Zarządzenie nr 111/2012 Wójta Gminy Pruszcz w sprawie ustanowienia misji Urzędu Gminy w Pruszczu a także sposobu wyznaczania celów Urzędu Gminy w Pruszczu, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

Zarządzenie nr 111/2012
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 08 marca 2012 roku

w sprawie ustanowienia misji Urzędu Gminy w Pruszczu a także sposobu wyznaczania celów Urzędu Gminy w Pruszczu, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm) w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej określa się misję Urzędu Gminy w Pruszczu, wprowadza się zasady i tryb wyznaczania celów oraz określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

§1
Użyte w niniejszym rozporządzeniu pojęcia mają następujące znaczenie:
1) kontrola zarządcza – w ujęciu realizacji celów i zadań, każda działalność wspomagająca proces zarządzania jednostką samorządu terytorialnego dla zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego, zawierająca uporządkowany wieloelementowy zbiór form i metod oddziaływania na sposób pracy, mający doprowadzić do wzrostu efektywności funkcjonowania;
2) procedury kontroli -  zaprogramowane przez kierownictwo urzędu procedury znajdujące się w Załączniku nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz nr 6/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. jako Zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pruszczu oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy
3) mechanizmy kontroli wewnętrznej- wszystkie działania oraz przyjęte procedury postępowania mające na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań określone w w/w załączniku nr 1 zarządzenia Wójta Gminy nr 6/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku
4) misja urzędu - definiowana jako:
cel istnienia jednostki, określony w postaci krótkiego i syntetycznego opisu,
formuła określająca powód jej istnienia
określone do spełnienia zadanie o charakterze publicznym, realizowane przez organ wykonawczy samorządu;
5) cel – przyjęty do realizacji określony cel z co najmniej rocznym okresem realizacji powiązany z misją Urzędu Gminy w Pruszczu, formułowany cel winien być:
prosty – zrozumienie celu nie powinno stanowić kłopotu, jego sformułowanie powinno być jednoznaczne
mierzalny -  sformułowany w taki sposób, by można było liczbowo/ wartościowo wyrazić stopień jego realizacji
osiągalny – realistyczny, powinien oscylować wokół spodziewanych pozytywnych wyników wykonania
istotny – ważny i powiązany z misją Urzędu Gminy w Pruszczu
określony w czasie – powinien mieć określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć
6) mierniki realizacji celów – mierzalne wartości, będące pomocne w sprawdzeniu czy cel został osiągnięty

§2
1. Określa się misję Urzędu Gminy w Pruszczu w brzmieniu: Misją Urzędu Gminy w Pruszczu jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych i indywidualnych społeczności lokalnej w sposób profesjonalny, rzetelny i skuteczny, kierując się zasadami legalizmu, celowości, bezstronności i obiektywizmu przy gospodarnym wykorzystaniu środków, którymi dysponuje administracja samorządowa.

§3

1. Misja Urzędu Gminy w Pruszczu realizowana jest przez wykonywanie określonych zadań.
2. Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Pruszczu jest powiązana z misją jednostki i zadaniami przez nią realizowanymi.
3. Kierownik każdej z komórek merytorycznych odpowiada za realizację konkretnego zadania lub zadań w zakresie określonym w przepisach określających zakres obowiązków tej komórki.
4. Kierownik każdego referatu przedstawia do  30 listopada każdego roku (w roku wejścia niniejszego rozporządzenia do 30 kwietnia)  propozycję celów głównych danego referatu na kolejny rok kalendarzowy służących realizacji zadania lub zadań, za których realizację odpowiada, i które są bezpośrednio związane z misją Urzędu Gminy w Pruszczu. Cele zostaną przedstawione w postaci tabeli stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia zawierającej:
a) nazwę referatu odpowiedzialnego za realizację celu
b) charakterystykę opisową zadnia i celu wskazujacą jego powiązanie z realizacją zadania
c) mierniki osiągnięcia danego celu
d) określony horyzont czasowy będący docelową wartością miernika
5. Kierownik każdej z komórek wyznacza osobę lub osoby odpowiedzialne za realizację danego celu.
6. Kierownik jednostki do 31 grudnia każdego roku (w roku wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do 15 maja) analizuje przedstawione przez poszczególnych kierowników propozycje planów i zatwierdza plan realizacji zadań i celów na kolejny rok.
7. Kierownicy komórek merytorycznych zapoznają pracowników komórki z przyjętym planem realizacji zadań i celów na kolejny rok.
8. Kierownicy komórek merytorycznych na bieżąco monitorują realizację przyjętych celów poprzez procedury kontroli  oraz określone przez kierownictwo Urzędu Gminy w Pruszczu mechanizmy kontroli wewnętrznej.
9. Kierownicy komórek merytorycznych na koniec drugiego i czwartego kwartału każdego roku sporządzają sprawozdanie o realizacji celów, będące załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia, które przekazują kierownikowi jednostki za pośrednictwem koordynatora kontroli zarządczej.
10. Koordynator kontroli zarządczej z zebranych informacji od kierowników poszczególnych komórek merytorycznych sporządza sprawozdanie z realizacji celów i zadań Urzędu Gminy w Pruszczu oraz przedstawia ją kierownikowi jednostki.
11. Kierownik jednostki po analizie złożonych informacji może podjąć decyzję o zmianie planu realizacji celów na dany rok.
12. Sprawozdanie z realizacji celów i zadań  podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy i zamieszczeniu w BIP Gminy Pruszcz .
13. W związku z tym, iż jest to informacja zarządcza dla Wójta Gminy – treść protokołów z realizacji celów, notatek i informacji udostępniana jest na wniosek.
14. Traci moc § 26 załącznika nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz nr 6/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył: Teresa Krauze (8 marca 2012)
Opublikował: Adam Pszczoliński (21 marca 2012, 11:47:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3341

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij