Decyzja Nr 2/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Pruszczu - etap II (zadanie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14)

Pruszcz, dnia 5 czerwca 2009r.

L.dz.bud.: OŚ – 7625 – 292/09

Decyzja 2/2009
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.), oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72, art. 75 ust. 1 pkt 4, ust 3, art. 84 ust. 1, 2, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt. 72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku :   z dnia 6 kwietnia 2009r.
                                              Gminy Pruszcz
                                              ul. Główna 33
                                              86 – 120 Pruszcz

OKREŚLAM

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: budowa kanalizacji sanitarnej w Pruszczu – etap II (zadanie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu układu rurociągów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Pruszcz i Domu Pomocy Społecznej Gołuszyce

Numer zadania Ulice zawarte w zadaniu Ilość przyłączy
    [ Szt. ] Długość
Kanału główn.  [m] Długość
przykanalików
[m] Długość przyłączy
[m] Długość
Rurociągu
tłocznego
1 2 3 4 5   6
E T A P  -  I I
Zadanie 3 Łowińska, Witosa
Pocztowa     P-2 51 2007 719
 313,5
 368
      
Zadanie 4 Witosa, Lipowa,
Modrzewiowa  Akacjowa, 3-go Maja P-10s 122 1879

 892 992
 322

Zadanie 5 3-go Maja, Równa, Różana, rodowa, P-11 s,      95 
1653 618 963 167,5
Zadanie 6 Spacerowa, Okrężna, Równa Słoneczna  P-3 63 
1734 554 548 444
Zadanie 7 Gołuszyce P-Goł. PS              1300
Zadanie 8 i 9  Zamknięta, Sportowa i część ul. Głównej 521 1189 420
 476,5 
Zadanie10  Kwiatowa cz.ul  
Głównej, 
Wyzwolenia 
P-8 48

 1299 440,5

 439,5

 362,5
Zadanie 11 Pocztowa,
Dworcowa    Sikorskiego P-9 29 799,5 158 548,5 314,7
Zadanie 12 Część ul. Wyzwolenia P-4 17 548 144 254,5 353
Zadanie 13 Torowa i część ulicy
Wyzwolenia  
P-13 14 789 96,5 218,5 412
Zadanie 14 ul.Winna, Słoneczna
 P-12s 19
 778 190,5
 51
 456

 RAZEM: 511 12675,50 4 232,50 4 805,00 4 499,70
    szt. m m m m


Zakres inwestycji w Pruszczu i Gołuszycach będzie obejmować działki ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów  sąsiednich

1. Teren objęty planowaną budową kanalizacji częściowo jest położony w centrum wsi Pruszcz, w obszarze zurbanizowanym, zabudowanym budynkami mieszkalnymi wolnostojącymi, wielorodzinnymi budynkami kolejowymi, terenami usługowo-handlowymi oraz w bliskim sąsiedztwie stacji wodociągów i ujęcia wody dla Gminy. Obecnie ścieki na tym terenie odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników okresowo opróżnianych i wywożonych na oczyszczalnię ścieków w Pruszczu. Pozostały teren objęty inwestycją stanowią przede wszystkim grunty  budowlane, częściowo rolne (pola), nieużytki oraz  drogi i ciągi  komunikacyjne. Trasa kanalizacji w przeważającej części będzie prowadzona przez tereny zabudowane w pasach istniejących i projektowanych dróg gminnych. Na tej trasie nie będzie wycinany istniejący drzewostan. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r z późn. zm.). W trakcie budowy głównie będą powstawać odpady z grupy 17 tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Odpady te będą posegregowane, część z nich zostanie zagospodarowana na placu budowy. Pozostałe zostaną wywiezione na składowisko gruzu, złom do punktu skupu. Wytwórcą odpadów będzie wykonawca robót budowlanych. W trakcie budowy powstawać będzie zdezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca sprzętu budowlanego i samochodów transportowych oraz pojazdów pracujących na terenie realizacji przedsięwzięcia. Wystąpi również zaburzenie klimatu akustycznego poprzez hałas emitowany przez samochody ciężarowe dowożące materiały na budowę oraz pracę koparki. Będzie to hałas krótkotrwały, wykopy w pobliżu domów prowadzone będą ręcznie. Wystąpi również czasowe zakłócenie ustalonego spływu wód opadowych i gruntowych, w trakcie budowy nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne.
2. Na terenie położonym w obszarze objętym niniejszą inwestycją istnieje stanowisko archeologiczne (Pruszcz – stanowisko 7) obejmuje teren o rozpoznanej na podstawie badań zawartości ważnych reliktów archeologicznych, dla którego została ustanowiona strefa „W” ścisłej ochrony archeologicznej. Na terenach położonych w granicach strefy „W” wymagane jest :
- przed rozpoczęciem działalności budowlanej przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych,
Dla pozostałego obszaru objętego niniejszą inwestycją w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytkowy przedmiot należy wstrzymać, zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia, a o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadomić właściwe wojewódzkie władze służb ochrony zabytków lub wójta Gminy.

3. Obszar inwestycji objęty jest melioracją, przebiegają tu otwarte i skanalizowane rowy melioracyjne, w ewidencji urządzeń melioracyjnych zapisane jako:

a) rurociąg r-I – zaliczony do urządzeń melioracji podstawowej, częściowo skanalizowany,

b) rów melioracyjny R-G – rów otwarty,

c) rów melioracyjny R-F2 – skanalizowany

d) zbieracze melioracyjne oraz urządzenia melioracji szczegółowej (np. drenowanie) – w tym rurociągi: r-1, r-2, r-3, r-4, r-6, r-7, r-9, r-10, r-11, r-13, r-14.

Przy realizacji kanalizacji należy brać pod uwagę inne urządzenia melioracyjne a w  przypadku wystąpienia sieci drenarskiej na trasie budowy należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. W przypadku jej uszkodzenia wykonawca dokona jej odbudowy i udrożnienia w porozumieniu z Gminną Spółką Wodną w Pruszczu

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Przemieszczanie i usuwanie mas ziemnych z terenu inwestycji należy rozwiązać w projekcie budowlanym, celem określenia warunków i sposobu ich zagospodarowania w pozwoleniu na budowę lub postępowania z masami ziemnymi wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.).
W projekcie budowlanym należy zdefiniować wszystkie potencjalne awarie, jakie mogą      wystąpić w trakcie realizacji inwestycji, wraz z opisem czasu i sposobu ich usunięcia.
 W projekcie budowlanym należy uwzględnić uciążliwość zamierzenia inwestycyjnego, ograniczając ją do granic działek, na których będzie wykonywana inwestycja.
 W projekcie budowlanym należy zawrzeć charakterystykę ekologiczną  przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
 Planowane zamierzenie inwestycyjne  należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska,
 Rosnące drzewa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych prac budowlanych, w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z istniejącymi drzewami należy uzyskać decyzje na ich ewentualną wycinkę.
Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) odpady przed przekazaniem uprawnionym podmiotom, należy magazynować selektywnie w odpowiednich pojemnikach


IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii:

Przedsięwzięcia nie zaliczono do  stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

VI. Wymogi w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.);  planowane przedsięwzięcie położone jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000 wyznaczonych w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.).
 
•  Najbliżej położone obszary chronione to:

1)  Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, powołany rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom Nr 72, poz. 1375 ze zm.), znajduje się w odległości około 5,5km,

2) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powołany         rozporządzeniem Nr 32/2004 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 118 poz. 1988), znajduje się w odległości około 5km

3)   Na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego znajduje    się obszar sieci Natura 2000 ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U.Nr 229, poz.2313) – Doliny Dolnej Wisły (kod PLB040003), obszar odległy o ok. 8,5km mierzony w linii prostej na mapie od lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

GMINA PRUSZCZ w dniu 6 kwietnia 2009r. wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Pruszczu – etap II (zadanie nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).

 Po analizie wniosku, informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4, art. 107 § 3 i art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 63, 64 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, art. 74 ust.3 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227), oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.), Wójt Gminy Pruszcz obwieszczeniem z dnia 30 kwietnia 2009r. obwieścił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości udziału stron, społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu.

 W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zasięgnięto opinię, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 Pismem z dnia 27 kwietnia 2009r. znak L.dz.bud: OŚ – 7625 – 292/09 Wójt Gminy Pruszcz zwrócił się do Starosty Świeckiego i Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 Starosta Świecki po przeanalizowaniu wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia w dniu 14 maja 2009r., postanowieniem znak: OŚ – 7633/41/2009 wydał postanowienie, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia do granic działek ewidencyjnych, na których wykonywane będzie przedsięwzięcie.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ustawowym terminie nie wydał opinii, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), traktuje się jako brak zastrzeżeń. Jednakże opinia została wydana w dniu 19 maja 2009r. znak: N.NZ – 4210 – 14/115/09 stwierdzając, iż dla powyższego przedsięwzięcia  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 W związku z art. 84 ust. 1 Wójt Gminy Pruszcz wydał postanowienie  znak: L.dz.bud: OŚ – 7625 – 292/09 z dnia 27 maja 2009r.  o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 k.p.a, w związku z art. 33, 35, 36, 37 i 38 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, strony postępowania zostały zawiadomione listownie oraz poprzez obwieszczenia zamieszczane w każdym stadium postępowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz, na tablicy ogłoszeń u sołtysa i w miejscach planowanej inwestycji.

Organ zapewnił udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu stosując art. 49 Kpa oraz art. 39 w/w ustawy.

Ww. ogłoszenia również umożliwiły innym podmiotom, nie będącym stronami postępowania, na  zapoznanie się ze sprawą.

W toku przeprowadzonego postępowania nie zostały zgłoszone uwagi ani wnioski przez strony postępowania. Uwagi i wnioski nie zostały również zgłoszone przez żadne organizacje ekologiczne ani zainteresowane społeczeństwo.

Niniejszą decyzją ustalono warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, określono wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym i w fazie jej realizacji.

    Teren inwestycji  położony jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.

Wójt Gminy Pruszcz jako organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję.

Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat, od dnia w którym decyzja  o uwarunkowaniach środowiskowych stała się ostateczna. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                  Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
W załączeniu:
 1. Charakterystyka przedsięwzięcia – zał. Nr 1 do decyzji
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia – zał. Nr 2 do decyzji
 3. Wykaz działek – zał. Nr 3 do decyzji
Otrzymują;
1. Gmina Pruszcz
    ul. Główna 33
    86-120 Pruszcz
 2. a/a Wójt Gminy Pruszcz
 3. BIP Gminy Pruszcz
 4. sołtys wsi Pruszcz
 
Opracował: inż. Marek Trębacz
Samodzielny  Referent do spraw ochrony środowiska  tel. 0 52 562 86 72


Wytworzył: Marek Trębacz (5 czerwca 2009)
Opublikował: Marcin Pyda (10 czerwca 2009, 14:39:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1475

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij