Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr XXXII/194/2012
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 92, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/153/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Pruszcz   wprowadza się następujące zmiany:
1.Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały, któremu nadaje się tytuł „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019”,  stanowiący załącznik do n/uchwały. - załącznik do uchwaly nr 194.zip.001 (6144kB) zip , załącznik do uchwaly nr 194.zip.002 (4870kB) plik .*
2. Traci moc załącznik Nr 2 przedmiotowej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(Zbigniew Jagła)

Uzasadnienie
Art. 14 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami) stanowi, że polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Na organy wykonawcze, w tym gminy w celu realizacji polityki państwa nałożono obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, w którym zostały określone cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaje i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne od osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.  Programy opracowywane dla gmin podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata i zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu.
Wykonując kompetencje art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Pruszcz zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Świeckiego o wydanie opinii na temat projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” i uzyskał pozytywną opinię. Zgodnie z art. 17 ust.4 w/w ustawy zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przewodniczący Rady Gminy
(Zbigniew Jagła)


* - pliki należy zapisać w jednym katalogu i rozpakować

Opublikował: Adam Pszczoliński (3 stycznia 2013, 10:38:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 953

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij