Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Pruszcz w roku 2015

W roku 2015 odbyło się  12 Sesji Rady Gminy Pruszcz.

Sesje zwoływane były w każdy ostatni piątek miesiąca. Wyjątek stanowił miesiąc lipiec, gdzie z uwagi na trwający okres żniw sesja nie została zaplanowana.
            Materiały sesyjne przekazywane były radnym w formie elektronicznej. O terminie miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamiało  się także  mieszkańców w formie zaproszenia zamieszczonego na stronie BIP Gminy Pruszcz.  Tematy rozpatrywane na sesjach były przedmiotem  dyskusji   i  merytorycznej analizy na posiedzeniach komisji. Na sesję wypracowywano już gotowe projekty rozstrzygnięć.

           Na ostatniej sesji  w  2014 roku Rada Gminy przyjęła plan pracy na rok 2015, będący podstawą funkcjonowania, którego realizacja przedstawiała się w sposób następujący:

1) Rada zapoznała się z  funkcjonowaniem  instytucji kultury, służby zdrowia i oświaty. Ocenie poddany został także w miesiącu wrześniu br. stan bezpieczeństwa p-pożarowego jak i  porządku publicznego, określono obowiązujące   od dnia 1.01.2016r.  zasady funkcjonowania  jednostek OSP;

2) Radni zapoznali się  z  działalnością Ośrodka Doradztwa Rolniczego,  Gminnej Spółki Wodnej oraz Spółki Komunalnej „Błysk”,  akceptując w październiku 2015r.  proponowane na rok 2016 stawki na wodę i ścieki;

3) Z sukcesywnie  corocznie powtarzających się  tematów Radni  uchwalili na rok 2015 budżet gminy z Wieloletnią Prognozą Finansową, program współpracy z organizacjami pozarządowymi, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,  Program Opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz  określono  tryb finansowego wspierania  rozwoju sportu na terenie gminy;

4) W związku z rozpoczynającą się kadencją 2014-2018 radni w styczniu 2015r.  powołali nowy skład  Rady Społecznej  Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu, a w maju 2015r. zdecydowali o wystąpieniu  ze Stowarzyszenia – Lokalna  Grupa działania „Zakole Dolnej Wisły” oraz z Ligii Ochrony Przyrody.  Obecnie od 1 lipca 2015r.  Gmina Pruszcz  zadeklarowała przystąpienie do Lokalnej Grupy działania  „Gminy Powiatu Świeckiego”– podejmując stosowną  uchwałę. Wybrano nowych ławników do  Sądu Rejonowego w Świeciu i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję  2016 – 2019;

5) Na wniosek Gminy Angerlo we wrześniu 2015r.  zakończono  dotychczasową  współpracę;

6) Uchwalono   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jako podstawę do otrzymania wsparcia finansowego na zadania z zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł  energii,  wprowadzając  także możliwość regulowania  przez mieszkańców opłaty za odpady w systemie kwartalnym.

7) W trosce o zapewnienie ładu przestrzennego w gminie  Rada w styczniu 2015r.  podjęła uchwałę   o przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych w rejonie  miejscowości:  Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko , a w  sierpniu br. o przystąpieniu  do sporządzenia m.p.z.p. działek  w Niewieścinie i w  Zbrachlinie . Sprawą zasadności  zmiany uchwały w spr. m.p.z.p zajmowała się także Komisja Rewizyjna        w marcu 2015r.   

8) Czołowe miejsce wśród uchwał podjętych w roku 2015 zajmowały także sprawy oświaty. Zgodnie z planem pracy rady – w miesiącu lutym radni przyjęli sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, w czerwcu zajęli się organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie tegorocznych wakacji, a w miesiącu wrześniu  dokonali analizy funkcjonowania oświaty w gminie. Określono kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów  do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjów dla których Rada Gminy jest organem prowadzącym oraz kryteria dla drugiego etapu postępowania  rekrutacyjnego w zakresie wychowania przedszkolnego. Stosowną uchwałą uporządkowano sprawę dowozu dzieci pięcioletnich o uczniów do szkół wobec których Gmina Pruszcz nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

9) 8 uchwał Rady Gminy dotyczyło uporządkowania gospodarki nieruchomościami, t.j.  sprzedaży,  zamiany, nieodpłatnego nabycia.

10) Na wniosek sołectw Cieleszyn, Grabówko, Topolno i Zawada skrócono okres wyczekiwania na rozpoczęcie zebrania wiejskiego w przypadku niskiej frekwencji, a w  październiku 2015 r. określono wysokość diet dla sołtysów z Gminy Pruszcz, jakie obowiązywać będą od 1 stycznia 2016r. W celu wykorzystania w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, a zarazem dostępu do środków pomocowych w przyszłości zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowości Łowinek.

11) W trosce o poprawę stanu dróg na terenie gminy Rada udzieliła Powiatowi Świeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 660.000,- zł, podejmując stosowną uchwałę.

12) W kwietniu 2015 r. uchwalono nowy statut gminy Pruszcz, a w październiku 2015r. przystąpiono do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016 – 2022.

13) W marcu 2015 r. radni zaakceptowali utworzenie funduszu sołeckiego, co pozwoli na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Począwszy od tego roku w myśl obowiązujących przepisów fundusz sołecki uchwalany jest bez określenia daty granicznej.

14) W trosce o zaspokojenie potrzeb rodzin i dzieci w gminie Rada Gminy uchwaliła Gminny Program wspierania rodziny na lata 2015-2017 , do realizacji którego włączyła wszystkie instytucje z terenu gminy działające  na rzecz wspierania rodziny. Określono także  warunki  udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie  zwolnień  w podatku od nieruchomości oraz  przyjęto  zasady  umarzania, odraczania i rozkładania na raty  spłaty należności  pieniężnych, mających  charakter cywilnoprawne.

15)  Aby zapewnić osobom zamieszkałym w domach pomocy możliwość oddania głosu w tegorocznych wyborach Prezydenta RP, referendum ogólnokrajowe oraz wyborach  do Sejmu RP i do Senatu RP radni utworzyli dwa odrębne obwody głosowania w DPS w Gołuszycach oraz MOO w Pruszczu.

16) Przenosząc od roku 2016 realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii do szkół oraz świetlic wiejskich zlikwidowano z dniem 31 grudnia 2015 r. Świetlicę Socjoterapeutyczną w Zawadzie.
W okresie sprawozdawczym podjęto ogółem 103 uchwały.

Na sesji RG w styczniu 2015r. uhonorowano Nagrodą Wójta Gminy Pruszcz 9 wyróżniających się mieszkańców Gminy za zasługi w roku 2014. Osoby te wyróżniły się w zakresie promocji gminy poza jej granicami. Były to  tez osoby, które aktywnie pracują  na rzecz  zapewnienia bezpieczeństwa p-pożarowego w naszej  gminie oraz takie, które szczególnie dbają o dobro drugiego człowieka (krwiodawcy). 6 osób zostało także nagrodzonych za osiągnięcia sportowe  oraz wkład pracy  włożony w uzyskanie tych osiągnięć. 
Uroczysty charakter miała także IX sesja Rady Gminy zwołana w maju 2015 r. w Domu Kultury w Serocku. Oprócz bieżących spraw uroczysty charakter sesji wiązał się z XXV rocznica  pierwszych wolnych wyborów do sejmu i senatu oraz przypadającego w dniu 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. W części artystycznej  wręczono zaproszonym gościom podziękowania za zaangażowanie i wieloletnią  pracę  na rzecz samorządu terytorialnego.
Oprócz wymienionych zagadnień radni indywidualnie podejmowali szereg  tematów z jakimi spotkali się w pracy na rzecz  środowiska. Najczęściej przedmiotem  interpelacji i zapytań radnych był stan nawierzchni dróg oraz realizacja inwestycji i remontów obiektów gminnych. Sprawy nie cierpiące zwłoki, wymagające szybkiej reakcji radni załatwiali w okresie między sesjami bezpośrednio u Wójta Gminy bądź pracowników urzędu.
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz od stycznia 2015 r. pełnił dyżur w Urzędzie Gminy
w Pruszczu w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 9.00 - 11.00, przyjmując zainteresowane osoby.

Przewodniczący Rady Gminy oraz wiceprzewodniczący brali również udział w wielu spotkaniach zewnętrznych dotyczących spraw  związanych z funkcjonowaniem gminy, co systematycznie przedstawiane zostało na każdej sesji RG.

Wytworzył: Przemysław Sznajdrowski (18 grudnia 2015)
Opublikował: Adam Pszczoliński (14 stycznia 2016, 09:09:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij