Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2016)

Pruszcz, dnia 12 lipca 2016r.

BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2016

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 49 i 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23), oraz na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2,  art. 63 ust. 1 i ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz na podstawie
§ 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

po zasięgnięciu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – opinia znak: WOO.4240.440.2016.DM.2
z dnia 28 czerwca 2016r. - Opinia RDOŚ.pdf (3935kB) pdf
- przy braku zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.

postanawiam

stwierdzić, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 031114C w Pruszczu (ul. 3 Maja i część ul. Równej)” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem złożonym dnia 13 maja 2016 r. przez Gminę Pruszcz ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 031114C w Pruszczu (ul. 3 Maja i część ul. Równej)”.
Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na który będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,  wypis z rejestru gruntów oraz wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew.
Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do rodzaju przedsięwzięć, dla których raport może być wymagany, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., cyt.: „droga o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” .
Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana inwestycja dotyczy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.
W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciele działek objętych inwestycją oraz działek bezpośrednio graniczących z miejscem planowanego przedsięwzięcia).
Wójt Gminy Pruszcz obwieszczeniem z dnia 13.05.2016 r., (znak sprawy: BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2016), na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 031114C
w Pruszczu (ul. 3 Maja i część ul. Równej)”.
    Pismem znak: BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2016 dnia 13 maja 2016r. Wójt Gminy Pruszcz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w sprawie ustalenia konieczności co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ustawowym terminie 14 dni nie wyraził opinii w przedmiotowej sprawie. Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niewydanie opinii przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu traktuje się jako brak zastrzeżeń.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał wnioskodawcę                        na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23) do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (pismo znak: WOO.4240.440.2016.DM z dnia
2 czerwca 2016 r.). Regionalny Dyrektor po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami (uzupełnionymi przez wnioskodawcę w dniu 15 czerwca 2016 r.) pismem znak: WOO.4240.440.2016.DM.2 z dnia 28 czerwca 2016r. z uwagi na charakter, skalę i lokalizację inwestycji nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeanalizowano rodzaj i charakter planowanej inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.
Przedmiotowe zamierzenie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 031114C
w Pruszczu (ul. 3Maja i cześć ul. Równej). Stan techniczny nawierzchni na analizowanym odcinku jest zły. Obecnie posiada ona nawierzchnię bitumiczną z niejednolitą podbudową,
z licznymi wykruszeniami i ubytkami.
Pokrycie szatą roślinną ogranicza się do przydrożnych drzew oraz pasów zieleni porośniętych trawą. Planowane jest usunięcie siedmiu drzew (3 szt. jarzębu pospolitego, 2 szt. lipy drobnolistnej, 2 szt. z gatunku klon jawor) z uwagi na poszerzenie jezdni. Drzewa znajdują się w pasie drogowym, na działce nr 16/68 (lipy, klon jawor) i dz. nr 4 (jarzębiny).
W obrębie drzewostanów planowanych do usunięcia nie występują siedliska lęgowe ptaków, jak również inne gatunki chronione (w tym pachnica dębowa oraz porosty).
Termin wycinki przewiduje się na styczeń – luty 2017 r., będzie zatem uwzględniał okres lęgowy ptaków, który przypada od 1 marca do 15 października.
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- rozbiórkę istniejącej warstwy bitumicznej,
- rozbiórkę istniejącej podbudowy tłuczniowej,
- rozbiórkę istniejących chodników i elementów wjazdów,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z montażem wpustów ulicznych poza krawędzią jezdni,
- przebudowę istniejącego uzbrojenia telekomunikacyjnego,
- wykonanie warstw podbudowy,
- ułożenie warstw konstrukcyjnych,
- ułożenie chodników,
- wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych,
- wykonanie poboczy,
- wyrównanie i wyprofilowanie terenu.
Niweletę zaprojektowano tak, aby dostosować spływ wód opadowych i roztopowych do projektowanych wpustów krawężnikowych usytuowanych poza krawędzią jezdni. Spadki poprzeczne 2% dwustronne. Spadek podłużny dostosowany do rzeźby terenu, istniejących ogrodzeń, uwzględniający sprawne odprowadzenie wód deszczowych.
W obrębie ul. 3 Maja i części ul. Równej planuje się również przebudowę
ul. Akacjowej (długość ok. 180 m), ul. Lipowej (długość ok. 280 m) i ul. Modrzewiowej (długość ok. 231 m). Ulica 3 Maja będzie posiadała nawierzchnię z betonu asfaltowego AS11S o AC 16 W, natomiast ul. Lipowa, Akacjowa i Modrzewiowa z kostki brukowej betonowej.
Zasadniczym zadaniem projektowanej inwestycji jest poprawienie stanu technicznego, ograniczenie hałasu i emisji spalin, podniesienie jakości oraz bezpieczeństwa ruchu.
W ramach planowanego zamierzenia brano wiec pod uwagę tylko 2 warianty:
1. wariant „0” – przedsięwzięcie nie jest realizowane.
2.  wariant I – przedsięwzięcie jest realizowane, a jego lokalizacja jest zgodna
z istniejącym przebiegiem.
Przyjęcie wariantu „0”, czyli niepodejmowanie realizacji przedsięwzięcia spowodowałoby pogorszenie się stanu technicznego drogi, przekładającego się na wzrost zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu, a także możliwość wypadków drogowych.
Wariantem proponowanym przez Inwestora jest realizacja zamierzenia, tj. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, chodnika, zatoki, zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę kanalizacji deszczowej.
W wyniku przeprowadzonych prac poprawi się:
- płynność ruchu, co wpłynie na zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz emisji hałasu,
- bezpieczeństwo ruchu drogowego, przyczyniające się do środowiska niebezpiecznych substancji.
    Na etapie budowy głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy. W czasie budowy drogi nie będą powstawały ścieki technologiczne, a jedynie niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych. Potrzeby sanitarne osób zatrudnionych na terenie budowy zostaną zabezpieczone z wykorzystaniem urządzeń przewoźnych. Opróżnianiem ich i przekazywaniem do punktów zlewnych oczyszczalni ścieków zajmie się specjalistyczna firma posiadająca stosowne zezwolenie.
Wszystkie roboty drogowe zostaną wykonane mechanicznie, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu (bez wycieków paliwa i olejów), posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do ruchu i eksploatacji.
Czynnikiem mogącym niekorzystnie wpływać na środowisko podczas realizacji przedsięwzięcia będzie hałas i wibracje spowodowane pracą sprzętu mechanicznego. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe, a ponadto prace zamierza się prowadzić w porze dziennej (w godz. 6.00-22.00). Uciążliwości te będą miały charakter okresowy i ustąpią
z chwilą zakończenia budowy.
Powstające podczas robót odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: gromadzone selektywnie, z placu budowy niezwłocznie usuwane, w pierwszej kolejności przekazywane do odzysku, a następnie do unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie lub unieszkodliwienie.
 Inwestycja nie jest całkowicie nowym zamierzeniem i nie spowoduje wzrostu natężenia ruchu pojazdów, zwiększenia ich prędkości lub udziału pojazdów ciężkich
w potoku ruchu. Nie zmieni też jego dotychczasowego zagospodarowania i przeznaczenia. Przedsięwzięcie należy traktować jako dostosowanie do obecnych wymogów.
Eksploatacja dróg nie będzie związana z powstawaniem ścieków technologicznych, ani socjalno-bytowych. Źródłami zanieczyszczeń w tej fazie będą spływy powierzchniowe pochodzące z nawierzchni. Odwodnienie jezdni odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na pobocza. Stopień oddziaływania planowanej inwestycji
na wody powierzchniowe, w dużej mierze zależy od stanu oraz składu wód opadowych
i roztopowych spływających z powierzchni drogi. Ze względu na niewielki ruch przemieszczających się pojazdów, wody opadowe i roztopowe spływające powierzchniowo nie będą znacząco zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. Nie istnieje więc zagrożenie skażenia gruntu jak również wód powierzchniowych.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).
Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200036, zaliczonym do regionu wodnego Doliny Wisły. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85), stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.
Inwestycja usytuowana jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW20001729295929 – Kotomierzyca, zaliczonym
do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. Urz. Nr 258, poz. 1549), ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita cześć wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych,
tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.
Zastosowano derogację, przesunięcie terminu osiągnięcia celu, z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego.
Przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
ze względu na wody podziemne i gospodarkę wodno–ściekową.
Planowane zamierzenie umiejscowione jest poza obszarami chronionymi, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
Realizacja planowanego zadania dotyczy terenu przekształconego w postaci istniejących pasów dróg gminnych, przebiegających w sąsiedztwie wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej (zwarta zabudowa domów jednorodzinnych) w miejscowości Pruszcz.
Jak wcześniej wspomniano, przebudowa drogi wymaga usunięcia łącznie 7 drzew, rosnących w granicy działek, pasów drogowych, nie są one miejscem występowania siedlisk gatunków chronionych (pachnicy dębowej, ptaków oraz porostów nadrzewnych).
W wyniku prowadzonych prac nie przewiduje się:
- zakłócenia walorów krajobrazowych
- niszczenie ich trwałego przekształcenia powierzchni cennych siedlisk przyrodniczych w tym terenów podmokłych, zbiorowisk leśnych, zadrzewień śródpolnych,
- niszczenia chronionych gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk ich bytowania, w tym populacji lęgowych ptaków lub pachnicy dębowej.
Z uwagi na dotychczasowy sposób użytkowania terenu objętego planowana inwestycją przyjęty zakres robót jej lokalizacje oraz zakres działań minimalizujących, nie przewiduje się aby planowane prace, wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochronie przyrody i bioróżnorodności, a tym samym nie wymaga wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do ochrony przyrody i obszarów Natura 2000.
Ponadto zamierzenie nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych, ponadnormatywnymi emisjami i występowaniem innych uciążliwości
(co opisano powyżej) oraz ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, gdyż nie należy
do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (dz. U. z 2016 r., poz. 138).
Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielka emisja gazów cieplarnianych
do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów. Jednakże, w związku
z przewidywanym brakiem wzrostu natężenia ruchu na przedmiotowej drodze, uznano ten fakt za nieznaczący.
Na podstawie analizy czynników klimatycznych wpływających na funkcjonowanie operacji transportowych oraz form zaburzeń przez niewywołanych, wytypowano te czynniki, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie sektora transportu. Ich wybór poprzedzono analizą zjawisk klimatycznych i ich składowych.
W przypadku transportu drogowego do potencjalnych zagrożeń kryzysowych czynnikami klimatycznymi, należą:
1. powódź – zniszczenie lub wyłączenie z funkcjonowania odcinków dróg,
2. nagłe ataki mrozu połączone z obwitymi opadami śniegu – poważne utrudnienia
w ruchu drogowym,
3. huragany – poważne utrudnienia w ruchu drogowym,
4. upały – deformacja nawierzchni.
We wszystkich przypadkach powstające zniszczenia w obszarze infrastruktury
i środków transportu przekładają się na zaburzenia funkcjonowania drogi, tj. na opóźnienia lub przerwy w ruchu. Jednakże z uwagi na fakt, że omawiany odcinek posiada charakter lokalny, a planowana konstrukcja nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej zabezpieczać przed dalszą deformacja drogi oraz zapewni odpowiednia sztywność i nośność, takie sytuacje nie powinny być nadmiernie uciążliwe dla uczestników ruchu. Dodatkowo podkreślić należy, że omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związki z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji.
Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.
Zadanie związane jest funkcjonalnie z istniejących układem drogowym.
Jak wspomniano w obrębie planowanej inwestycji przebudowane będą także ul. Lipowa, Akacjowa, Modrzewiowa, jednakże są one krótkie, a ponadto nawierzchnia ułożona zostanie z kostki brukowej betonowej. Mając na względzie skalę zamierzenia nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania.
Należy jednak pamiętać, że przedmiotowy teren usytuowany jest w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, nie sposób więc przewidzieć wszystkich planowanych zamierzeń na danym obszarze. Analizując ryzyko wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania
na etapie budowy stwierdzono, że w przypadku ewentualnej równoczesnej realizacji kilku inwestycji na omawianym terenie, wzajemne interakcje mogą zachodzić. W razie nakładania się harmonogramów prac pomiędzy budową drogi, a innymi realizowanymi przedsięwzięciami, spodziewać się należy kumulacji oddziaływania w zakresie emisji gazów do powietrza i hałasu. Zwiększy się generowany zanieczyszczeń do powietrza w wyniku pracy maszyn w jednakowym czasie. W takim przypadku należy tak ułożyć harmonogram prac, aby z jednej strony uwzględnić technologie robót, z drugiej zaś ograniczyć kumulacje uciążliwych oddziaływań.
W rejonie projektowanego zadania nie występują obszary wybrzeży, górskie, strefy ujęć wód i obszarów ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z przedłożona dokumentacją oraz dostępnymi materiałami mapowymi realizacja inwestycji nie wiąże się z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, a także naruszeniem ciągłości oraz integralności obszarów Natura 2000.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji, zarówno na etapie jej realizacjo, jak i eksploatacji.Regionalny Dyrektor nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Wójt Gminy Pruszcz kierując się uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko do wykonania raportu
o oddziaływaniu na środowisko (zawartymi w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. z 2016 r., poz. 71), po analizie zebranych materiałów związanych z planowaną inwestycją i w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych
w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko oraz po uzyskaniu niezbędnych stanowisk organów i instytucji określonych
w art. 64 ust. 1 w/w ustawy postanawia, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kpa).

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciele działek objętych inwestycją oraz działek bezpośrednio graniczących z miejscem planowanego przedsięwzięcia). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016, poz. 23), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Załączniki (strony postępowania):
1. Kopia Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - znak: WOO.4240.440.2016.DM.2 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca:
Gmina Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz
2. strony postępowania: właściciele działek inwestycyjnych
strony postępowania poprzez publiczne ogłoszenie:
www.bip.pruszcz.pl
tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu
tablica ogłoszeń Sołectwa Pruszcz
3. a/a Wójt Gminy PruszczDo wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

Sporządziła: E. Grumbliniak –  (52) 562 43 21

Wytworzył: Ewelina Grumbliniak (12 lipca 2016)
Opublikował: Adam Pszczoliński (13 lipca 2016, 07:43:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij