Decyzja Nr 5/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku stolarni na działce Nr 592/1 w miejscowości Serock

                                                                                    Pruszcz, dnia 3 grudnia 2009r.

L.dz.bud – OŚ: 7625 – 654/2009

Decyzja nr 5/2009
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  zmianami), w związku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), oraz § 3 ust 1 pkt. 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami). 

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia  26 października 2009r.
                                     Pani Teresy Zwiefki    
                                     ul. Mickiewicza 29, Serock
                                     86 – 120 Pruszcz

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku stolarni o wymiarach 5,50 x 14,0, w obrębie działki nr 592/1 w Serocku gmina Pruszcz

po zasięgnięciu opinii:

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, - opinia, znak: N.NZ – 4210 – 29/263/09 z dnia 17 listopada 2009 r.            .
  
2. Starosty Świeckiego, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, - postanowienie, znak: OŚ – 7633/79/2009  z dnia 13 listopada 2009 r..

                                                     OKREŚLAM

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku stolarni o wymiarach 5,50 x 14,0, w obrębie działki nr 592/1 w Serocku gmina Pruszcz

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z wnioskiem inwestora będzie polegała na – rozbudowie istniejącego budynku stolarni przez dobudowę pomieszczeń o wymiarach 5,50 x 14,0 m., na działce nr 592/1 (o powierzchni 0,1675 ha) w Serocku przy ul. Mickiewicza 29. Obecnie powierzchnia budynku stolarni wynosi 55 m², po rozbudowie o ok. 77 m² wynosiłaby 132 m². W budynku stolarni wykonywana będzie stolarka dla budownictwa, okna, witryny, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, schody. Wykonane elementy stolarskie będą wykonywane sukcesywnie w miarę posiadanych zamówień na skalę lokalną (nie przemysłową).                                                                                            

I. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów  sąsiednich

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działce, na której znajduje się szereg budynków  w tym budynek mieszkalny, budynki gospodarcze dla obsługi funkcji mieszkaniowej oraz stolarnie i budynki gospodarcze dla obsługi prowadzonej działalności. Pozostała część działki zagospodarowana jest zielenią- ogród i sad przydomowy oraz zieleń ozdobna.

• wszystkie prace odbywać się powinny na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny,                                                                                                                                           
• na etapie budowy  należy zapewnić właściwą organizację robót oraz przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad mających na celu ochronę wód i gruntu przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze sprzętu i maszyn budowlanych ,
• praca sprzętu mechanicznego powinna odbywać się w porze dziennej, i nie przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach odrębnych,
• użyty na budowie sprzęt mechaniczny powinien pracować głównie w obrębie działki w celu   ograniczenia oddziaływania prac  na sąsiednie tereny,
• negatywne oddziaływanie fazy budowy (hałas, pylenie) na zdrowie mieszkańców pobliskich zabudowań mieszkalnych, należy ograniczyć do minimum poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP oraz przez odpowiednią organizację robót,
• w trakcie eksploatacji budynek stolarni powinien być wyposażony w szczelne urządzenie do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze socjalno – bytowym,
• w trakcie eksploatacji należy zapewnić ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza,
• w trakcie budowy i eksploatacji należy zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty, materiały i sprzęt przechowywać w wyznaczonych miejscach,

Na powyższym terenie, ani w sąsiedztwie nie występują żadne obiekty zabytkowe oraz zasoby przyrodnicze podlegające ochronie.

 II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie    
      budowlanym

• Realizacja inwestycji powinna przebiegać zgodnie z opisem przedłożonym we wniosku,
• W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia 
   prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu,
• W projekcie budowlanym należy uwzględnić uciążliwość zamierzenia inwestycyjnego, ograniczając ją do granic działki, na których będzie wykonywana inwestycja.
• Planowane zamierzenie inwestycyjne  należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska,
• Powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) odpady przed przekazaniem uprawnionym podmiotom, należy magazynować selektywnie w odpowiednich pojemnikach

III. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Przedsięwzięcia nie zaliczono do stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

IV. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

V. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU. Nr 62,poz. 627 z późniejszymi zmianami) – stwierdzenie konieczności obszaru ograniczonego użytkowania

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

VI. Decyzję wydaje się na okres zgodny z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

                                                          Uzasadnienie

Pani Teresa Zwiefka w dniu 26 października 2009 r. wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej  na rozbudowie istniejącego budynku stolarni o wymiarach 5,50 x 14,0, w obrębie działki nr 592/1 w Serocku gmina Pruszcz.

      Po analizie wniosku, informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4, art. 107 § 3 i art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  Wójt Gminy Pruszcz zawiadomieniem z dnia 2 listopada 2009 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości udziału stron w niniejszym postępowaniu.

W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zasięgnięto opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Pismem z dnia 29 października 2009 r. znak L. dz. bud. – OŚ – 7625 - 654/2009  Wójt Gminy Pruszcz zwrócił się do Starosty Świeckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Starosta Świecki po przeanalizowaniu wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia w dniu 13 listopada 2009 r., postanowieniem znak: OŚ-7633/79/2009   wydał opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią znak: N.NZ.- 4210-29/263/09 w dniu 17 listopada 2009 r. postanowił, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W  związku z powyższym Wójt postanowieniem  znak: OŚ – 7625/654/2009  z dnia 24 listopada 2009 r.  odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającej  na rozbudowie istniejącego budynku stolarni o wymiarach 5,50 x 14,0, w obrębie działki nr 592/1 w Serocku gmina Pruszcz.

Na niniejsze postanowienie nie przysługiwało zażalenie.

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 k.p.a, w związku z art. 33, 35, 36, 37 i 38 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, strony postępowania zostały zawiadomione listownie oraz poprzez obwieszczenia zamieszczane w każdym stadium postępowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz, na tablicach ogłoszeń u sołtysów i w miejscach planowanej inwestycji.

           Organ zapewnił udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu stosując art. 49 Kpa oraz art. 39 w/w ustawy.

           Ww. ogłoszenia również umożliwiły innym podmiotom, nie będącym stronami postępowania, zapoznanie się ze sprawą.

W toku przeprowadzonego postępowania nie zostały zgłoszone uwagi ani wnioski przez strony postępowania. Uwagi i wnioski nie zostały również zgłoszone przez żadne organizacje ekologiczne ani zainteresowane społeczeństwo.

            Niniejszą decyzją ustalono warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, określono wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym i w fazie jej realizacji.

              Teren inwestycji  położony jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.

 Wójt Gminy Pruszcz jako organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.

           Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję.

           Decyzja ta nie uprawnia do wycinki drzew i krzewów. Zgodę na ewentualną wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Gminy Pruszcz.

Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 3ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat, od dnia w którym decyzja  o uwarunkowaniach środowiskowych stała się ostateczna. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                  Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W załączeniu:
 1. Charakterystyka przedsięwzięcia – zał. Nr 1 do decyzji
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia – zał. Nr 2 do decyzji

Otrzymują;
1. Pani Teresa Zwiefka
    ul. Mickiewicza 29, Serock
    86 – 120 Pruszcz,
2. BIP Urzędu Gminy Pruszcz,
3. a/a Wójt Gminy Pruszcz
 

Do wiadomości:
-  strony wg odrębnego wykazu, (decyzja)


Opracowała: P. Wiśniewska  tel. 0 52 562 86 72


Wytworzył: Paulina Wiśniewska (3 grudnia 2009)
Opublikował: Marcin Pyda (4 grudnia 2009, 12:51:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2772

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij