Decyzja Nr 5/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest położonego w miejscowości Małociechowo

     Pruszcz dnia, 03 października 2008r.

L.dz.bud.7625-166/08                                                                                 
                                                               
Decyzja nr 5/2008
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 32, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art.47, 48 ust.1 i 2, art.53, oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150.), w związku z § 2 ust.1 pkt. 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),  -art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.):


po rozpatrzeniu wniosku: dnia  31 marca 2008r.
                                      Firmy ECO POL Sp. z o.o.
                                      ul. Dworcowa 9
                                      86 – 120 Pruszcz

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na działkach nr 143/9, 143/10 położonych w miejscowości Małociechowo gmina Pruszcz.

po uzgodnieniu z:

1. Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy – pismo znak:
    N.NZ-400- Św-11/309-9227/08 z dnia 13 .05.2008r.
                     
2. Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego –pismo znak:
    ŚG.I.ab.7612 – 30/08 z dnia 27.06.2008r.

OKREŚLAM

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia

I. Rodzaj i miejsce przedsięwzięcia

1. Rodzaj przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcia obejmuje rozbudowę istniejącego już  składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zaliczonych do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej o kodzie 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05*- materiały konstrukcyjne zawierające azbest. Niniejsza rozbudowa składowiska obejmuje działki  nr 143/9, 143/10 położone w miejscowości Małociechowo gmina Pruszcz. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę 18 kwater o powierzchni do 1000m2 każda, do składowania odpadów na w/w działkach oraz budowę dróg wewnętrznych wokół kwater.

2. Miejsce realizacji

Planowana inwestycja obejmuje  działki nr  143/9 o powierzchni 0,9983 ha , oraz 143/10 o
powierzchni  0,9944 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Małociechowo gmina Pruszcz.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów  sąsiednich

1.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

• wszystkie prace odbywać się powinny na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny,
• miejsce prowadzenia prac powinny być oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych. Należy zachować szczególną ostrożność  przy profilowaniu skarp, może bowiem wystąpić niebezpieczeństwo osuwania piasku ze skarpy,
• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.), wydzielone  kwatery  muszą  być  zbudowane  w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się,
• ruch pojazdów nie może odbywać się po zamkniętych kwaterach, w związku z tym konieczne jest utworzenie nowych dróg wewnętrznych i dojazdowych do kolejno eksploatowanych kwater,
• na etapie budowy  należy zapewnić właściwą organizację robót oraz przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad mających na celu ochronę wód i gruntu przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z układów paliwowych ,sprzętu i maszyn budowlanych ,
• ze względu na hałas, wibracje i inne uciążliwości, praca sprzętu mechanicznego odbywać się powinna w porze dziennej, i nie przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach odrębnych,
• użyty na budowie sprzęt mechaniczny powinien pracować głównie w obrębie działki
nr 143/9 i 143/10, w celu   ograniczenia oddziaływania prac  na sąsiednie tereny,
• grunt  z wykopów ziemnych wykorzystywany podczas budowy kwater, należy złożyć w wydzielonym sektorze i sukcesywnie wykorzystywać do zasypywania składowanych odpadów,
• negatywne oddziaływanie fazy budowy (hałas, pylenie) na zdrowie pracowników oraz mieszkańców pobliskich zabudowań mieszkalnych, należy ograniczyć do minimum poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP oraz przez odpowiednią organizację robót,
• w trakcie realizacji zaplecze techniczne budowy winno być wyposażone w szczelne urządzenie do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze socjalno – bytowym,

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie  eksploatacji

a) ochrona przed hałasem;
• Dopuszczalny poziom hałasu na składowisku nie powinien przekraczać wartości określonych w   Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr.120,poz.826), w celu ograniczenia hałasu emitowanego przez sprzęt mechaniczny prace odbywać się powinny w porze dziennej.

b) ochrona powietrza atmosferycznego
• przy projektowaniu inwestycji należy  zapewnić zachowanie dopuszczalnych stężeń  substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne  , określonych w załączniku  nr  1 do rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie  dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów  tolerancji dla dopuszczalnych  poziomów niektórych substancji (Dz.U. z 2002r. Nr  87, poz. 796). W przypadku rozdarcia folii lub upadku i rozsypania ładunku istnieje ryzyko emisji włókien azbestowych do powietrza, należy wówczas polać ładunek wodą w celu zabezpieczenia przed pyleniem, a następnie odpowiednio zabezpieczyć nową folią,

c) ochrona środowiska gruntowo – wodnego
• w celu uniknięcia zagrożenia środowiska gruntowo – wodnego, wykonawca zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego oraz jego bezawaryjnej pracy, a zwłaszcza układów paliwowo-olejowych, co wykluczy niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych,
• stosowana technologia składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest nie powinno mieć negatywnego wpływu na stan wód podziemnych, powierzchniowych i powierzchnie gleby, gdyż eksploatacja składowiska nie powoduje powstania ścieków technologicznych ani wody w postaci odcieków, wody opadowe będą w większości odparowywały, a częściowo filtrowały w ułożone warstwy odpadów – nie przewiduje się drenażu odwadniającego,

d) gospodarka odpadami;
• odpady powstałe w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji w postaci gleby, ziemi i kamienia powinny być w całości przeznaczone do wykorzystania, w tym ziemia służyć powinna do zasypywania zapełnionych kwater z zewnętrznym pokładem humusu tak aby uzyskać pierwotny poziom terenu,
•  technologia składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na rozbudowywanym składowisku,  przy zachowaniu przepisów prawa obowiązujących dla tego typu działalności, nie może stwarzać zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi.

e) gospodarka ściekowa;
•  nie dotyczy dla terenu planowanej inwestycji obejmującej działki nr 143/9 oraz 143/10 w miejscowości Małociechowo gmina Pruszcz

3. Faza likwidacji

•  po zamknięciu każdej z kwater należy sukcesywnie wykonywać rekultywację, w ramach której przewiduje się obsianie trawy, zakrzewienie i zadrzewienie terenu,
•   po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamkniecie składowiska lub jego części.
• zamknięcie składowiska nastąpi w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące warunki zamknięcia składowiska tego rodzaju
• faza likwidacji składowiska nie będzie wpływać negatywnie na środowisko naturalne

4. Ochrona walorów naturalnych środowiska

•   teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów:
  a)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. - O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162,poz.1568 z późn. zm. ). W zakresie archeologicznych dóbr kultury w  bezpośrednim zasięgu oddziaływania nie występują zidentyfikowane stanowiska archeologiczne ( brak danych występowania na rozpatrywanym terenie stanowisk albo dóbr archeologicznego dziedzictwa kulturowego ).W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot zabytkowy należy wstrzymać prace, zabezpieczyć miejsce i obiekt  odkrycia,  o zaistniałym fakcie powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy,
  b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z poźn. zm.);  planowane przedsięwzięcie położone jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000 wyznaczonych w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z poźn. zm.).
 
 •  Najbliżej położone obszary chronione to:

1) Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, obszar odległy o ok. 3 km mierzony w linii prostej na mapie od lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, powołany rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom Nr 72, poz. 1375 ze zm. w Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom Nr 120 z 2007 r., poz.1781).

2) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powołany         rozporządzeniem Nr 32/2004 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 118 poz. 1988). Znajduje się on w odległości ok. 2,5 km mierzone w linii prostej na mapie od lokalizacji planowanej inwestycji.

3)  Na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego znajduje    się obszar sieci Natura 2000 ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz.2313) – Doliny Dolnej Wisły (kod PLB040003), obszar odległy o ok. 5 km mierzony w linii prostej na mapie od lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w           projekcie budowlanym

1. W projekcie budowlanym przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia, magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji oraz mas ziemnych przewidzianych do zagospodarowania.

2. W projekcie budowlanym przewidzieć sposób i warunki postępowania z wytworzonymi odpadami, w tym masami ziemnymi

3. W projekcie budowlanym należy uwzględnić rozwiązania dotyczące stałego monitoringu określonego w pkt VII

4. Realizować przedsięwzięcie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, stanowiące część dokumentacji projektowej

5. Wprowadzić kontrolę i nadzór nad realizacją prac budowlanych

6. Przedsięwzięcie realizować z ograniczeniem uciążliwości do granic działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie inwestycja,

7.  W celu ograniczenia uciążliwości wynikających z eksploatacją składowiska należy wykonać pas z zieleni izolacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.)

8. Projektowane przedsięwzięcie nie może naruszać istniejących stosunków wodnych występujących na przedmiotowym obszarze ze szkodą dla gruntów sąsiednich, w tym nie może wpływać na istniejące urządzenia melioracji szczegółowej i podstawowej,

9.  Projekt budowlany powinien zawierać charakterystykę ekologiczną zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. , Nr 156, poz.
 1118, z późn. zm.)

10. Wszystkie obiekty zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami

11. Uzyskać zmiany pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

12. W celu minimalizacji zagrożeń należy zastosować odpowiednie technologie i materiały chroniące środowisko


IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko

Dla planowanego przedsięwzięcia nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Planowane przedsięwzięcie nie należy do wymienionych w art. 135, ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) , które w określonych okolicznościach wymagają utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Obowiązki w zakresie zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W fazie eksploatacji składowiska przewiduje się, iż monitoring obejmować powinien:

a) kontrolę poprawności ustabilizowania reperów geodezyjnych w okresach wykonywania nowych kwater;

b) coroczną kontrolę struktury i składu masy składowiska odpadów pod katem zgodności z pozwoleniem na budowę składowiska odpadów oraz instrukcją eksploatacji składowiska odpadów dla określenia powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady;

c) coroczną kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery;

d) coroczną kontrolę stateczności zboczy określoną metodami geotechnicznymi

e) monitoring powietrza  po upływie 24 godzin od ostatecznego zakończenia prac związanych z zapełnieniem każdej z kwater powinny zostać wykonane pomiary na zawartość włókien azbestu w powietrzu;

f) monitoring hałasu  prowadzony okresowo pomiary emisji hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu;

W fazie poeksploatacyjnej:

a) coroczną kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery.

b) po zamknięciu każdej z kwater należy sukcesywnie wykonać rekultywację ternu poprzez odpowiednie zazielenienie i zadrzewienie.

VIII.  Wnioskodawca jest zobowiązany do:

• zgodnie z art. 214 ust. 1 i 2 Prawa ochrony środowiska przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzący instalacje jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia. Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, może uznać, że planowane zmiany w instalacji wymagają zmiany niektórych  warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego i zobowiązać prowadzącego instalację, w terminie 30 dni od otrzymania informacji, do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia,

• zgodnie z art. 215 ust. 1  Prawa ochrony środowiska przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować organ właściwy do wydania pozwolenia  o planowanych zmianach i złożyć wniosek  o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
 

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 31 marca 2008r. firma ECO- POL Sp. z o.o.  w Pruszczu , ul. Dworcowa 9, 86- 120 Pruszcz, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na działkach nr 143/9 i 143/10 położonych w miejscowości Małociechowo gmina Pruszcz .

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt  39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu art.51, ust1, pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Po analizie wniosku, informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 46 ust. 1 i art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wójt Gminy Pruszcz zawiadomieniem z dnia 01 kwietnia 2008r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania umieścił na stronie internetowej BIP. W dniu 21 sierpnia 2008r. ponownie zamieścił w publicznie dostępnym wykazie danych informację o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości udziału stron, społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu.

W trybie art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Pruszcz, pismem znak OŚ-7625-166/08 z dnia23 kwietnia 2008r. Wójt Gminy Pruszcz wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy  w sprawie wydania opinii w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na działkach nr 143/9 i 143/10 w miejscowości Małociechowo gmina Pruszcz. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uzgodnił bez uwag przedmiotową inwestycję, natomiast Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego postanowił uzgodnić planowane przedsięwzięcie pod następującymi warunkami:

1. zachować wymogi wynikające z zapisów ustawy prawo wodne, w zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych i roztopowych

2. we wniosku o wydanie pozwolenia na rozbudowę składowiska odpadów należy uwzględnić wysokość i formę zabezpieczeń roszczeń – art. 52 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

3. w przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia.
 
 Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 k.p.a, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, strony postępowania zostały zawiadomione poprzez obwieszczenia zamieszczane w każdym stadium postępowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz, tablicy ogłoszeń sołectwa, tablicy ogłoszeń Firmy ECO – POL Sp. z o.o.:

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania – z dnia 01.04.2008r. opublikowane od dnia 02.04.2008r. do dnia 22.04.2008r.

- zawiadomienie o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – z dnia 21.08.2008r. opublikowane od dnia 21.08.2008r. do dnia 11.09.2008r.

- zawiadomienie o zamieszczeniu informacji o wniosku o wydanie decyzji i możliwości składania uwag i wniosków – z dnia 21.08.2008r. opublikowane od dnia 22.08.2008r. do dnia 12.09.2008r.

- zawiadomienie o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału w sprawie wydania decyzji – z dnia 26.09.2008r. opublikowane od dnia 26.09.2008r. do dnia 03.10.2008r.

Organ zapewnił udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu stosując art. 49 Kpa oraz art. 32 i art. 46a ust. 5 ustawy POŚ.

Ww. ogłoszenia również umożliwiły innym podmiotom, nie będącym stronami postępowania, zapoznanie się ze sprawą. W toku przeprowadzonego postępowania nie zostały zgłoszone uwagi ani wnioski przez strony postępowania. Uwagi i wnioski nie zostały również zgłoszone przez żadne organizacje ekologiczne ani zainteresowane społeczeństwo.

Niniejszą decyzją ustalono warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, określono wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym i w fazie jej realizacji oraz warunki dla fazy likwidacji składowiska.

Wariant lokalizacyjny jest jedynym proponowanym przez wnioskodawcę ze względów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych. Wariant zerowy polegający na niezrealizowaniu ww. przedsięwzięcia ograniczy możliwość składowania większej ilości odpadów zawierających azbest. Realizacja planowanego przedsięwzięcia przewiduje rozbudowę istniejącego już składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Podstawą prawną wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) zwanej dalej POŚ, która określa, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania tejże decyzji jest na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4 POŚ wójt, burmistrz lub prezydent miasta.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2 – 9 POŚ

Wójt Gminy Pruszcz jako organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony
środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
                                                  

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, pkt 2-9- art.56 ust 9.
Decyzja ta nie uprawnia do wycinki drzew i krzewów. Zgodę na ewentualną wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Gminy Pruszcz.
Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust.4, oraz do zgłoszenia , o którym mowa w ust 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150). Złożenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat, od dnia w którym decyzja  o uwarunkowaniach środowiskowych stała się ostateczna. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia – zał. nr 2 do decyzji nr 5/2008

Otrzymują:
      1.  ECO-POL Sp.z o.o.
           ul. Dworcowa 9, 86 – 120 Pruszcz
      2. strony wg wykazu
      3. BIP Urzędu Gminy Pruszcz
      4. tablica ogłoszeń
      5. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Opracował:  inż. M. Trębacz 052 562 86 72

                                                                              Załącznik nr 2 do decyzji nr 5/2008


                                     CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na działkach nr 143/9 o powierzchni 0,9983 ha, oraz  143/10 o powierzchni 0,9944 ha,  położonych w miejscowości  Małociechowo gmina Pruszcz. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę zespołu ok. 18 kwater o powierzchni do 1000m2 każda, do składowania odpadów na w/w działkach oraz budowę  dróg wewnętrznych wokół kwater.

2. Rodzaj technologii

Wnioskodawca przewiduje  rozbudowę składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, gdzie wydzielone na działkach nr 143/9 oraz 143/10 kwatery przeznaczone będą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zaliczone do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i są to odpady o kodach 17 06 01* - materiały  izolacyjne  zawierające  azbest oraz  17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest. Przeciętna głębokość składowania odpadów azbestowych pod istniejącym terenem wynosić będzie 5,5 m p.p.t. Grubość warstwy ziemi, przykrywającej składowane odpady wynosić będzie ok. 2,0 m.
Na składowisko odpady transportowane będą samochodami ciężarowymi. Na składowisku gromadzone będą odpady płyt azbestocementowych falistych i płaskich. Dostarczane będą one na drewnianych paletach przystosowanych do transportu samochodowego. Sztaplowanie tych płyt w bloki o ciężarze od 2 – 2,5 Mg odbywać się będzie na folii uprzednio ułożonej
na palecie drewnianej. Po usztaplowaniu 20 cm warstwy płyt ac, folia dolna będzie po bokach podniesiona na górną warstwę płyt i przyciśnięta następnymi płytami ac. Pod folią dolną, wcześniej podłożone będą trzy „taśmy spinające”. Po usztaplowaniu 60-ciu płyt falistych wysokich lub 115 płyt falistych niskich na blok jest nałożona folia górna z tym, że opadające części folii będą zakładane „w kopertę” na dłuższych bokach ułożonych „płyt [ac]”. Nadmiar folii „zawiniętej w kopertę” zostanie spięta taśmami.
Pojedynczy, normalny 2,5 tonowy „ładunek płyt ac zajmuje pojemność 1,65 m3, a przestrzeń zasypowa z piasku pomiędzy ładunkami - palet, zajmuje pojemność 1,35 m3.
Na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przyjmowane będą również rury azbestocementowe - przewody z rur ciśnieniowych azbestocementowych. Rury ac owinięte folią polietylenową o grubości minimum 0,2 mm z odpowiednimi opaskami mocującymi, przyjmowane będą na składowisko na podporach drewnianych zabezpieczających folię przed rozdarciem w czasie transportu.
Pozostałe materiały zawierające azbest i gruz nie nadające się do sztaplowania na paletach będą ładowane do specjalnych worków foliowych o ciężarze do 100 kg. Worki te posiadają odpowiednią grubość oraz wytrzymałość i zapewniają bezpieczny transport.
W przypadku rozdarcia folii lub upadku i rozsypania ładunku zostanie on polany wodą w celu zabezpieczenia przed pyleniem, a następnie odpowiednio zabezpieczony nową folią.
Po zakończeniu składowania pierwszej warstwy odpadów zostanie ona obsypana warstwą ziemi, której grubość wyniesie od 15 do 25 cm. Warstwa stanowić będzie podłoże
do składowania następnej partii odpadów. Po ułożeniu trzech warstw odpadów kwatera zasypana zostanie 2 metrową warstwą ziemi z zewnętrznym pokładem humusu tak,
aby uzyskać pierwotny poziom terenu.
Przed przyjęciem odpadów na składowisko zostanie ustalona ich ilość oraz sprawdzona zostanie zgodność przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu. Przyjmowane będą wyłącznie odpady, których skład jest zgodny z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami i posiadanym zezwoleniem.

3. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

a) wariant polegający na realizacji przedsięwzięcia, czyli rozbudowie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na działkach nr 143/9, 143/10w miejscowości Małociechowo gmina Pruszcz.

b) wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia

Z uwagi na fakt, iż zużyte lub uszkodzone wyroby zawierające azbest
są niebezpieczne dla zdrowia ludzi muszą być  usuwane. Po usunięciu ich należy
je składować na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Przedmiotowe przedsięwzięcie
ma na celu rozbudowę już istniejącego składowiska odpadów zawierających azbest. Pozwoli to na bezpieczne składowanie większej ilości tych niebezpiecznych wyrobów zagrażających zdrowiu ludzi. Obecnie działki, na których ma być realizowana planowana inwestycja
są niezabudowane i stanowią je grunty klas IVa, IVb oraz V. Nie podejmowanie przedsięwzięcia ograniczy możliwość składowania większej liczby odpadów zawierających azbest oraz utrudni ruch pojazdów dowożących składowane odpady na istniejącym składowisku. Ruch pojazdów nie może odbywać się po zamkniętych kwaterach, w związku
z tym konieczne jest utworzenie nowych dróg wewnętrznych i dojazdowych do kolejno eksploatowanych kwater.

4. Rozwiązania chroniące środowisko

a) Faza  budowy

Nie ma możliwości racjonalnego zmniejszenia uciążliwości wynikających z emisji zanieczyszczeń i hałasu pochodzących od wykorzystywanych środków transportu i maszyn budowlanych. W celu zminimalizowania innych potencjalnych, znaczących oddziaływań
na środowisko, na etapie budowy przedsięwzięcia, należy:

- zapewnić odpowiednią organizację robót,

- zastosować odpowiednie zabezpieczenia wynikające z przepisów BHP.

b) Faza eksploatacji

W celu ograniczenia wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w fazie eksploatacji przewiduje się następujące rozwiązania:

- Planowana rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest nie wiąże się ze wzrostem ilości powstających ścieków bytowych.

- Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych.

- Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest nie wpłynie na ilość powstających odpadów.

- Właściwą organizację transportu wewnątrz składowiska, ograniczenie prędkości poruszających się na terenie składowiska pojazdów oraz odpowiednią lokalizację dróg.

- W celu minimalizacji ujemnego wpływu włókien azbestu na stan jakości powietrza atmosferycznego przewiduje się m.in. zachowanie szczególnej ostrożności przy przygotowaniu odpadów do transportu (szczelne owinięcie folią w taki sposób, by nie nastąpiło jej uszkodzenie w czasie załadunku, transportu i rozładunku) oraz zachowaniu szczególnej ostrożności przy rozładunku i deponowaniu odpadów. W przypadku uszkodzenia folii odpady będą polewane wodą i zabezpieczone przed wydostawaniem się włókien azbestu do powietrza.

Skuteczność minimalizacji zagrożeń zależy od:

• doboru właściwych technologii i materiałów chroniących środowisko,

• solidności i fachowości wykonawstwa inwestycji,

• przestrzegania, w trakcie eksploatacji, obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi,

• przestrzegania, w trakcie eksploatacji, obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz zachowania szczególnej staranności przy deponowaniu odpadów na składowisku.

c) Faza likwidacji

Inwestor nie przewiduje w najbliższej przyszłości likwidacji rozbudowywanego składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Eksploatacja składowiska zostanie zakończona po jego całkowitym wypełnieniu. Zamknięcie składowiska nastąpi
w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące warunki zamknięcia składowiska tego rodzaju. Po wyczerpaniu możliwości eksploatacyjnych składowiska i zasypaniu kwater
do poziomu terenu, powierzchnia zostanie zazieleniona i zakrzewiona. Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organy w celu uzyskania zgody na zamkniecie składowiska lub jego części. Faza likwidacji składowiska nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne

5. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

a) emisja gazów lub pyłów do powietrza

Przy prawidłowej eksploatacji, składowisko odpadów zawierających azbest nie będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania (folii) ładunku płyt lub innych odpadów azbestocementowych, będą one spryskiwane wodą, a następnie zabezpieczane nową folią, aby nie dopuścić do emisji szkodliwego pyłu azbestowego.  
Emisje niezorganizowane związane są ze spalaniem paliw w silnikach spalinowych maszyn
i urządzeń oraz środków transportowych poruszających się na terenie planowanego składowiska. Spaliny z silników spalinowych zawierają w swoim składzie takie podstawowe substancje, jak: tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory aromatyczne
i alifatyczne oraz aldehydy. Wielkość emisji i skład spalin wydzielanych przez pojazdy
są funkcją wielu czynników.
 

b) ilość pobieranej wody i odprowadzanych ścieków

Zaopatrzenie w wodę następować będzie z wykorzystaniem istniejącego przyłącza na działce sąsiedniej, na warunkach określonych przez gestora sieci.
Wielkość zatrudnienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest nie ulegnie zmianie i w dalszym ciągu wynosić będzie:

- 8 pracowników przy pracach wymagających stosowania natrysków

- 1 pracownik administracyjny.

W związku z powyższym nie nastąpi wzrost zapotrzebowania na wodę wykorzystywaną
na cele socjalno-bytowe, ilość wody wykorzystywana na w/w potrzeby istniejącego
już składowiska wynosi 1,0 m3/d.
Dobowa ilość przyjmowanych odpadów nie ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w dalszym ciągu ok. 100 Mg/dobę, zatem zapotrzebowanie na wodę do zraszania uszkodzonych ładunków zawierających azbest również nie zmieni się (Qmaxd = 1,0 m3/d).
Łączne zapotrzebowanie wody: Qmaxd =  2,0 m3/d
 Nie będzie powstawać większa ilość ścieków bytowych, niż ta powstająca obecnie
dla istniejącego już składowiska tj. 1,0 m3/d. Ścieki te gromadzone są w dwukomorowym zbiorniku wybieralnym, szczelnym z kręgów żelbetowych  1,2 m, o pojemności użytkowej 4,0 m3  i sukcesywnie wywożone do punktu zlewowego gminnej oczyszczalni ścieków.

c) ścieki technologiczne

Wnioskodawca nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych.

d) wody opadowe

Opady atmosferyczne z powierzchni składowiska w czasie eksploatacji będą w większości odparowywały, a częściowo filtrowały w ułożone warstwy odpadów budowlanych zawierających azbest. Nie przewiduje się drenażu odwadniającego. W przypadku konieczności odwodnienia wykopu z nagromadzonej wody opadowej, będzie ona odpompowana do sąsiedniego wykopu aktualnie nie wypełnianego odpadami.

 


 


Wytworzył: Marek Trębacz (3 października 2008)
Opublikował: Marcin Pyda (20 października 2008, 08:28:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2249

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij