NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. KSIĘGOWYCH W REFERACIE FINANSÓW I ANALIZ URZĘDU GMINY W PRUSZCZU

Wójt Gminy  Pruszcz
86-120 Pruszcz
ul. Główna  33

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. księgowych w Referacie Finansów i Analiz w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

1) Opis stanowiska
a) początek zatrudnienia – 1.06.2013r.
b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,  
c) wymiar czasu pracy – etat,
d) okres próbny –  zawarcie umowy na czas określony, a następnie istnieje możliwość jej przedłużenie na czas nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym – 6 miesięczny okres służby przygotowawczej zakończony zdaniem  egzaminu z wynikiem pozytywnym, co warunkuje przedłużeniem umowy o pracę.  
e) zatrudnienie w Referacie Finansów i Analiz, gdzie przełożonym jest skarbnik gminy.

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) wykonywanie czynności związanych z obsługą kasy urzędu,
b) wykonywanie czynności w zastępstwie w zakresie „obsługi dochodów budżetowych”,
c) zastępstwo na stanowiskach księgowych.

3) Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
a) stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy na parterze wyposażone jest w komputer wraz z oprogramowaniem (obsługa komputera powyżej 4 godziny dziennie),
b) większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
c) wymagana dyspozycyjność szczególnie w okresach sprawozdawczych.


4) Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania  ogłoszenia wskaźnik zatrudnia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pruszczu był niższy niż 6%.

5) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) wykształcenie wyższe (magisterskie) kierunek: ekonomia,
b) nie była skazana  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
f) wymagana znajomość  wiedzy specjalistycznej, tj.
Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
Ustawy z dnia  29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa,
Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zmian dot. gospodarki odpadami,
Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

6) Wymagania dodatkowe (w tym  wymagane cechy osobowe) związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) dokładność wykonywanej pracy,
b) umiejętność dzielenia się własną wiedzą,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) wnikliwe odczytywanie zapisów  ustawowych.

7) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
b) kwestionariusz osobowy*,
c) list motywacyjny,
d) kserokopia dyplomu ukończenia szkoły,
e) oświadczenie, że  osoba nie była nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
f) oświadczenie, ze  osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych*,
g) kserokopia świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
h) oświadczenie, że osoba posiada stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  objętego konkursem.*
i) oświadczenie  o posiadanym obywatelstwie,*
j) kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudnienia, o ile znajdują się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych) powinni złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
h) oświadczenie, że kandydat  wyraża zgodę na  przetwarzanie danych  osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.  Nr 101, poz. 926 ze zmianami).*

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.
Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
*druki kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

8) Informacje dodatkowe:
- Dokumenty opatrzone informacją „Nabór na stanowisko samodzielnego referent ds.  księgowych  należy składać  w zamkniętych kopertach  osobiście w Sekretariacie  Urzędu Gminy Pruszcz pokój nr 12 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33,   86-120 Pruszcz w terminie do dnia 30 kwietnia  2013 roku włącznie. O zachowaniu  terminu decyduje odpowiednio data złożenia dokumentów  w Urzędzie lub data stempla  pocztowego.
- Dokumenty aplikacyjne, które  wpłyną do Urzędu Gminy po terminie nie będą  rozpatrywane;
- Dokumenty muszą być kompletne, opatrzone własnoręcznym podpisem. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do drugiego etapu naboru.

Wójt Gminy
Franciszek Koszowski

oświadzcenia do naboru.doc (33kB) word

Wytworzył: Wójt Gminy Pruszcz (15 kwietnia 2013)
Opublikował: Adam Pszczoliński (15 kwietnia 2013, 14:04:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2580

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij