Decyzja Nr 8/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu masarskiego o część biurową i ekspedycyjną w istniejącej ubojni trzody chlewnej, na działce nr 419 w miejscowości Serock

                                                                            Pruszcz, dnia 10 września 2010 r.

L.dz.bud – OŚ: 7625 – 487/2010

Decyzja nr 8/2010
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  zmianami), w związku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), oraz § 3 ust 1 pkt. 84 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku:  z dnia  5 lipca 2010 r.  
                                      Zakład Masarski Marek Rokita  
                                      ul. Wyzwolenia 6, Serock, 86-120 Pruszcz

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Masarskiego o część biurową i ekspedycyjną w istniejącej ubojni trzody chlewnej, na działce nr 419 w miejscowości Serock.

po uzyskaniu uzgodnień:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – postanowienie znak: RDOŚ-04.OO.6613-1050/10/AMP z dnia 5 sierpnia 2010 r.  
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – opinia znak: N.NZ – 4210 – 20/158/10
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

OKREŚLAM

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
II. warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, gmina Pruszcz w miejscowości Serock, na działce nr 419. Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego budynku ubojni o pomieszczenie parterowe ekspedycji towaru oraz dobudowę części biurowej na piętrze. W nowo powstałym obiekcie ekspedycji zostaną zainstalowane urządzenia wagowe i stanowisko komputerowe. Planowana rozbudowa i nadbudowa będzie połączona z istniejącym budynkiem ubojni i nie wpłynie na zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu, ale poprawi warunki ekspedycji towarów i warunki pracy zatrudnionego personelu. Działalność Zakładu Masarskiego Marek Rokita ogranicza się do skupu, uboju i rozbioru mięsa.
Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 41 m od projektowanej inwestycji.
Na podstawie informacji zawartych w opracowanej dla przedmiotowego zamierzenia dokumentacji, teren na którym prowadzone będą prace, nie jest siedliskiem chronionej flory i rzadkich gatunków zwierząt. Projekt nie jest związany z wycinką drzew i krzewów. Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najbliżej usytuowany obszar chroniony Natura 2000 usytuowany jest od planowanej inwestycji w odległości:
- Dolina Dolnej Wisły PLB040003 – ok. 17 km,
- Solecka Dolina Wisły PLH040003 – ok. 18 km.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów  sąsiednich.

1.    Granice terenu inwestycyjnego - zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym Zakładu Masarskiego w Serocku do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – zał. nr 3 do niniejszej decyzji.

2.    Warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1)    miejsce prowadzenia prac powinno być oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych.

2)    w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
-    w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi;
-    miejsca wyznaczone przez okres budowy do składowania materiałów zawierających substancje chemiczne podatne na migrację do wody i gleby wyłożyć materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną, z dodatkowym przykryciem separacyjnym;
-    ścieki sanitarne z części socjalno-sanitarnej należy odprowadzać do istniejącego szczelnego osadnika i okresowo wywozić zgodnie z zawartą aktualną umową z uprawnionym podmiotem świadczącym tego typu usługi;
-    ścieki poubojowe należy gromadzić w szczelnym zbiorniku a następnie wywozić zgodnie z podpisaną aktualną umową z firmą posiadającą stosowne uprawnienia i zezwolenia. Wskazane jest zachowanie warunków określonych w decyzji Starosty Świeckiego z dnia 8 lipca 2009 r. pismo znak: OŚ 6223/10/2009 (dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) – pozwolenie  wodnoprawne uprawnia do wykorzystywania rolniczo ścieków, po wstępnym oczyszczeniu przez sedymentację i działanie biokatalizatorów, w celu nawadniania własnych użytków rolnych;
-    wodę opadową z terenów utwardzonych placów i połaci dachowych dopuszcza się odprowadzać do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. Nr 137, poz. 984).

3)    w zakresie gospodarki odpadami:
-    w rejonie prowadzonych prac inwestycyjnych wyznaczyć miejsca do tymczasowego gromadzenia odpadów i sukcesywnie przekazywać je do zagospodarowania lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom zgodnie z zawartymi aktualnymi umowami.
-    odpady gromadzić selektywnie w wyznaczonych i przystosowanych miejscach;
-    powstałe odpady w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a gdy odzysk nie będzie możliwy przekazać do unieszkodliwiania i utylizacji przez uprawnione w tym zakresie podmioty;
-    nieczystości stałe typowe (socjalno-bytowe) gromadzić w pojemnikach i okresowo wywozić zgodnie z zawsze aktualnie podpisaną umową z uprawnioną firmą świadczącą przedmiotowe usługi.
-    odpady poubojowe przekazywać wyspecjalizowanym odbiorcom w myśl zawartych wcześniej aktualnych umów.

4)    w zakresie ochrony przyrody:
-    planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,poz. 1220 z późniejszymi zmianami) w odległości około 1,2 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego oraz 70 m od Jeziora Książe. Inwestycja będzie realizowana na terenie przekształconym antropogenicznie, w istniejącej infrastrukturze;
-    w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli zostaną zauważone siedliska roślin i zwierząt chronionych, należy przerwać prowadzone prace, poinformować odpowiednie instytucje z zakresu ochrony środowiska, które pomogą podjąć odpowiednie działania pozwalające na odtworzenie siedlisk chronionych gatunków roślin i zwierząt na specjalnie wyznaczonych obszarach chronionych;
-    ograniczyć do minimum zanieczyszczenie powierzchni biologicznie czynnej.

5)    w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń do powietrza:
-    emisje zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy (związana z transportem i rozładunkiem materiałów sypkich, pracą sprzętu technicznego i wykonywanych prac budowlanych) będą miały charakter oddziaływania krótkotrwałego. Niemniej jednak prace budowlane należy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejszy stopień wtórnego zapylenia,

6)    W zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji hałasu:
-    negatywne oddziaływanie hałasu fazy budowy na zdrowie pracowników oraz mieszkańców pobliskich zabudowań mieszkalnych, należy ograniczyć do minimum poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP oraz przez odpowiednią organizację robót;
-    prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
-    emisja hałasu w fazie prowadzonych prac oraz eksploatacji Zakładu Masarskiego Marek Rokita na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie powinna przekraczać 50 dB w porze dziennej (od 600 – 2200 godz.) i 40 dB w porze nocnej (od 2200- 600 godz.);

7)    W zakresie ochrony zabytków:
-    przy prowadzeniu prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. Zm.), tj.: w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć – przy użyciu dostępnych środków – ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

-    projekt budowlany omawianej inwestycji zawierać powinien charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 ze zmianami) tj. dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie;
-    w projekcie budowlanym należy wykazać, że przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub wyeliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane;
-    w trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby;
-    planowane zamierzenie inwestycyjne  należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając prawidłową dobudowę budynku ekspedycyjnego i nadbudowę części biurowej.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane, jako zakład o zwiększonym ryzyku albo zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.  Nr 58, poz. 535 ze zm.).
Należy jednak podjąć wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Na bieżąco należy przeciwdziałać tym zagrożeniom stosując prewencję w zakresie:
-  utrzymywania w należytym stanie wszystkie urządzenia techniczne, w trakcie wykonywanych prac oraz eksploatacji budynków;
- wyposażyć planowane obiekty w odpowiedni sprzęt p. pożarowy, który winien być zamontowany w miejscach widocznych i właściwie oznaczonych oraz wyznaczyć drogi ewakuacji pożarowej.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w doniesieniu do tych przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Planowane przedsięwzięcie  nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

6. Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

7. Decyzję wydaje się na okres zgodny z art.72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Zakład Masarski Marek Rokita w Serocku w dniu 5 lipca 2010 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Masarskiego o część biurową i ekspedycyjną w istniejącej ubojni trzody chlewnej, na działce nr 419 w miejscowości Serock.

Po analizie wniosku, informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 1 i 4, art. 107 § 3 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  Wójt Gminy Pruszcz zawiadomieniem z dnia 14 lipca 2010 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości udziału stron, społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu.

W myśl art. 64, ust. 2 i art. 71, ust. 2, pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świeciu.

Pismami znak: L.dz.bud – OŚ-7625 – 487/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Pruszcz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w sprawie ustalenia konieczności co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Masarskiego o część biurową i ekspedycyjną w istniejącej ubojni trzody chlewnej, na działce nr 419 w miejscowości Serock.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w odpowiedzi pismo znak: RDOŚ-04.OO.6613-1050/10/AMP z dnia 5 sierpnia 2010 r. postanowił uznać, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (pismem znak N.NZ-4210-20/158/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r.) wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Pruszcz postanowieniem z dnia  24 sierpnia 2010 r. (znak: L.dz.bud. – OŚ –7625 – 487/2010) kierując się uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko (zawartymi w § 3 ust. 1 pkt 84 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), a także w oparciu o uzyskane postanowienia organów opiniującego i uzgadniającego oraz na podstawie złożonego wyjaśnienia przez Pana Marka Rokitę pismo z dnia 16.07.2010 r. postanowił odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Pruszcz spełniając wymogi  art. 9 i 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pismami z dnia 24 i 25 sierpnia 2010 r. powiadomił strony postępowania o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz zawiadomił strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia.

W toku przeprowadzonego postępowania nie zostały zgłoszone uwagi ani wnioski przez strony postępowania. Uwagi i wnioski nie zostały również zgłoszone przez żadne organizacje ekologiczne ani zainteresowane społeczeństwo.

Niniejszą decyzją ustalono warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, określono wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym i w fazie jej realizacji. W treści decyzji uwzględniono warunki wyznaczone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pismo znak  znak: RDOŚ-04.OO.6613-1050/10/AMP z dnia 5 sierpnia 2010 r. ) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu (pismem znak N.NZ-4210-20/158/10 z dnia 10 sierpnia
2010 r.).

Teren inwestycji  położony jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.

Wójt Gminy Pruszcz jako organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie powinna wpłynąć negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję.

Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest charakterystyka przedsięwzięcia – zał. nr 1, karta informacyjna przedsięwzięcia – zał. nr 2 oraz plan sytuacyjny Zakładu Masarskiego w Serocku – zał. nr 3.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

Załączniki: (plik)

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia – zał. nr 1
2.    Karta informacyjna przedsięwzięcia  - zał. nr 2
3.    Plan sytuacyjny Zakładu Masarskiego w Serocku – zał. nr 3

Otrzymują:

1.Zakład Masarski, Marek Rokita
   ul. Wyzwolenia 6, Serock, 86-120 Pruszcz
2. Strony wg wykazu
3. BIP Urząd Gminy Pruszcz
4. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
    ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
    ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

Sporządziła:
E. Grumbliniak–  (52) 562 86 72

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami)
pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia (23kB) word

Załącznik nr 2 - Karta informacyjna przedsięwzięcia (60kB) word

Załącznik nr 3 - Plan sytuacyjny zakładu masarskiego w Serocku (345kB) jpg

Wytworzył: Ewelina Grumbliniak (10 września 2010)
Opublikował: Marcin Pyda (13 września 2010, 13:23:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2109

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij