Statut

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu

I. Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu obejmuje swoją działalnością teren Gminy Pruszcz.
§ 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu jest wieś Pruszcz.
§ 3. Ilekroć w przepisach statutu jest mowa o:
 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.),
 2) ośrodku - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Pruszczu,
 3) kierowniku - oznacza to kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu,
 4) pracownikach socjalnych - oznacza to osoby zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu,
 5) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pruszcz
 6) wójcie gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pruszcz.
II. Cel, przedmiot działania i zakres współpracy
§ 4. 1. Podstawowym celem ośrodka jest zapewnienie na terenie gminy wszechstronnych i dostępnych świadczeń w zakresie pomocy społecznej.
2. Cel, o którym mowa w ust. 1, ośrodek osiąga poprzez realizację zadań własnych i zleconych gminie wynikających z ustawy.
§ 5. 1. Ośrodek współdziała z prowadzącymi na terenie gminy działalność organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi w celu realizacji zadań wynikających z ustawy.
2. W celu pozyskania informacji służących przyznaniu pomocy społecznej z powodu alkoholizmu ośrodek współpracuje z gminną komisją profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Pruszczu.
III. Zarządzanie i organizacja
§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który działa jednoosobowo na podstawie i w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania.
4. Kierownik reprezentuje ośrodek na zewnątrz, a ponadto:
 1) organizuje prace ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników socjalnych;
 2) odpowiada materialnie za powierzone ośrodkowi mienie;
 3) odpowiada za prawidłowość sporządzania planu dochodów i wydatków i realizację tego planu;
 4) wykonuje wobec pracowników socjalnych czynności wynikające ze stosunku pracy;
 5) opracowuje i przedkłada do zaopiniowania wójtowi gminy regulamin organizacyjny ośrodka.
§ 7. 1. W ośrodku tworzy się odpowiednie stanowiska pracy w zależności od potrzeb i warunków.
2. W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą:
 1) kierownik GOPS - 1 etat;
 2) pracownicy socjalni - 4 etaty;
 3) opiekunka - 1 etat;
 4) księgowa - 1 etat.
3. Kierownik dokonuje podziału gminy na rejony opiekuńcze z uwzględnieniem zapisów ustawy dotyczących liczby ludności przypadającej na jednego pracownika socjalnego.
4. Podział na rejony powinien być przeprowadzony w sposób uwzględniający dostępność świadczeń pomocy społecznej.
5. Podział i zakres zadań dla poszczególnych stanowisk określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika po zasięgnięciu opinii wójta gminy.
IV. Pracownicy ośrodka
§ 8. 1. Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonywane są przez pracowników socjalnych.
2. Pracownicy socjalni zobowiązani są w szczególności do:
 1) realizacji celów pomocy społecznej,
 2) stosowania właściwych metod i taktyk pracy socjalnej oraz ich rozwoju,
 3) przyczynianie się swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym i aktywizacji do rozwoju społeczności lokalnej,
 4) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, a w szczególności:
a) kierowanie się przede wszystkim dobrem jednostek i rodzin, którym służą pomocą
b) równego traktowania wszystkich wymagających pomocy i wsparcia,
c) prawa do samostanowienia,
 5) zachowania w tajemnicy informacji o osobach i rodzinach uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych, a także po ustaniu zatrudnienia.
3. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
V. Majątek i finanse
§ 9. 1. Ośrodek gospodaruje przekazanym w nieodpłatne użytkowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym.
2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego ośrodka bez zgody Wójta Gminy jest nieważne.
§ 10. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawa gospodarki finansowej ośrodka jest plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Wójta Gminy
3. Księgowość ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami według zasad stosowanych w rachunkowości budżetowej.
§ 11. 1. Działalność GOPS w całości finansowana jest ze środków budżetowych.
2. Środki finansowe na realizację zadań zleconych przekazywane są z budżetu Wojewody do budżetu gminy.
3. Gmina ponosi samodzielnie koszty związane z finansowaniem pomocy społecznej w zakresie należącym do zadań własnych oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym, wydzielając na te cele stosowane środki w budżecie gminy.
§ 12. 1. Obsługę księgową i finansową GOPS zapewnia Wójt Gminy.
2. Obsługa wymieniona w ust. 2 polega na:
a) obliczaniu i wypłacaniu wynagrodzeń dla pracowników GOPS,
b) odprowadzaniu należnych podatków i składek,
c) realizowaniu decyzji Kierownika GOPS w zakresie zasiłków, bądź pomocy rzeczowej.
§ 13. Kierownik GOPS corocznie, w terminach ustalonych uchwałą rady gminy przedstawia wójtowi gminy propozycje planu wydatków finansowych na rok następny.
§ 14. Nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Wójt Gminy.
§ 15. 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o brzmieniu: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz".
2. Na budynku, w którym mieści się siedziba ośrodka, umieszcza się tablicę informacyjną o treści: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu".
§ 16. Zmiany w statucie są dokonywane wyłącznie w formie uchwały Rady Gminy w Pruszczu.


Wytworzył: Rada Gminy Pruszcz (8 września 2003)
Opublikował: Adam Pszczoliński (8 września 2003, 12:38:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4458

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij