DECYZJA Nr 14/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OŚ-7625 - 43 /2006                                                                        Pruszcz, dn. 26.10.2006 r.

DECYZJA Nr 14/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 55, oraz art. 56 ust. 4      pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami) oraz  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami)
o k r e ś l a m
na rzecz  POLKOMTEL S.A.
ul. Postępu 3
02 – 676 Warszawa

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację wskazanego niżej przedsięwzięcia:

1. Rodzaj przedsięwzięcia

Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 4 4864 „PRUSZCZ KPM”

2. Miejsce realizacji

ul. Wyzwolenia 1 , dz. nr 9/33, 86 – 120 Pruszcz  

3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

• na etapie montażu urządzeń należy zapewnić właściwą organizację robót oraz przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad mających na celu ochronę wód i gruntu przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z układów paliwowych sprzętu i maszyn budowlanych,
• ze względu na możliwość wystąpienia zakłóceń akustycznych i podwyższony poziom hałasu typowego dla placów budów, prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej,
• powstające w wyniku budowy i eksploatacji odpady, w tym odpady niebezpieczne (np. baterie, świetlówki, akumulatory) należy odpowiednio zabezpieczyć i posegregowane przekazać do utylizacji zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
• bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji oraz każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji należy wykonać pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego wytwarzanego przez obiekt i urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest ta instalacja, a ich wyniki przedłożyć Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy oraz Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu – warunkiem dopuszczenia do użytkowania stacji bazowej są pozytywne wyniki tych pomiarów przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883),
• w przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko,
• emisja elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, którego źródłem będzie przebudowywany system antenowy przedmiotowej stacji bazowej nie może spowodować aktywności biologicznej pól elektromagnetycznych docierających do ludzi,
• na etapie eksploatacji należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się przeglądami technicznymi oraz ewentualnymi remontami,
• planowane przedsięwzięcie położone jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000 wyznaczonych w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z poźn. zmianami); odległość projektowanego przedsięwzięcia liczona w linii prostej od obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 położonego na terenie Gminy Pruszcz i gmin sąsiednich (Dobrcz i Świecie) – kod obszaru PLB040003 Dolina Dolnej Wisły, wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zmianami) – wynosi ok. 8,5 km,
• teren inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ani nie znajduje się w ścisłej strefie konserwatorskiej ochrony archeologicznej „W”, jednak w przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji na przedmioty niewiadomego pochodzenia należy powiadomić służby ochrony zabytków.

4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

• planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska,
• inwestycję należy zlokalizować w sposób nie kolidujący z istniejącym zagospodarowaniem terenu, w tym z zabudową mieszkaniową,
• anteny stacji bazowej należy sytuować w sposób eliminujący możliwość wystąpienia elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o przekroczonym poziomie dopuszczalnym gęstości mocy S = 0,1 W/m2 w rejonach dostępnych dla ludzi,
• w projekcie budowlanym należy zdefiniować wszystkie potencjalne awarie, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji wraz z opisem czasu oraz sposobu ich usunięcia,
• należy uwzględnić zalecenia i wnioski zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ograniczające wpływ inwestycji na środowisko,
• projekt budowlany powinien zawierać charakterystykę ekologiczną zgodnie z art. 34       ust. 3, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. , Nr 207, poz. 2016, z późn. zmianami)
5. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

6. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko

Dla planowanego przedsięwzięcia nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.


7. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Planowane przedsięwzięcie nie należy do wymienionych w art. 135, ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), które w określonych okolicznościach wymagają utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

8. Wnioskodawca jest zobowiązany do

• zgłoszenia robót budowlanych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 3c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (test jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) w Starostwie Powiatowym w Świeciu

UZASADNIENIE

     Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem złożonym w dniu 16.03.2006 r. przez Pana Zbigniewa Rasiewicza (Zbigniew Rasiewicz Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Wieniawskiego 15, 85 – 183 Bydgoszcz) posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania POLKOMTEL S.A.., ul. Postępu 3, 02 – 676 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 4 4864 „PRUSZCZ KPM”  w miejscowości Pruszcz, ul. Wyzwolenia 1, dz. nr 9/33.
Do wniosku został załączony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (oprac. przez mgr inż. Jacka Zatońskiego – Biuro Projektów „EKOMAR”, ul. Andersa 28/1, 81 – 831 Sopot, marzec 2006 r.).
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których jest wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W toku postępowania przeanalizowano zgromadzone materiały (wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego  przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz informacje o planowanym przedsięwzięciu wymagane art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska). Pismem znak L.dz.bud. 7625 – 5/06 z dnia 25.05.2006 r. Wójt Gminy Pruszcz wystąpił do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii w sprawie uwarunkowań środowiskowych planowanej inwestycji. W odpowiedzi Wojewoda Kujawsko – Pomorski (postanowienie znak WSiR-II-DJ/6613/203/06 z dnia 07.07.2006 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy (postanowienie znak N.NZ-400-Św-27/625-17445/06 z dnia 17.10.2006 r.) postanowili zgłosić warunki do przygotowywanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano po uzgodnieniu z organami ochrony środowiska (art. 48, ust.2, pkt. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska) tj. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.
 
Wójt Gminy Pruszcz jako organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

     Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znaczkach opłaty skarbowej w kwocie 5,00 PLN i 0,50 PLN od każdego załącznika.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, pkt 2-9.
Decyzja ta nie uprawnia do wycinki drzew i krzewów. Zgodę na ewentualną wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Gminy Pruszcz.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna (art. 46 ust. 4b). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia – zał. nr 1 do decyzji

Otrzymują:
1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Konarskiego 1-3 ,85 – 950 Bydgoszcz
2. Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4, 85 – 031 Bydgoszcz 
3. POLKOMTEL S.A.
ul. Postępu 3, 02 – 676 Warszawa
4. Zbigniew Rasiewicz
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wieniawskiego 15, 85 – 183 Bydgoszcz
5. strony wg wykazu
6. BIP Urzędu Gminy w Pruszczu
(www.bip.pruszcz.pl)
7. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu
8. Pan Janusz Karpiuk – sołtys wsi Pruszcz
ul. Gen. Sikorskiego 12, 86 – 120 Pruszcz
9. UG RIGK a/a

Opracował: mgr inż. Mariusz Dolewski inspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska   tel. 0 52 562 86 72 

 


Wytworzył: Mariusz Dolewski (26 października 2006)
Opublikował: Adam Pszczoliński (27 października 2006, 15:00:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2614

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij