Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Warszawa, dnia 20 września 2010 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-703-42/10

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do organów jednostek samorządu
terytorialnego, zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r., informuje o warunkach
głosowania przez pełnomocnika.

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) umożliwiają
ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.
Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 1 września 2010 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1146).
Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:
1) w dniu 21 listopada 2010 r. (w wyborach do rad oraz w wyborach wójta burmistrza
i prezydenta miasta) i w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura, jeżeli będzie ona
przeprowadzona w przypadku wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta), gdy akt
pełnomocnictwa zostanie sporządzony przed dniem pierwszego głosowania;
2) w dniu ponownego głosowania w wyborach wyborów wójta, burmistrza i prezydenta
miasta głosowania (tzw. II tura wyborów), gdy akt pełnomocnictwa zostanie
sporządzony po dniu pierwszego głosowania.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
· wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu
rentowego, tj. orzeczenie o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności
do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
oraz
· wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej
dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także
mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta
miasta.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób,
jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny
(syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem
miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa
wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru
wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów,
tj. do dnia 11 listopada 2010 r.
Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa
do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania w wyborach wójta,
burmistrza i prezydenta miasta składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia
25 listopada 2010 r. W przypadku, gdy ponowne głosowanie przeprowadzane będzie
w innym terminie, wniosek składa się na 10 dni przed dniem ponownego głosowania.
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1
do niniejszej informacji.
Do wniosku należy dołączyć:
· pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa
do głosowania — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2
do niniejszej informacji;
· kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania
nie będzie miał ukończonych 75 lat;
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy
udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy,
jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem
wyborów, tj. do dnia 19 listopada 2010 r. (w przypadku przeprowadzania ponownego
głosowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta najpóźniej na 2 dni przed
dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 3 grudnia 2010 r.), stosownego oświadczenia
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt
pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej
komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować
osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.
Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że głosowanie przez pełnomocnika
będzie odbywało się w następujący sposób:
· pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji wyborczej
dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny
dokument ze zdjęciem) oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,
· obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika
wyborcy w spisie wyborców w rubryce „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą
umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, a akt
pełnomocnictwa do głosowania załączy do spisu wyborców,
· pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem
w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez
wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, a następnie uda się
do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, gdzie na karcie do głosowania
zaznaczy na kogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do urny.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania
utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach
śledczych.

Załącznik - 3-42-10Zalacznik2_(1).pdf (416kB) pdf

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Stefan J. Jaworski

Wytworzył: PKW Warszawa (20 września 2010)
Opublikował: Adam Pszczoliński (27 września 2010, 13:27:28)

Ostatnia zmiana: Adam Pszczoliński (27 września 2010, 13:31:18)
Zmieniono: Dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2168

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij