Decyzja Nr 7/2008 w sprawie umorzenia z urzędu postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni samochodowej w miejscowości Łowin

Pruszcz dnia, 31 grudnia 2008r.

OŚ – 7625 – 289/08 – 540/08

Decyzja nr 7/2008

Na podstawie art. 105 § 1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)

po  rozpatrzeniu wniosku: z dnia 10 grudnia 2008r.
                                      Dawida Poćwiardowskiego 
                                      Łowin 10, 
                                      86 – 120 Pruszcz

w sprawie: umorzenia postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

orzekam: umorzyć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni samochodowej bezdotykowej, dwustanowiskowej zlokalizowanej na działce nr 31/1 w miejscowości Łowin gmina Pruszcz.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 30 czerwca 2008r. P. Dawid Poćwiardowski wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  myjni samochodowej bezdotykowej, dwustanowiskowej zlokalizowanej na działce nr 31/1 w miejscowości Łowin gmina Pruszcz.

Na podstawie § 3 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaliczone jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport może być wymagany.
 
Po analizie wniosku, informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 46a ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Pruszcz zawiadomieniem z dnia 10 lipca 2008r., znak OŚ - 289/2008 zawiadomił strony o wszczęciu  postępowania w przedmiotowej sprawie.

Następnie Wójt Gminy Pruszcz wystąpił do Starosty Świeckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. inwestycji na środowisko. Organy uzgadniające odrębnymi pismami Starosta Świecki pismo z dnia 31 lipca 2008r. znak OŚ – 7633/68/2008, oraz  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu pismo z dnia 24 lipca 2008r. znak N.NZ – 4210 – 14/180/08 stwierdziły, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia sporządzenie raportu nie jest wymagane.
 
W trakcie prowadzonego postępowania do Wójta Gminy Pruszcz wpłynęło pismo wnioskodawcy z prośbą o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, strony postępowania zostały zawiadomione pocztą, poprzez obwieszczenia zamieszczane w każdym stadium postępowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz.

W związku z art. 105 kpa Organ przed umorzeniem decyzji powiadomił strony postępowania i zwrócił się z prośbą o wyrażenie swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie zajęła stanowiska co uznaje się za brak sprzeciwu. Brak realizacji przedsięwzięcia nie jest sprzeczny z interesem społecznym. 
 
Na podstawie art. 105 § 1 i 2 kpa gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.


Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

 

Otrzymują:
                 1. P. Dawid Poćwiardowski
                     Łowin 10
                     86 – 120 Pruszcz
                  2. strony wg wykazu
                  3. BIP Urzędu Gminy Pruszcz
                  4. tablica ogłoszeń
                  5. a/a


Sporządził: M. Trębacz 052 562 86 72


Wytworzył: Marek Trębacz (31 grudnia 2008)
Opublikował: Marcin Pyda (8 stycznia 2009, 08:03:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2265

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij