Przetarg nieograniczony na uszycie umundurowania dla Orkiestry Dętej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu unieważnia przetarg nieograniczony na uszycie umundurowania dla Orkiestry Dętej na podstawie, ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 21 sierpnia 2006 roku (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163), art. 93 ust 1 pkt. 6 „wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Plac Poniatowskiego 10
86 – 120 Pruszcz
tel/fax. (052) 33 20 414

II. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 21 sierpnia 2006 roku (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163).

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Uszycie umundurowania dla Orkiestry Dętej.

IV. PRZYGOTOWANIE OFERT
1. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania lub drukarce komputerowej.
2. Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.
3. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.
4. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w rozdziale V specyfikacji. Jest to bezwzględny warunek uznania ważności oferty.
5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę oraz muszą zawierać stwierdzenie zgodne z faktami i być zgodne z stanem prawnym, istniejącym w chwili składania ofert.
6. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączonego oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
7. Oferta i wszystkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy/pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy.
8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.
9. Ewentualne poprawki dokonane przez wykonawcę muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
10. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być skompletowane w kolejności zgodnej ze specyfikacją, podpisane i ponumerowane oraz winien być dokonany spis treści w formularzu ofertowym.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci luźnych kartek (np. w teczkach wiązanych). Dokumenty stanowiące ofertę winny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe odłączenie kartek.
12.  Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, Prawo zamówień publicznych, oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione. W przypadku zastrzeżenia nie jawności części dokumentów Wykonawca powinien złożyć ofertę w dwóch oddzielnych częściach, w jednej kopercie tj.
- części jawnej,
- części poufnej, stanowiącej tajemnicę techniczną, technologiczną, organizacyjną Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę bez zastrzeżenia, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej ujawnienie.

Oferta winna być dostarczona Zamawiającemu w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby nie można było otworzyć jej bez uszkodzenia. Koperta powinna być opisana nazwą Wykonawcy oraz posiadać hasło: „Oferta na umundurowanie dla Orkiestry Dętej nie otwierać przez 10.04.2007 do godz. 1015.

V. DOKUMENTY ORAZ MATERIAŁY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ.

1. Formularz ofertowy ściśle według wzoru Zamawiającego (zał. Nr 1).
2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.
– posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiada niezbędna wiedzę do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisem art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jej likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VI. WARUNKI WYMAGANE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW.

1. Do udziału w przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:
- nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki zawarte w art.22 ust 1. ustawy, Prawo zamówień publicznych.
- charakteryzują się dobrą sytuacją ekonomiczno – finansową zapewniającą bezpieczeństwo środków Zamawiającego określoną współczynnikiem wypłacalności min. 10%.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający będzie się kierował kryterium –„najkorzystniejszej oferty cenowej”, punkty za cenę – 100%

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Barbara Paczka tel. (052) 562 87 17
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania należy przekazywać na piśmie lub faxem za potwierdzeniem pisemnym. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego w pełnej formie pisemnej przed upływem 6 dni od terminu składania ofert.
3. Wyjaśnienia udziela się w godzinach 1000 - 1500.

IX. SKŁADANIE OFERT

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul.  Plac Poniatowskiego 10, 86 – 120 Pruszcz- w księgowości na parterze do dnia 10.04.2007 do godz. 1000.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonych w pkt.1.
3. Wprowadzenie  zmiany winny być dostarczone Zamawiającemu w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana nazwą Wykonawcy, hasłem przetargu i dodatkowo zaznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

X. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2007 o godz. 1015 w księgowości Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu na parterze.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Zamawiający ogłosi:
- kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- cenę oferty oraz termin wykonania zamówienia, warunki płatności i warunki gwarancji.

XI. PROTESTY I ODWOŁANIA
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w ustawie. Prawo zamówień publicznych, zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze. Wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do Zamawiającego w terminie 7 dni, od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje jego oddalenie.
2. Przed upływem terminu do składania  ofert ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę – organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

XII UMOWA
Zamawiający podpisze z wybranym w postępowaniu Wykonawcą umowę, której projekt przedstawia w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca uszyje umundurowanie dla Orkiestry Dętej do                                 30 kwietnia 2007r.


Załączniki: zalaczniki.exe (99kB) plik .


Wytworzył: Barbara Paczka (26 marca 2007)
Opublikował: Adam Pszczoliński (27 marca 2007, 08:55:04)

Ostatnia zmiana: Adam Pszczoliński (30 marca 2007, 11:48:34)
Zmieniono: Unieważnienie przetargu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2443

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij