Decyzja Nr 6/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przejścia przez Pruszcz, wraz z rozwiązaniem pięciowylotowego skrzyżowania w obrębie szkoły oraz Centrum Wypoczynku w m. Pruszcz

Pruszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

L.dz.bud – OŚ: 7331 – 606/2009

Decyzja nr 6/2009
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  zmianami), w związku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), oraz § 3 ust 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami). 

po rozpatrzeniu wniosku:  z dnia  5 października 2009 r.
                                      Pełnomocnika Pana Macieja Wojnowskiego
                                      ul. Jana Pawła II 20/6, 86 – 105 Świecie

działającego z upoważnienia:

                                       Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu
                                       ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie przejścia przez Pruszcz, wraz z rozwiązaniem pięciowylotowego skrzyżowania ulic Głównej, Szkolnej, Kościelnej i Wyzwolenia w obrębie szkoły oraz Centrum Integracji i Wypoczynku mieszkańców Pruszcza w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych w obrębie ewidencyjnym działek nr: 2/18, 11/1, 27/11, 28/1, 36, 45/1, 47/2, 47/5 w Pruszczu.

po  uzyskaniu opinii:

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, - opinia, znak: N.NZ – 4210 – 26/246/09 z dnia 29 października 2009 r.
  
2. Starosty Świeckiego, Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, - postanowienie, znak:
OŚ – 7633/75/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.

OKREŚLAM

I. Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie przejścia przez Pruszcz, wraz z rozwiązaniem pięciowylotowego skrzyżowania ulic Głównej, Szkolnej, Kościelnej i Wyzwolenia w obrębie szkoły oraz Centrum Integracji i Wypoczynku mieszkańców Pruszcza w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych w obrębie ewidencyjnym działek nr: 2/18, 11/1, 27/11, 28/1, 36, 45/1, 47/2, 47/5 w Pruszczu.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie przebudowę odcinka drogi powiatowej
nr 1266 C od przejazdu kolejowego w miejscowości Pruszcz do skrzyżowania z ulicami Szkolną, Kościelną, Wyzwolenia oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1271 C
od w/w skrzyżowania ulic Głównej, Szkolnej, Kościelnej i Wyzwolenia na typ rondo,
do istniejącego cmentarza.
Łączna długość przewidzianego do przebudowy odcinka wynosi ok. 1,0 km.
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie między innymi na:
1. wycince istniejących 57 drzew oraz krzewów,
2. wykonaniu odwodnienia,
3. przebudowie przepustów,
4. wymianie warstwy ścieralnej na odcinkach istniejących drogi, oraz wzmocnienie
i wyrównanie nawierzchni jezdni,
5. wykonaniu pełnej konstrukcji w obrębie planowanych poszerzeń oraz planowanego ronda,
6. wykonaniu chodników - rozbiórka istniejących i budowa nowych chodników
w nowym układzie drogowym,
7. odtworzeniu istniejących rowów poprzez ich wyprofilowanie i pogłębianie,
8. wykonaniu oznakowania.
Przyjęte rozwiązania techniczne spowodują ograniczenie prędkości przejazdowej przez obszar miejscowości Pruszcz, poprawią warunki ruchu na istniejących drogach i w obrębie skrzyżowania, wyeliminują niebezpieczeństwo kolizji, co w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych
i zabytków  oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Granice terenu inwestycyjnego - zgodnie z załączoną mapą ewidencji gruntów
i budynków w Karcie informacyjnej.

2. Warunki realizacji przedsięwzięcia:
1) miejsce prowadzenia prac powinno być oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych,
2) do wykonania wszelkich robót należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu,
3) w trakcie budowy przestrzegać zasad mających na celu ochronę wód i gruntów przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z układów paliwowych, sprzętu i maszyn budowlanych,
4) miejsca wyznaczone przez okres budowy do składowania materiałów zawierających substancje chemiczne podatne na migrację do wody i gleby wyłożyć materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną, z dodatkowym przykryciem separacyjnym,
5) przy prowadzeniu prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. Zm.), tj.: w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie,
iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć – przy użyciu dostępnych środków – ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, a jeśli nie jest to możliwe Wójta Gminy.
6) ze względu na hałas, wibracje i inne uciążliwości powstające w trakcie realizacji inwestycji, praca sprzętu mechanicznego odbywać się powinna w porze dziennej,
nie może przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach odrębnych, szczególnie obowiązujących w strefie zabudowanej miejscowości.

3.  Warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
1) przy realizacji inwestycji nie należy stosować substancji niebezpiecznych oraz materiałów zawierających takie substancje,
2) w wykonawstwie zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku posiadające wymagane prawem certyfikaty i atesty.
3) sprzęt budowlany oraz materiały należy przechowywać w wyznaczonych
i oznaczonych miejscach, zapewniając brak możliwości ich składowania i przenoszenia poza ustalony teren budowy,
4) w zakresie gospodarki odpadami - powstające odpady należy segregować i gromadzić w pojemnikach, a następnie sukcesywnie przekazywać odbiorcom mającym stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności oraz prowadzić jakościową i ilościową ewidencję odpadów,
5) w zakresie gospodarki wodno – ściekowej: - należy wykonać prawidłowe odwodnienie nowobudowanej nawierzchni na całym projektowanym odcinku, wody opadowe należy kierować do rowów przydrożnych, lub do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne; - powstałe w trakcie budowy ścieki socjalno-bytowe przekazywać
do oczyszczalni ścieków.
6) w zakresie ochrony powietrza: - emisja zanieczyszczeń do powietrza nie może przekraczać dozwolonych wartości tych stężeń; - w trakcie realizacji robót budowlanych należy zapewnić ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza poprzez zraszanie powierzchni terenu, na którym prowadzone będą przedmiotowe prace.
7) w zakresie ograniczenia uciążliwości powodowanej przez hałas komunikacyjny ograniczyć uciążliwość szczególnie w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej i terenów wykorzystywanych na cele oświatowe.
8) teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną ze względu
na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych,
a także obszarów sieci Natura 2000. Reguluje to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zmianami).

Najbliżej położone obszary chronione to:
 a) Dolina Dolnej Wisły (kod PLB40003) położona o ok. 7 km od lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. Jest obszarem specjalnej ochrony ptaków regulowanym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku
§ 2 ptk. 6 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). Dolina Dolnej Wisły zaliczana jest
do obszarów sieci Natura 2000 (Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 roku)
 b) Solecka Dolina Wisły (kod PLH040003) – obszar planowany do objęcia ochroną położony o ok. 7,5 km od planowanej inwestycji. Obszar specjalnej ochrony siedlisk, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 17 lipca 2007 roku, jako oficjalnie zgłoszony Komisji Europejskiej, będący uzupełnieniem sieci Natura 2000. Wyznaczenie tego obszaru w Polskim prawie nastąpi z chwilą opublikowania stosownego Rozporządzenia Ministra Środowiska.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1. W projekcie budowlanym należy:
1) uwzględnić ograniczyć uciążliwość zamierzenia inwestycyjnego do granic działek, na których będzie wykonywana inwestycja,
2) zawrzeć charakterystykę ekologiczną  przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami),
3) przewidzieć ekrany akustyczne (lub inne rozwiązania) w rejonie skrzyżowania przy istniejącym przedszkolu,
4) projektować inwestycje zachowując następujące parametry drogi:
a) kategoria drogi: Z (zbiorcza),
b) kategoria ruchu: KR3,
c) obciążenie na oś: 115 kN.
5) zaprojektować powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni drogi,  poprzez nadanie jezdni i poboczom spadków poprzecznych,
6) wybudować kanalizację deszczową w obrębie projektowanego skrzyżowania oraz na odcinku występowania przekroju ulicznego,
7) wybudować nowe przepusty uliczne oraz odtworzyć istniejące rowy poprzez ich wyprofilowanie i pogłębienie,
8) wydzielić przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania,
9) zaprojektować drogi dojazdowe i zjazdy do prywatnych działek,
10) w przypadku wystąpienia sieci drenarskiej na trasie budowy należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku jej uszkodzenia wykonawca dokona jej odbudowy i udrożnienia w porozumieniu z Gminną Spółką Wodną,
11) powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady zagospodarować zgodnie z ustawą
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) odpady przed przekazaniem uprawnionym podmiotom, należy magazynować selektywnie w odpowiednich pojemnikach. Ewentualnie powstałe odpady niebezpieczne przechowywać w specjalnie do tego celu  przygotowanych miejscach w sposób wykluczający przenikanie do gruntu i wód, nie dopuszczając do ich mieszania z pozostałymi odpadami,
12) ograniczyć do minimum zanieczyszczenie powierzchni biologicznie czynnej.

IV. Wymogi w  zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych  awarii:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w doniesieniu do tych przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Planowane przedsięwzięcie  nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

VII. Decyzję wydaje się na okres zgodny z art.72 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko.

Inne szczegółowe informacje o planowanym przedsięwzięcia zawarte są w Karcie Informacyjnej będącej załącznikiem nr 1 do wniosku z dnia 5 października 2009 roku, oraz
w charakterystyce całego przedsięwzięcia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

                                                          Uzasadnienie

Powiatowy Zarząd Dróg w dniu 5 października 2009 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej  na Przebudowie przejścia przez Pruszcz, wraz z rozwiązaniem pięciowylotowego skrzyżowania ulic Głównej, Szkolnej, Kościelnej i Wyzwolenia w obrębie szkoły oraz Centrum Integracji i Wypoczynku mieszkańców Pruszcza w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych w obrębie ewidencyjnym działek nr: 2/18, 11/1, 27/11, 28/1, 36, 45/1, 47/2, 47/5 w Pruszczu.                   

Po analizie wniosku, informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4, art. 107 § 3 i art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  Wójt Gminy Pruszcz zawiadomieniem z dnia 21 października 2009r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości udziału stron, społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu.

W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zasięgnięto opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Pismem z dnia 21 października 2009r. znak L. dz. bud. – OŚ – 7625-606/2009  Wójt Gminy Pruszcz zwrócił się do Starosty Świeckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Starosta Świecki po przeanalizowaniu wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia w dniu 4 listopada 2009r., postanowieniem znak: OŚ-7633/75/2009   wydał opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia do granicy działek ewidencyjnych, na których wykonywane będzie przedsięwzięcie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią znak: N.NZ.- 4210-26/246/09 w dniu 29 października 2009r. postanowił, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W  związku z powyższym Wójt postanowieniem  znak: OŚ – 7625/606/2009  z dnia 6 listopada 2009r.  odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie przejścia przez Pruszcz, wraz z rozwiązaniem pięciowylotowego skrzyżowania ulic Głównej, Szkolnej, Kościelnej i Wyzwolenia w obrębie szkoły oraz Centrum Integracji i Wypoczynku mieszkańców Pruszcza w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych w obrębie ewidencyjnym działek nr: 2/18, 11/1, 27/11, 28/1, 36, 45/1, 47/2, 47/5 w Pruszczu. Na niniejsze postanowienie nie przysługiwało zażalenie.

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 k.p.a, w związku z art. 33, 35, 36, 37 i 38 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, strony postępowania zostały zawiadomione listownie oraz poprzez obwieszczenia zamieszczane w każdym stadium postępowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz, na tablicach ogłoszeń u sołtysów i w miejscach planowanej inwestycji.

Organ zapewnił udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu stosując art. 49 Kpa oraz art. 39 wyżej wymienionej ustawy.

Ww. ogłoszenia również umożliwiły innym podmiotom, nie będącym stronami postępowania, zapoznanie się ze sprawą.

W toku przeprowadzonego postępowania nie zostały zgłoszone uwagi ani wnioski przez strony postępowania. Uwagi i wnioski nie zostały również zgłoszone przez żadne organizacje ekologiczne ani zainteresowane społeczeństwo.

Niniejszą decyzją ustalono warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, określono wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym i w fazie jej realizacji.

Teren inwestycji  położony jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.
 
Wójt Gminy Pruszcz jako organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję.

Decyzja ta nie uprawnia do wycinki drzew i krzewów. Zgodę na wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Gminy Pruszcz.

Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat, od dnia w którym decyzja  o uwarunkowaniach środowiskowych stała się ostateczna. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W załączeniu:
 1. Karta informacyjna przedsięwzięcia – zał. Nr 1 do decyzji
 2. Charakterystyka przedsięwzięcia – zał. Nr 2 do decyzji

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Pan Maciej Wojnowski
     ul. Jana Pawła II 20/6
     86 – 105 Świecie
2.  Powiatowy Zarząd Dróg
     ul. Laskowicka 3
     86 – 100 Świecie
3.  sołtys wsi Pruszcz
4.  BIP Urzędu Gminy w Pruszczu
5.  tablice ogłoszeń w Pruszczu
6.  a/a Wójt Gminy Pruszcz

Opracowała: E. Baumgart
Referent do spraw ochrony środowiska  tel. 0 52 562 86 72


Wytworzył: Ewelina Baumgart (21 grudnia 2009)
Opublikował: Marcin Pyda (21 grudnia 2009, 14:26:30)

Ostatnia zmiana: Marcin Pyda (21 grudnia 2009, 14:42:13)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2288

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij