Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w Niewieścinie.

Wójt Gminy Pruszcz

Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
terenu mieszkalnictwa w Niewieścinie.

Ogłoszenie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Nr 108, poz. 1648 z dnia 17 sierpnia 2006 r.

2005 – 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/300/06
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w Niewieścinie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz, uchwalonym uchwałą nr XXXI/184/98 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 16 czerwca 1998 r. - uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w Niewieścinie, w granicach określonych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000. Plan obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 18/1 i nr 18/2, położone we wsi Niewieścin przy jeziorze,
2. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w ust. 1, i jest jego integralną częścią,
3. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są tereny zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury technicznej, zapisane w formie:
a) ogólnych zasad zagospodarowania obowiązujących na całym terenie objętym planem w granicach jego uchwalenia,
b) szczegółowych zasad zagospodarowania odnoszących się do poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
4. Ponadto załącznikami do uchwały są:
a) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu – załącznik nr 2,
b) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.
§ 2. 1. Uchwała niniejsza przez swoje ustalenia ustanawia dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania, określając jednocześnie konieczne zasady, wymagania, parametry, wskaźniki, nakazy i zakazy.
2. Teren o którym mowa w § 1 może być wykorzystywany na cele, których przeznaczenie i zasady zagospodarowania zostały określone w rozdziale 2 i 3 niniejszej uchwały.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – należy przez to rozumieć plan określony w § 1 niniejszej uchwały,
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną planu miejscowego sporządzoną na kopii mapy, obejmującej obszar objęty planem, zawierający niezbędne informacje określone w przepisach odrębnych i szczególnych,
3) numerze ewidencyjnym działki – należy przez to rozumieć numer działki według rejestru ewidencji gruntów;
4) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu, rozdzielające tereny o różnym użytkowaniu (przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania);
5) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie terenu, wydzielonego za pomocą linii rozgraniczających, składające się z cyfr i liter zgodnie z oznaczeniami rysunku planu miejscowego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której nie może przekroczyć lico budynku w żadnym kierunku, a która dotyczy głównej bryły budynku z wyłączeniem elementów i części budynku i odległości określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
7) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, do której musi przylegać lico głównej bryły budynku z wyłączeniem jego części i wymiarów określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
8) powierzchni zabudowanej każdej z wydzielonych działek – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zabudowaną obiektami kubaturowymi mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej (gdy jej obrys występuje poza obrys przyziemnej) obiektów, włącznie z rampami, wjazdami do garaży i innymi elementami budynku mającymi oparcie na ziemi, z wyłączeniem powierzchni utwardzonych terenu przeznaczonych na komunikację i place manewrowe itp.,
9) powierzchni ekologicznej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną zdefiniowaną w przepisach odrębnych, niezabudowaną pokrytą zielenią naturalną lub urządzoną,
10) przepisach odrębnych i szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonej niniejszą uchwałą,
11) pozostałe pojęcia użyte w ustaleniach niniejszego planu a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie – należy rozumieć zgodnie z definicjami przyjętymi i określonymi w przepisach odrębnych i szczególnych,
4. Uchwala się jako obowiązujące następujące oznaczenia graficzne rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym użytkowaniu (przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania),
2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) linie wymiarowe w m.

Rozdział 2
Ogólne zasady zagospodarowania terenów.

§ 3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu objętego opracowaniem niniejszego planu w granicach określonych na rysunku planu:
1) przeznaczenie oraz linie rozgraniczające tereny o różnym użytkowaniu (przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania):
a) 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) 2 KD(p), – teren dróg publicznych,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) podział na tereny funkcjonalne o różnym użytkowaniu (przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania) – zgodnie ze ściśle określonymi liniami rozgraniczającymi wniesionymi na rysunku planu miejscowego,
b) wymagane zachowanie obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu dla projektowanych obiektów ,
c) wszelkie niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zabudowy na terenie objętym planem oraz w pozostałej części jednostki osadniczej - dopuszcza się realizować na terenach dróg (w ich liniach rozgraniczających), w uzasadnionych przypadkach na terenach projektowanej zabudowy, z zachowaniem przepisów odrębnych i szczególnych oraz zasad współżycia społecznego,
d) nowa zabudowa lokalizowana na terenie nie powinna wprowadzać dysharmonii i zakłóceń kompozycyjno – wizualnych w odniesieniu do zabudowy istniejącej na terenach sąsiednich i w okolicy,
e) na potrzeby publiczne mieszkańców wyznacza się – teren przeznaczony na poszerzenie drogi publicznej (powiatowej) – 2 KD(p),
f) ogrodzenie terenu zabudowy mieszkaniowej oraz poszczególnych działek budowlanych powinno zapewniać wysokie walory estetyczne, szczególnie od strony istniejących dróg publicznych, zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych (np. z prefabrykatów betonowych, murowanych, drewnianych itp.),
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) teren objęty planem miejscowym położony jest poza przyrodniczymi obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych, charakteryzuje się przez istniejące zainwestowanie przekształconym typem krajobrazu, przewidywane zmiany sposobu użytkowania (przeznaczenie i zagospodarowanie) spowodują utrwalenie istniejącego typu krajobrazu,
b) nowa zabudowa oraz zmiana sposobu użytkowania terenu powinny tworzyć harmonijne powiązanie z otaczającym krajobrazem, przez np. lokalizowanie obiektów o wysokich walorach estetycznych architektonicznie nie powodujących zakłóceń wizualnych w miejscowym krajobrazie, stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz zagospodarowanie zielenią ozdobną z dopuszczeniem elementów małej architektury w części ogrodowo – wypoczynkowych poszczególnych działek,
c) jakakolwiek uciążliwość wynikająca z użytkowania terenów nie może przekraczać dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko wynikających z emisji substancji, energii, promieniowania, hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód itp. - określonych w przepisach odrębnych i szczególnych, wszelkie oddziaływanie musi zamykać się w granicy poszczególnych działek budowlanych składających się na teren funkcjonalny,
d) rozwiązania techniczne w obiektach budowlanych powinny uwzględniać potrzebę ochrony środowiska nie powinny powodować uciążliwości dla środowiska w formie zjawisk fizycznych a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami itp.,
e) zachowaniu podlegają istniejące nasadzenia (drzewa i krzewy) na terenie
1 MN, wskazane nasadzenie na terenie dodatkowej zieleni o funkcji ozdobnej szczególnie od strony jeziora oraz o funkcji izolacyjnej od istniejących dróg, wskazane jest by rodzaj stosowanych nasadzeń był typowy dla siedlisk tego rejonu gminy,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej położony jest poza strefami ochrony konserwatorskiej ustalonymi przepisami odrębnymi,
b) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytkowy przedmiot należy wstrzymać, zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia, a o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadomić właściwe wojewódzkie władze służb ochrony zabytków lub wójta gminy,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
- dla prawidłowej obsługi przewidywanej zabudowy mieszkaniowej oraz poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu dla społeczności całej jednostki osadniczej, wyznacza się teren na poszerzenie drogi publicznej (droga powiatowa - Nr 1272 C Wałdowo – Niewieścin) - oznaczony symbolem 2 KD(p),
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
a) nowe obiekty na terenie 1 MN należy lokalizować z zachowaniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu,
b) każda z wydzielonych działek budowlanych na terenie 1 MN – podlega zabudowie i zagospodarowaniu zgodnie z ustaleniami zapisanymi w rozdziale 3 niniejszej uchwały,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
 - nie ustala się - teren położony poza obszarami występowania zjawisk erozyjnych i innych,
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
- nie ustala się,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- nie ustala się,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna terenu objętego planem miejscowym z istniejącej drogi powiatowej Nr 1272 C Wałdowo - Niewieścin, po jej poszerzeniu, i z drogi gminnej Nr 031126 C, na warunkach określonych przez właściwego zarządcę drogi,
b) na potrzeby parkingowe dla każdej z wydzielonej działki budowlanej należy przewidzieć, poza miejscem garażowym, co najmniej jedno miejsce postojowe,
c) zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej przebiegającej w drogach powiatowej i gminnej, na warunkach określonych przez jej gestora, na sieci należy wykonać niezbędne urządzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
d) odprowadzenie wód opadowych z terenu dopuszcza się powierzchniowo do gruntu, docelowo po wybudowaniu do kanalizacji deszczowej,
e) odprowadzenie ścieków przejściowo do zbiorników szczelnych realizowanych na każdej z wydzielonych działek (z zachowaniem odległości wynikających z przepisów odrębnych i szczególnych), docelowo po wybudowaniu do kanalizacji sanitarnej, na warunkach gestora sieci,
f) odpady składowane w pojemnikach, wywóz na gminne składowisko odpadów na warunkach określonych przez władze gminne,
g) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez gestora sieci z istniejącej linii niskiego napięcia wyprowadzonej ze stacji transformatorowej „Niewieścin 1” zlokalizowanej poza terenem objętym niniejszym planem miejscowym,
h) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne terenu oraz obiektów należy projektować i wykonać z zachowaniem przepisów obrony cywilnej,
i) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł własnych, wskazane stosowanie paliw o niskiej uciążliwości dla środowiska,
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:
- nie ustala się,
12) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36. ust. 4:
- dla poszczególnych terenów funkcjonalnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się następujące stawki jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
a) 1 MN - w wysokości - 30 %,
b) 2 KD(p), - w wysokości - 0%,

§ 4. Całkowita powierzchnia terenu objętego niniejszym planem miejscowym wynosi ok. 0,43 ha, w tym grunty zabudowane (B) - 0,13 ha, pozostały teren stanowią użytki rolne – R III b, przedmiotowy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w oparciu o przepisy odrębne.

Rozdział 3
Szczegółowe zasady zagospodarowania poszczególnych terenów

§ 5. Ustala się następujące szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1 MN:
1) przeznaczenie terenu:
1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) podział terenu na trzy działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,
b) na terenie każdej z wydzielonych działek ustala się zasadę lokalizowania jednego budynku mieszkalnego i jednego o funkcji gospodarczo-garażowej, funkcje gospodarczo-garażowe dopuszcza się lokalizować łącznie z budynkiem mieszkalnym (w jednej bryle), jako dobudowane lub w budynku wolno stojącym,
c) obowiązują ustalenia §3 pkt 2 lit. b - f,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 3,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 4,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
- nie ustala się,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
a) nowe obiekty kubaturowe na każdej z wydzielonych działek budowlanych należy lokalizować z zachowaniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu,
b) wysokość obiektów mieszkalnych - dwie kondygnacje naziemne w tym poddasze mieszkalno-użytkowe, wskazane bez podpiwniczenia, maksymalnie do wysokości 10,0 m npt.,
c) dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych wolno stojących – wskazane symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci od 35 o do 45o , dopuszcza się naczółki, lukarny mansardy i okna dachowe,
d) pokrycie dachów – dachówka ceramiczna, blacha dachówkowa lub inny rodzaj zbliżony wyglądem do dachówki, obowiązuje zasada stosowania  pokrycia w zbliżonym kolorze na każdym z realizowanych budynków,
e) budynki gospodarczo - garażowe po jednym na każdej działce dopuszcza się realizować w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym, jako dobudowane lub wolno stojące,
f) wysokość budynku gospodarczego do 5 m npt., geometria dachu jak na budynku mieszkalnym,
g) powierzchnia zabudowana każdej z wydzielonych działek budowlanych do 300 m2, w tym budynku gospodarczo-garażowego maksymalnie do 60 m2,
h) w przypadkach uzasadnionych (np. geometrią działki) dopuszcza się przybliżenie obiektów na odległość 3 m do granic działek sąsiednich przy zachowaniu warunku realizacji obiektu ścianą bez otworów,
i) powierzchnia ekologiczna - minimum 30% powierzchni każdej z działek budowlanych - niezabudowane i nie utwardzone,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
 - § 3 pkt 7,
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
- podział na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 9,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna terenu zabudowy mieszkaniowej z istniejącej drogi powiatowej Nr 1272 C po jej poszerzeniu zgodnie z niniejszym planem miejscowym oraz z istniejącej drogi gminnej Nr 031126 C, na warunkach zarządcy drogi,
b) obowiązują ustalenia § 3 pkt 10,
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:
- nie ustala się,
12) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36. ust. 4:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 12 lit a,

§ 6. Ustala się następujące szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 2 KD(p):
1) przeznaczenie terenu:
2 KD(p) – teren komunikacji publicznej – teren na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej Nr 1272 C Wałdowo – Niewieścin, dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenu objętego niniejszym planem i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na wymienionej drodze,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 2 lit. e,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 3 lit. b-d,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 4,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 5,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
- nie ustala się,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
 - nie ustala się,
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
- nie ustala się,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- nie ustala się,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- nie ustala się,
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:
- nie ustala się,
12) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36. ust. 4:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 12 lit b,

Rozdział 4
Przepisy końcowe.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i obowiązuje po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(Zbigniew Jagła)

mapka do uchwały (1136kB) jpg


Wytworzył: Aleksandra Pawlik-Nowak (17 sierpnia 2006)
Opublikował: Adam Pszczoliński (18 września 2006, 08:53:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2202

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij