Decyzja Nr 1/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego - modernizacja działu obróbki termicznej, rozbudowa kotłowni - w miejscowości Niewieścin

           Pruszcz, dnia 19 lutego 2010 r.

L.dz.bud – OŚ – 7625-752/09/10

DECYZJA NR 1/2010
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku firmy „NIEWIEŚCIN” Sp. z o.o.
                                    Niewieścin 8,
                                    86-120 Pruszcz,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego – modernizacja działu obróbki termicznej, rozbudowa kotłowni, w obrębie działki nr 7/2 w Niewieścinie gmina Pruszcz,

po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – postanowienie znak: RDOŚ-04. OO.6613-459/09/MT z dnia 18 stycznia 2010 r. 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego– opinia znak: N.NZ – 4210 – 1/2/10
z dnia 12.01.2010 r.

OKREŚLAM

dla firmy „NIEWIEŚCIN” Sp. z o.o., Niewieścin 8, 86-120 Pruszcz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego – modernizacja działu obróbki termicznej, rozbudowa kotłowni, w obrębie działki nr 7/2 w Niewieścinie gmina Pruszcz,

1) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2) warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, gmina Pruszcz w miejscowości Niewieścin, na działce nr 7/2. Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa zakładu przetwórstwa mięsnego „NIEWIEŚCIN” Sp. z o.o. Do istniejącego budynku podczyszczalni ścieków zostanie dobudowany budynek kotłowni, wyposażony w kocioł parowy o wydajności ok. 900 kg pary na godzinę (moc cieplna 600 kW), zasilany olejem opałowym. Budynek kotłowni zostanie wykonany z materiałów spełniających wymagania odpowiednich norm branżowych. Planowane przedsięwzięcie obejmie również przebudowę (wewnętrzną) działu obróbki termicznej, a mianowicie dostawienie dwóch komór wędzarniczo-parzelniczych.

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Pruszcz Nr XXXII/264/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 roku.  (Nr 93, poz. 1847 z dnia 10 grudnia 2001 r. ).

Ia. Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

 Zakres robót przygotowawczych obejmuje wykonanie robót ziemnych, pomiarowych, dobudowę budynku kotłowni, przebudowanie działu obróbki termicznej. W zakresie prowadzonych prac zostaną wykonane przyłącza wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wentylacja, instalacje pary technicznej. Zostanie wykonana nawierzchnia drogowa i parkingowa z krawężnikami. Prace wykończeniowe będą związane z elementami bezpieczeństwa ruchu i zagospodarowania zieleni.

I. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów  sąsiednich.

1. Granice terenu inwestycyjnego - zgodnie z załączoną mapą ewidencji gruntów i budynków w Karcie informacyjnej.

2. Warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

    1) miejsce prowadzenia prac powinno być oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych.

     2) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
     - w trakcie budowy przestrzegać zasad mających na celu ochronę wód i gruntów przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z układów paliwowych, sprzętu i maszyn budowlanych,
    - miejsca wyznaczone przez okres budowy do składowania materiałów zawierających substancje chemiczne podatne na migrację do wody i gleby wyłożyć materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną, z dodatkowym przykryciem separacyjnym,
    - należy wykonać prawidłowe odwodnienie nowobudowanego budynku i nawierzchni na całym projektowanym odcinku,
    - ścieki technologiczne, na podstawie posiadanej umowy ze Spółką Komunalną „BŁYSK” Sp. z o.o. w Pruszczu ul. Wyzwolenia z dnia 27 maja 2008 r. będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, połączonej z oczyszczalnią ścieków. 
    - wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych należy kierować do podczyszczenia w separatorze związków ropopochodnych i piasku oraz uzyskać zezwolenie użytkownika sieci kanalizacyjnej do ich odbioru. Natomiast wody opadowe z terenów, na których nie będą się poruszały pojazdy zasilane paliwami płynnymi można odprowadzać na własny teren zielony.

     3) W zakresie gospodarki odpadami:
- powstałe odpady w pierwszej kolejności mają zostać poddane odzyskowi, a gdy odzysk nie będzie możliwy przekazane do unieszkodliwiania i utylizacji przez uprawnione w tym zakresie podmioty.

     4) W zakresie ochrony przyrody
    - w trakcie realizacji inwestycji na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono, że występujące w trakcie realizacji przedsięwzięcia źródła emisji zanieczyszczeń nie będą naruszały przepisów z zakresu ochrony środowiska,
    - teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną ze względu
na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych,
a także obszarów sieci Natura 2000,
   - zgodnie z planowanym wprowadzeniem dodatkowej zieleni zostaną poprawione warunki estetyczno-krajobrazowe na danym terenie.

    5) W zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń do powietrza:
    - emisje zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy (związane z transportem i rozładunkiem materiałów sypkich, pracą sprzętu technicznego, wykonywaniem nawierzchni parkingów, placów postojowych i dróg dojazdowych) będą miały charakter oddziaływania krótkotrwałego. Niemniej jednak prace budowlane należy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejszy stopień wtórnego zapylenia,
    - ponieważ w trakcie eksploatacji źródłami zanieczyszczeń powietrza mogą być procesy technologiczne związane z wędzeniem wyrobów (głównie węglowodory alifatyczne), procesy energetyczne spalania paliw (emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla), ruch pojazdów na drogach dojazdowych, placach postojowych i parkingach (emisja spalin) zakład jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony powietrza i na bieżąco kontrolowania stanu emitowanych substancji.

      6) W zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji hałasu
     - poziom hałasu, generowanego przez zakład przetwórstwa mięsnego i prognozowany ruch pojazdów w obrębie obszaru inwestycyjnego nie powinien przekroczyć dopuszczalnych wartości tj. 60 dB w porze dziennej (od 600 do 2200) oraz 50 dB w porze nocnej.

      7) przy prowadzeniu prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. Zm.), tj.: w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć – przy użyciu dostępnych środków – ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, a jeśli nie jest to możliwe Wójta Gminy.

 II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie    
        Budowlanym
.

1. W projekcie budowlanym należy:

     1) uwzględnić, ograniczyć uciążliwość zamierzenia inwestycyjnego do granic działek,
na których będzie wykonywana inwestycja.

     2) zawrzeć charakterystykę ekologiczną  przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).

     3) projektować inwestycję zgodnie z opisem przedłożonym we wniosku.

    4) w trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, naturalnego ukształtowania terenu.

    5) planowane zamierzenie inwestycyjne  należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając prawidłową dobudowę budynku kotłowni i rozbudowę działu obróbki termicznej.

      7) zaprojektować powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

      8) zaprojektować drogi wewnętrzne, parkingi i ustawienie krawężników.

     9) powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) odpady przed przekazaniem uprawnionym podmiotom, należy magazynować selektywnie w odpowiednich pojemnikach. Ewentualnie powstałe odpady niebezpieczne przechowywać w specjalnie do tego celu  przygotowanych miejscach w sposób wykluczający przenikanie do gruntu i wód, nie dopuszczając do ich mieszania z pozostałymi odpadami.

    10) ograniczyć do minimum zanieczyszczenie powierzchni biologicznie czynnej.

    11) w projekcie uwzględnić obszar który ma zostać pokryty zielenią.

IV. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

V. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) – stwierdzenie konieczności obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Firma „NIEWIEŚCIN” Sp. z o.o. w dniu 1 grudnia 2009 r. złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego – modernizacja działu obróbki termicznej, rozbudowa kotłowni, w obrębie działki nr 7/2 w Niewieścinie, gmina Pruszcz.

Po uzupełnieniu wniosku dnia 15 grudnia 2009 r. i ustaleniu stron postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 4, art. 107 § 3 i art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Wójt Gminy Pruszcz dnia 15 grudnia 2009 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia oraz o możliwości udziału stron w niniejszym postępowaniu.

W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zasięgnięto opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Pismem znak: L.dz.bud – OŚ-7625 – 752/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. Wójt Gminy Pruszcz wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Świeciu w sprawie ustalenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego – modernizacja działu obróbki termicznej, rozbudowa kotłowni, w obrębie działki nr 7/2 w Niewieścinie gmina Pruszcz.

        W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Bydgoszczy (pismem znak  RDOŚ-04. OO.6613-459/09/MT z dnia 18 stycznia 2010 r.) postanowił uznać, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (pismem znak N.NZ-4210-1/2/10 z dnia 12.01.2010 r.) wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Pruszcz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 3.10.2008 r.,  tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania,  odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie  art. 63 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy  wydał w tej sprawie stosowne postanowienie (z dnia 27.01.2010 r. znak: L.dz.bud.-OŚ-7625-752/09/2010).

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie. Nie obejmuje także swoim zasięgiem oddziaływania obszarów podlegających ochronie, w tym obszarów NATURA 2000. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000.

Wójt Gminy Pruszcz jako organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji,  nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 k.p.a, w związku z art. 21, 33, 35, 36, 37 i 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),  informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie,  postanowienia i opinie organów uzgadniających, postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, informacja o wyznaczonym przez Wójta Gminy Pruszcz 3 dniowym terminie do wypowiedzenia się w przedmiotowej inwestycji oraz  informacja o decyzji  zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zwyczajowo u sołtysa wsi Niewieścin.

Organ zapewnił udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu stosując art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),  oraz art. 39 wyżej wymienionej ustawy.

Wymienione ogłoszenia również umożliwiły innym podmiotom, nie będącym stronami postępowania, zapoznanie się ze sprawą.

W toku przeprowadzonego postępowania nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski przez strony postępowania. Uwagi i wnioski nie zostały również zgłoszone przez żadne organizacje ekologiczne ani zainteresowane społeczeństwo.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 84, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) integralną częścią do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1 do decyzji.

POUCZENIE

Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (30kB) word

Otrzymują:

1. „NIEWIEŚCIN” Sp. z o.o.
    Niewieścin 8
    86 – 120 Pruszcz
2. strony według odrębnego wykazu
3. tablica ogłoszeń UG w Pruszczu
4. BIP Urzędu Gminy w Pruszczu
5. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu


Wytworzył: Ewelina Baumgart (19 lutego 2010)
Opublikował: Marcin Pyda (22 lutego 2010, 13:43:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2150

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij