Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz - kadencja 2006-2010

Zarządzenie nr 1 z dnia 6.12.2006 roku w sprawie ustalenia zasad naboru pracowników w Urzędzie Gminy w Pruszczu na stanowiska nie objęte konkursem 1.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 2 z dnia 6.12.2006 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia zasad jej pracy celem dokonania oceny kandydatów  na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu 2.txt (1kB) txt .

Zarzązdenie nr 3 z dnia 11.12.2006 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego na 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach i garażach komunalnych, gospodarczych na rok 2007 3.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 4 z dnia 11.12.2006 roku w sprawie  ustalenia wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych 4.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 5 z dnia 12.12.2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych,  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 5.txt (9kB) txt .

Zarządzenie nr 6 z dnia 2.01.2007 roku w sprawie maksymalnych cen zakupu odzieży roboczej i ochronnej w roku 2007 6.txt (0kB) txt .

Zarzązdenie nr 7 z dnia 2.01.2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych planów przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzedzie Gminy w Pruszczu na rok 2007 7.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 8 z dnia 2.01.2007 roku W sprawie powołania  komisji przetargowej 8.txt (1kB) txt .

Zarzązdenie nr 9 z dnia 19.01.2007 roku W sprawie powołania  komisji przetargowej 9.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 10 z dnia 5.01.2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Niewieścin w znaku towarowym SZYNKA Z NIEWIEŚCIA Z-285600 oraz znaku towarowego NIEWIEŚCIN Z-285601 10.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 11 z dnia 11.01.2007 roku W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11.txt (1kB) txt .

Zarzązdenie nr 12 z dnia 15.01.2007 roku w sprawie powołania Pana Jacka Modrzyńskiego na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu 12.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 13 z dnia 15.01.2007 roku w sprawie powołania  komisji konkursowej ds. naboru na  stanowisko  referenta ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy w Pruszczu 13.txt (5kB) txt .

Zarządzenie nr 14 z dnia 15.01.2007 roku w sprawie powołania  komisji konkursowej naboru na  stanowisko   inspektora ds.  inwestycji i ochrony środowiska w Urzędzie  Gminy w Pruszczu 14.txt (6kB) txt .

Zarządzenie nr 15 z dnia 19.01.2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 15.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 16 - objęte klauzulą tajności.

Zarządzenie nr 17 z dnia 19.01.2007 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 17.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 18 z dnia 05.02.2007 roku zmieniające zarządzenie Nr 28/2003 w sprawie procedury nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 18.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 22 z dnia 19.03.2007 roku w sprawie procedury wysyłania i doręczania  pism wychodzących z Urzędu Gminy w Pruszczu 22.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 23 z dnia 19.03.2007 roku w sprawie rozliczenia podróży służbowych  pracowników zatrudnionych w Urzędzie  Gminy w Pruszczu 23.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 24 z dnia 20.03.2007 roku w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka, Sportu i Rekreacji w Pruszczu 24.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 25 z dnia 11.04.2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 25.doc (93kB) word .

Zarządzenie nr 26 z dnia 13.04.2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pruszczu 26.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 27 z dnia 13.04.2007 roku w sprawie ogłoszenia  konkursu  na stanowisko Dyrektora  Przedszkola Samorządowego  w Serocku 27.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 28 z dnia 13.04.2007 roku w sprawie ogłoszenia  konkursu  na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowinku 28.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 29 z dnia 25.04.2007 roku - informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 200 roku 29.doc (24kB) word .

Zarządzenie nr 30 z dnia 25.04.2007 roku w sprawie powołania  komisji przetargowej 30.txt (5kB) txt .

Zarządzenie nr 31 z dnia 09.05.2007 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu 31.doc (54kB) word .

Zarządzenie nr 32 z dnia 14.05.2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 32.doc (80kB) word .

Zarządzenie nr 33 z dnia 14.05.2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 33.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 34 z dnia 14.05.2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 34.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 35 z dnia 21.05.2007 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora  Przedszkola Samorządowego  w Pruszczu 35.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 36 z dnia 21.05.2007 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora  Przedszkola Samorządowego  w  Serocku  36.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 37 z dnia 21.05.2007 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowinku 37.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 38 z dnia 21.05.2007 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych 38.doc (289kB) word .

Zarządzenie nr 39 z dnia....

Zarządzenie nr 40 z dnia...

Zarządzenie nr 41 z dnia 05.06.2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego 41.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 42 z dnia 05.06.2007 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowych do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania i ochrona praw człowieka oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego  42.txt (3kB) txt .

Zarządzenie nr 43 z dnia 05.06.2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania  kultury  fizycznej i sportu 43.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 44 z dnia 05.06.2007 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowych do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu 44.txt (3kB) txt .

Zarządzenie nr 45 z dnia 11.06.2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 45.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 46 z dnia 29.06.2007 roku  sprawie:  ogłoszenia  konkursu  na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowinku 46.txt (6kB) txt .

Zarządzenie nr 47 z dnia 29.06.2007 roku w sprawie powołania Pani Marioli Januszkiewicz na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu 47.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 48 z dnia 29.06.2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 48.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 49 z dnia 03.07.2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 49.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 50 z dnia 13.07.2007 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju 50.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 51 z dnia 16.07.2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargu  na zbycie nieruchomości  w m. Łowinek 51.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 52 z dnia 20.07.2007 roku W sprawie  powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowinku 52.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 53 z dnia 23.07.2007 roku w sprawie: powołania  stałej komisji j do przeprowadzenia  przetargu  na zbycie nieruchomości  w gminie Pruszcz 53.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 54  dnia 24.07.2007 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za II kwartał 2007 roku 54.doc (24kB) word .

Zarządzenie nr 55 z dnia z 25.07.2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej i sportu złożonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 55.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 56 z dnia 25.07.2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony praw człowieka  oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego  w roku 2007 złożonych przez organizacje  prowadzące działalność pożytku publicznego 56.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 57 z dnia 02.08.2007 roku w sprawie opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu przyznania bonifikaty lub umorzenia należności budżetowych wynikających z umów cywilno – prawnych 57.txt (3kB) txt .

Zarządzenie nr 58 z dnia 14.08.2007 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania projektu Budżetu Gminy Pruszcz na rok 2008 58.doc (31kB) word .

Zarządzenie nr 59 z dnia 14.08.2007 roku - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za I półrocze 2007 roku 59.doc (1651kB) plik .

Zarządzenie nr 60 z dnia 14.08.2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju 60.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 61 z dnia 27.08.2007 roku w sprawie: ustalenia tabel norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i  obuwia roboczego  dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Pruszczu 61.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 62 z dnia 27.08.2007 roku w sprawie: Standardu obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Pruszcz 62.txt (6kB) txt .

Zarządzenie nr 63 z dnia 31.08.2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr  372003 z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie powołania  oraz ustalenia struktury i trybu działania Gminnego Zespołu Reagowania 63.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 64 z dnia 31.08.2007 roku W sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego na 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach i garażach komunalnych, gospodarczych na rok 2008 64.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 65 z dnia 31.08.2007 roku W sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych 65.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 66 z dnia 31.08.2007 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zamówień publicznych" 66.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 67 z dnia 25.09.2007 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 67.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 68 z dnia 28.09.2007 roku w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku 68.txt (5kB) txt .

Zarządzenie nr 69 z dnia 10.10.2007 roku w sprawie zasad umieszczania informacji na tablicach ogłoszeń znajdujących się w Urzędzie Gminy w Pruszczu 69.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 71 z dnia 17.10.2007 roku w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym  skorzystania z prawa glosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku 71.txt (1kB) txt .

Zarzadzenie nr 75 z dnia 16.11.2007 roku w sparwie zmian w budżecie gminy na rok 2007 75.doc (249kB) plik .

Zarządzenie nr 76 z dnia 16.11.2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowinku do zarządzania budynkiem szkoły 76.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 77 z dnia 16.11.2007 roku w sprawie  upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pruszczu  do zarządzania budynkiem przedszkola 77.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 79 z dnia 20.11.2007 roku w sprawie ustalenia zasad przygotowywania projektów postanowień i decyzji administracyjnych  oraz pism 79.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 80 z dnia 20.11.2007 roku w sprawie ustalenia zasad przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy Pruszcz oraz innych materiałów  przedkładanych Radzie 80.txt (3kB) txt .

Zarządzenie nr 81 z dnia 22.11.2007 roku w sprawie powołania komisji doraźnej 81.txt (1kB) txt .

Zarządzenie na 83 z dnia 30.11.2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji doraźnej 83.txt (0kB) txt .

Zarządzenie nr 84 z dnia 03.12.2007 roku w sprawie zmian w „Regulaminie naboru na stanowiska obsługi w Urzędzie Gminy w Pruszczu” 84.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 85 z dnia 03.12.2007 roku w sprawie zmian w „Regulaminie naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Pruszczu” 85.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 88 z dnia 10.12.2007 roku w sprawie przekazania pojazdu samochodowego 88.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 89 z dnia 10.12.2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 89.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 90 z dnia 10.12.2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 90.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 91 z dnia 10.12.2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 91.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 92 z dnia 11.12.2007 roku w prawie powołania koordynatora ds. współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi w zakresie wdrażania Programu Współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi W celu realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Pruszcz 92.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 93 z dnia 02.01.2008 roku zmieniające Zarządzenie Nr 282003 w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 93.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 94 z dnia 02.01.2008 roku w sprawie maksymalnych  cen  zakupu odzieży roboczej i ochronnej obowiązujące od roku 2008 94.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 95 z dnia 02.01.2008 roku Zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Pruszcz 95.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 96 z dnia 02.01.2008 roku zmieniające  Regulamin Pracy Urzędu  Gminy w Pruszczu 96.txt (7kB) txt .

Zarządzenie nr 97 z dnia 02.01.2008 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie nr 98 z dnia 13.02.2008 roku w sprawie ustalenia „REGULAMIN wyboru Społecznego  Inspektora Pracyb w Urzędzie Gminy w Pruszczu" 98.txt (3kB) txt .

Zarządzenie nr 99 z dnia 20.02.2008 roku w sprawie polityki rachunkowości budżetowej 99.doc (511kB) word .

Zarządzenie nr 100 z dnia 20.02.2008 roku Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Pruszcz 100.doc (28kB) word .

Zarządzenie nr 101 z dnia 21.02.2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji p/n: Przebudowy budynku przedszkola  zlokalizowanego na działce nr 45/1 w Pruszczu” 101.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 102 z dnia 21.02.2008 roku w sprawie  powołania komisji skrutacyjnej 102.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 103 z dnia 26.02.2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY PRUSZCZ ZA 2007 ROK 103.doc (1087kB) word .

Zarządzenie nr 104 z dnia 26.02.2008 roku w sprawie regulaminu przyznawania nagród 104.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 105 z dnia 28.02.2008 roku W sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu 105.txt (0kB) txt .

Zarządzenie nr 106 z dnia 03.03.2008 roku w sprawie zmian w „Regulaminie naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Pruszczu” 106.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 107 z dnia 03.03.2008 roku w sprawie zmian w „Regulaminie naboru na stanowiska obsługi w Urzędzie Gminy w Pruszczu” 107.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 108 z dnia 20.03.2008 roku w sprawie powołania komisji  konkursowej dotyczącej naboru  na  stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Pruszczu 108.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 109 z dnia 07.05.2008 roku w sprawie komisji przetargowej 109.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 110 z dnia 07.05.2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania aparatów telefonicznych telefonii komórkowej, których abonentem jest Urząd Gminy w  Pruszczu 110.txt (3kB) txt .

Zarządzenie nr 111 z dnia 17.04.2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 111.doc (39kB) word .

Zarządzenie nr 113 z dnia 24.04.2008 roku - informacja kwartalna z wykonania budżetugminy {113}

Zarządzenie nr 114 z dnia 25.04.2008 roku w sparwie czasu pracy w miesiącu maju 2008 roku 114.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 116 z dnia 28.04.2008 roku w sparwie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie 116.txt (6kB) txt .

Zarządzenie nr 117 z dnia 28.04.2008 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 117.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 118 z dnia 12.05.2008 roku - informacja z wykonania budżetu gminy Pruszcz 118.doc (55kB) word .

Zarządzenie nr 119 z dnia 12.05.2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 119.doc (27kB) word .

Zarządzenie nr 120 z dnia 26.05.2008 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie 120.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 121 z dnia 26.05.2008 roku w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego w Pruszczu 121.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 122 z dnia 26.05.2008 roku w sprawie komisji przetargowej 122.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 124 z dnia 27.05.20108 roku w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych 124.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 125 z dnia 28.05.2008 roku w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy w Pruszczu 125.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 126 z dnia 28.05.2008 roku zmieniające Regulamin Pracy  Urzędu Gminy w Pruszczu 126.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 127 z dnia 28.05.2008 roku w sprawie godzin pracy 127.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 128 z dnia 03.06.2008 roku w sprawie komisji przetargowej 128.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 129 z dnia 11.06.2008 roku w sprawie komisji przetargowej 129.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 130 z dnia 17.06.2008 roku w sprawie powołania  komisji konkursowej dotyczącej  naboru na  stanowisko   samodzielnego  referenta w Referacie Finansów i Analiz w Urzędzie  Gminy w Pruszczu 130.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 131 z dnia 17.06.2008 roku w sprawie powołania  komisji konkursowej dotyczącej  naboru na  stanowisko   samodzielnego  referenta w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie  Gminy w Pruszczu 131.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 132 z dnia 23.06.2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu 132.txt (8kB) txt .

Zarządzenie nr 133 z dnia 23.06.2008 roku w sprawie: ustalenia regulaminu  przetargu ofertowego na wynajem od dnia 1 września 2008 roku budynków przychodni w Pruszczu oraz w Serocku wraz z pełnym wyposażeniem  medycznym 133.txt (4kB) txt .

Zarządzenie nr 134 z dnia 25.06.2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia przetargu ofertowego na wynajem od dnia 1 września 2008 roku budynków przychodni w Pruszczu oraz w Serocku wraz z pełnym wyposażeniem medycznym 134.txt (1kB) txt .

Zrządzenie nr 135 z dnia 25.06.2008 roku w sprawie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych 135.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 136 z dnia 21.07.2008 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 136.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 137 z dnia 21.07.2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej  na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu 137.txt (1kB) txt .

Zarządzenie 138 z dnia 25.07.2008 roku - Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Pruszcz 138.doc (28kB) word .

Zarządzenie nr 139 z dnia 25.07.2008 roku w sprawie komisji przetargowej 139.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 140 z dnia 06.08.2008 roku - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za I półrocze 2008 - 140.doc (1548kB) plik .

Zarządzenie nr 141 z dnia 06.08.2008 roku zmieniające Zarządzenie Nr 99/08 z dnia  20.02.2008 r. w sprawie polityki rachunkowości budżetowej 141.doc (54kB) plik .

Zarządzenie nr 142 z dnia 19.08.2008 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania projektu Budżetu Gminy Pruszcz na rok 2009 142.txt (3kB) txt .

Zarządzenie nr 143 z dnia 20.08.2008 roku w sprawie członków Sądu  Konkursowego do oceny prac konkursowych  i rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego na koncepcję architektoniczną „Centrum Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji  w miejscowości Pruszcz” - 143.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 144 z dnia 20.08.2008 roku w sprawie powołania zespołu wdrażającego Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Pruszczu 144.doc (31kB) word .

Zarządzenie nr 146 z dnia 29.08.2008 roku w sprawie powołania Pani Marii Sobczak na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu 146.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 147 z dnia 29.08.2008 roku zmieniająca zarządzenie Nr 145/2008 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 147.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 149 z dnia 08.09.2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - 149.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 150 z dnia 09.09.2008 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 150.txt (0kB) txt .

Zarządzenie nr 151 z dnia 09.09.2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Pruszcz 151.txt (3kB) txt .

Zarządzenie nr 152 z dnia 23.09.2008 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych 152.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 153 z dnia 23.09.2008 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego na 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach i garażach komunalnych, gospodarczych na rok 2009 153.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 155 z dnia 23.09.2008 roku w sprawie komisji przetargowej 155.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 156 z dnia 01.10.2008 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 156.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 157 z dnia 01.10.2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 157.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 158 z dnia 01.10.2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 158.txt (3kB) txt .

Zarządzenie nr 159 z dnia 01.10.2008 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z energii  cieplnej 159.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 160 z dnia 03.10.2008 roku w sprawie komisji przetargowej 160.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 161 z dnia 20.10.2008 roku w sprawie czasu pracy w miesiącu listopadzie  2008 roku 161.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 163 z dnia 03.11.2008 roku w sprawie wyznaczenia osoby do  reprezentowania Gminy Pruszcz w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania – „Zakole Dolnej Wisły„ 163.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 164 z dnia 03.11.2008 roku w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych 164.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 165 z dnia 12.11.2008 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Pruszcz na 2009 rok - 165.doc (1533kB) word .

Zarządzenie nr 166 z dnia 13,11,2008 roku W sprawie powołania komisji konkursowej dotyczącej naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Pruszczu 166.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 169 z dnia 24.11.2008 roku w sprawie wprowadzenia katalogu dokumantów związanych ze wsparciem rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Pruszcz 169.exe (123kB) plik .

Zarządzenie nr 170 z dnia 24.11.2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na udzielenie dotacji z budżetu gminy Pruszcz na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku 170.doc (26kB) word .

Zarządzenie nr 171 z dnia 24.11.2008 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na udzielenie dotacji z budżetu gminy Pruszcz na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku 171.doc (37kB) plik .

Zarządzenie nr 175 z dnia 22.12.2008 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji z budżetu gminy Pruszcz na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku 175.doc (40kB) word .

Zarządzenie nr 176 z dnia 23.12.2008 roku w sprawie ustalenia „REGULAMIN wyboru Społecznego Inspektora Pracy w Urzędzie Gminy w Pruszczu 176.txt (3kB) txt .

Zarządzenie nr 177 z dnia 23.12.2998 roku w sprawie  powołania komisji skrutacyjnej 177.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 179 z dnia 30.12.2008 roku w sprawie maksymalnych cen zakupu odzieży  roboczej i ochronnej  w roku 2009 - 179.txt (0kB) txt .

Zarządzenie nr 180 z dnia 02.01.2009 roku w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Pruszcz 180.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 181 z dnia 02.01.2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Pruszczu 181.doc (227kB) word .

Zarządzenie nr 182 z dnia 16.01.2009 roku w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 182.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 184 z dnia 19.01.2009 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemu teleinformatycznego służącego do wytwarzania, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych w Gminie Pruszcz 184.txt (2kB) txt .

Zarządzenie nr 186 z dnia 02.02.2009 roku w sprawie opłat za  korzystanie z lokali  stanowiących  własność Gminy Pruszcz 186.doc (147kB) word .

Zarządzenie nr 187 z dnia 06.02.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zamówień Publicznych 187.doc (215kB) word .

Zarządzenie nr 188 z dnia 06.02.2009 roku w sprawie  przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników Urzędu Gminy w Pruszczu 188.txt (4kB) txt .

Zarządzenie nr 189 z dnia 06.02.2009 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Pruszczu 189.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 190 z dnia 23.02.2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. likwidacji środków trwałych i materiałów 190.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 191 z dnia 23.02.2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołu ds. Obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy w Pruszczu 191.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 192 z dnia 23.02.2009 roku w sprawie Regulaminu  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Pruszcz 192.txt (6kB) txt .

Zarządzenie nr 194 z dnia 04.03.2009 roku w sprawie  Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Pruszczu 194.txt (1kB) txt .

Zarządzenie nr 195 z dnia 05.03.2009 roku kwartalna informacja z wykonania budżetu 195.doc (26kB) plik .

Zarządzenia od nr 196 umieszczane będą po tym adresem http://www.bip.pruszcz.pl/?app=zarzadzenia.


Wytworzył: Hanna Baśniak (6 grudnia 2006)
Opublikował: Adam Pszczoliński (25 stycznia 2007, 09:15:11)

Ostatnia zmiana: Adam Pszczoliński (18 lipca 2013, 10:02:08)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14581

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij