Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Korczaka w Pruszczu.

Wójt Gminy Pruszcz

Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
terenu mieszkalnictwa w rejonie ul. Korczaka w Pruszczu.

Ogłoszenie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Nr 108, poz. 1649 z dnia 17 sierpnia 2006 r.

2005 - 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/302/06
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w rejonie ulicy Korczaka w Pruszczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz, uchwalonego uchwałą nr XXXI/184/98 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 16 czerwca 1998 r. - uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w rejonie ul. Korczaka w Pruszczu, w granicach określonych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:500. Plan obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 48/6 i nr 48/3, położone w obrębie ulic: Korczaka i Kościelnej,
2. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w ust. 1, który jest jego integralną częścią,
3. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są tereny zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury technicznej, zapisane w formie:
a) ogólnych zasad zagospodarowania obowiązujących na całym terenie objętym planem w granicach jego uchwalenia,
b) szczegółowych zasad zagospodarowania odnoszących się do poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
4. Ponadto załącznikami do uchwały są:
a) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu – załącznik nr 2,
b) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§ 2. 1. Uchwała niniejsza przez swoje ustalenia ustanawia dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania, określając jednocześnie konieczne zasady, wymagania, parametry, wskaźniki, nakazy i zakazy.

2. Teren o którym mowa w § 1 może być wykorzystywany na cele, których przeznaczenie i zasady zagospodarowania zostały określone w rozdziale 2 i 3 niniejszej uchwały.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – należy przez to rozumieć plan określony w § 1 niniejszej uchwały,
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną planu miejscowego sporządzoną na kopii mapy, obejmującej obszar objęty planem, zawierający niezbędne informacje określone w przepisach odrębnych i szczególnych,
3) numerze ewidencyjnym działki – należy przez to rozumieć numer działki według rejestru ewidencji gruntów;
4) numerze działki - należy przez to rozumieć kolejny nr porządkowy nadany wydzielonym działkom budowlanym liniami podziału wewnętrznego terenów o tym samym użytkowaniu lub zagospodarowaniu zgodnie z oznaczeniami rysunku planu miejscowego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,
5) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu, rozdzielające tereny o różnym użytkowaniu, przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania;
6) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie terenu, wydzielonego za pomocą linii rozgraniczających, składające się z cyfr i liter zgodnie z oznaczeniami rysunku planu miejscowego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której nie może przekroczyć lico budynku w żadnym kierunku, a która dotyczy głównej bryły budynku z wyłączeniem elementów i części budynku oraz przy zachowaniu odległości określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
8) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, do której musi przylegać lico głównej bryły budynku z wyłączeniem jego części i przy zachowaniu odległości określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
9) strefie technicznej – należy przez to rozumieć obszar o ograniczonym użytkowaniu przedmiotowym wynikającym z wcześniejszego zagospodarowania,
10) powierzchni zabudowanej terenu lub działki – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zabudowaną obiektami kubaturowymi mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej (gdy jej obrys występuje poza obrys przyziemnej) obiektów włącznie z rampami, wjazdami do garaży i innymi elementami budynku mającymi oparcie na ziemi, z wyłączeniem powierzchni utwardzonych terenu przeznaczonych na komunikację i place manewrowe itp.,
11) powierzchni ekologicznej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną zdefiniowaną w przepisach odrębnych, niezabudowaną pokrytą zielenią naturalną lub urządzoną,
12) przepisach odrębnych i szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonej niniejszą uchwałą,
13) pozostałe pojęcia użyte w ustaleniach niniejszego planu a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie – należy rozumieć zgodnie z definicjami przyjętymi i określonymi w przepisach odrębnych i szczególnych,
4. Uchwala się jako obowiązujące oznaczenia graficzne rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1) linie rozgraniczające tereny o różnym użytkowaniu (przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania),
2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) linie wymiarowe w m.

Rozdział 2
Ogólne zasady zagospodarowania terenów.

§ 3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu mieszkalnictwa w rejonie ul. Korczaka w Pruszczu, objętego opracowaniem planu miejscowego w granicach określonych na rysunku planu:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:
a) 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) 2 K – teren infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji,
c) 3 KD(p) – teren drogi publicznej,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) podział na tereny funkcjonalne o różnym użytkowaniu i zasadach zagospodarowania - z zachowaniem linii rozgraniczających określonych na rysunku planu miejscowego,
b) wymagane zachowanie obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu dla obiektów istniejących i nowo realizowanych,
c) wymagane zachowanie granic stref technicznych określonych na rysunku planu, w których trwałe nasadzenia drzew i krzewów nie mogą powodować zagrożenia i naruszać sieci istniejącego uzbrojenia,
d) wszelkie niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki osadniczej dopuszcza się realizować na każdym z wydzielonych terenów funkcjonalnych wyłącznie w granicach stref technicznych, z zachowaniem przepisów odrębnych i szczególnych oraz zasad współżycia społecznego,
e) nowa zabudowa lokalizowana na terenie nie powinna wprowadzać dysharmonii i zakłóceń kompozycyjno – wizualnych w odniesieniu do zabudowy istniejącej na terenach sąsiednich,
f) ustala się zasadę lokalizacji na każdej z wydzielonych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku o funkcji godpodarczo-garażowej,
g) na potrzeby publiczne mieszkańców wyznacza się - teren infrastruktury technicznej 2 K i drogi publicznej 3 KD(p),
h) ogrodzenie poszczególnych terenów funkcjonalnych jak i terenów o tym samym użytkowaniu powinno zapewniać wysokie walory estetyczne szczególnie od strony istniejących dróg publicznych, zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych (np. z prefabrykatów betonowych, murowanych, drewnianych itp.)
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) teren objęty planem miejscowym położony jest poza przyrodniczymi obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych, charakteryzuje się przez istniejące zainwestowanie przekształconym typem krajobrazu, przewidywane zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu spowodują utrwalenie istniejącego typu krajobrazu,
b) nowa zabudowa oraz zmiana sposobu użytkowania terenu powinny tworzyć harmonijne powiązanie z otaczającym krajobrazem, przez np. lokalizowanie obiektów o wysokich walorach estetycznych architektonicznie nie powodujących zakłóceń wizualnych w miejscowym krajobrazie, stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz zagospodarowanie zielenią ozdobną z dopuszczeniem elementów małej architektury w części ogrodowo – wypoczynkowej poszczególnych działek zabudowy mieszkaniowej,
c) teren objęty niniejszym planem miejscowym położony jest w obszarze strefy ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody dla miasta Bydgoszczy na rzece Brdzie w miejscowości Czyżkówko - ustalonej decyzją Wojewody Bydgoskiego znak: OŚ-X-6210/104/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. z p. zm. na terenie objętym wymienioną strefą obowiązują zakazy i nakazy ustalone niniejszą decyzją wojewody oraz wynikające z przepisów odrębnych i szczególnych,
d) jakakolwiek uciążliwość wynikająca z użytkowania terenów (w tym szczególnie terenu 2 K) nie może przekraczać dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko wynikających z emisji substancji, energii, promieniowania, hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód itp. - określonych w przepisach odrębnych i szczególnych, wszelkie oddziaływanie musi zamykać się w granicy terenu funkcjonalnego lub poszczególnych terenów (działek) składających się na teren funkcjonalny,
e) rozwiązania techniczne w obiektach budowlanych powinny uwzględniać potrzebę ochrony środowiska nie powinny powodować uciążliwości dla środowiska w formie zjawisk fizycznych a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami itp.,
f) zachowaniu podlegają istniejące nasadzenia (drzewa i krzewy) na terenie
2 K, wskazane nasadzenie na terenie dodatkowej zieleni o funkcji izolacyjnej szczególnie od strony zabudowy mieszkaniowej, (na pozostałym terenie jeżeli będzie to wynikało z dodatkowych opracowań sporządzanych w oparciu o przepisy szczególne), wskazane jest by rodzaj stosowanych nasadzeń był typowy dla siedlisk tego rejonu gminy,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren położony jest poza strefami ochrony konserwatorskiej ustalonymi przepisami odrębnymi,
b) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytkowy przedmiot należy wstrzymać, zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia, a o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadomić właściwe wojewódzkie władze służby ochrony zabytków lub wójta gminy,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
a) dla potrzeb społeczności całej jednostki osadniczej zachowaniu podlega teren infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji (przepompownia ścieków) oznaczony symbolem 2 K,
b) dla poprawy bezpieczeństwa ruchu wydziela się teren komunikacji publicznej oznaczony symbolem 3 KD(p),
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
a) zachowaniu podlega istniejąca na terenie objętym planem miejscowym oznaczonym symbolem 2 K przepompownia ścieków, dopuszcza się jej przebudowę i rozbudowę w oparciu o przepisy odrębne i szczególne, dla zachowania wymogów niezbędnych dla zachowania określonej niniejszym planem funkcji,
b) nowe obiekty na terenie 1 MN należy lokalizować z zachowaniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu,
c) każda z wydzielonych działek budowlanych na terenie 1 MN – podlega zabudowie i zagospodarowaniu zgodnie z ustaleniami zapisanymi w rozdziale 3 niniejszej uchwały,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
 - nie ustala się - teren położony poza obszarami występowania zjawisk erozyjnych i innych,
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
- nie ustala się,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) ograniczeniu w nasadzeniach zieleni urządzonej i ozdobnej podlegają tereny ograniczone granicą strefy technicznej, nasadzenia nie mogą naruszać i powodować zagrożenia dla przebiegających w strefach sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
b) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej na terenach stanowiących strefy techniczne,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna terenu objętego planem miejscowym z istniejących ulic: Korczaka i Kościelnej, na warunkach określonych przez właściwego zarządcę drogi,
b) potrzeby parkingowe dla każdego z terenów należy realizować w granicach tego terenu, na każdej z wydzielonych działek zabudowy mieszkaniowej należy przewidzieć, poza miejscem garażowym, co najmniej jedno miejsce postojowe,
c) zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej przebiegającej w ul. Korczaka, na warunkach określonych przez jej gestora, na sieci należy wykonać niezbędne urządzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciw pożarowego,
d) odprowadzenie wód opadowych z terenu dopuszcza się powierzchniowo do gruntu, docelowo po zrealizowaniu do kanalizacji deszczowej,
e) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej przebiegającej w ulicy Korczaka, na warunkach gestora sieci,
f) odpady składowane w pojemnikach, wywóz na gminne składowisko odpadów na warunkach określonych przez władze gminne,
g) przez teren przebiegają sieci uzbrojenia energetycznego, które podlegają zachowaniu i wkomponowaniu w przewidywane zagospodarowanie terenu,
h) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej linii niskiego napięcia po jej przedłużeniu w kierunku projektowanych działek, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej „Pruszcz 8” zlokalizowanej na terenie 1 MN i utrzymanie przebiegów linii średniego i niskiego napięcia przebiegających przez teren działki,
i) należy zagwarantować gestorowi sieci dostęp do istniejących sieci elektroenergetycznych w celu ich obsługi, konserwacji i modernizacji, ewentualna przebudowa sieci elektroenergetycznej może być wykonana na warunkach gestora sieci,
j) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne terenu oraz obiektów należy projektować i wykonać z zachowaniem przepisów obrony cywilnej,
k) przez teren przebiegają sieci uzbrojenia telekomunikacyjnego, które podlegają zachowaniu i wkomponowaniu w przewidywane zagospodarowanie terenu z zachowaniem normatywnych odległości,
l) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł własnych, wskazane stosowanie źródeł ciepła i paliw o niskiej uciążliwości dla środowiska,
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:
- nie ustala się,
12) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36. ust. 4:
- dla poszczególnych terenów funkcjonalnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się następujące stawki jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
a) 1 MN - w wysokości - 30 %,
b) 2 K - w wysokości – 0 %,
c) 3 KD(p) -  w wysokości - 10 %,

§ 4. Całkowita powierzchnia terenu objętego niniejszym planem miejscowym wynosi ok. 0,4786 ha, w tym grunty rolne RIIIb - 0,035 ha, RIVa – 0,4436 ha. Dla wymienionego terenu nie występuje potrzeba uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na podstawie przepisów odrębnych.

Rozdział 3
Szczegółowe zasady zagospodarowania poszczególnych terenów

§ 5. Ustala się następujące szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1 MN:
1) przeznaczenie terenu:
1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) podział terenu na trzy działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,
b) obowiązują ustalenia §3 pkt 2 lit. b-e, g,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 3 lit. a-d,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 4,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
- nie ustala się,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
a) nowe obiekty na terenie należy lokalizować z zachowaniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu,
b) budynki mieszkalne jednorodzinne, wolno stojące należy lokalizować elewacją frontową w kierunku ul. Korczaka, maksymalna szerokość frontu budynku mieszkalnego – 12 m,
c) wysokość obiektów mieszkalnych - dwie kondygnacje naziemne, bez podpiwniczenia, poddasze nieużytkowe, maksymalna wysokość do 9,0 m npt.,
d) dachy budynków mieszkalnych – czterospadowe o nachyleniu połaci 20o, z tolerancją 3o, pokrycie dachu – zależne od spadku połaci, wskazane: blacha dachówkowa, dachówka bitumiczna ceramiczna lub inne zbliżone wyglądem do dachówki, wskazane jest aby kolor pokryć na poszczególnych budynkach był w miarę jednolity,
e) budynki gospodarczo - garażowe po jednym na każdej działce realizowane jako wolno stojące, dopuszcza się dobudowane, ustala się wymóg takiej samej lokalizacji obiektów gospodarczych (wolno stojące lub dobudowane) na każdej z wydzielonych działek budowlanych,
f) wysokość budynku gospodarczego do 5 m npt., geometria dachu i pokrycie jak na budynku mieszkalnym,
g) wolno stojące budynki gospodarcze dopuszcza się lokalizować ścianą bez otworów w odległości 3 m od granic działek sąsiednich,
h) wolno stojące budynki gospodarcze na działkach nr 1 i 2 należy lokalizować ścianą dłuższą w układzie równoległym do ul. Korczaka, na działce nr 3 dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego ścianą dłuższą w układzie równoległym do ul. Kościelnej,
i) powierzchnia zabudowana każdej z wydzielonych działek budowlanych do 250 m2, w tym budynku gospodarczego maksymalnie do 50 m2,
j) powierzchnia ekologiczna - minimum 30% powierzchni każdej z działek budowlanych należy pozostawić czynne biologicznie - niezabudowane i nie utwardzone,
k) z uwagi na położenie w terenie zmeliorowanym wymagane uzgodnienie planu zagospodarowania działki z gminną spółką wodną,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
- § 3 pkt 7,
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
- podział na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 9,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna terenu z istniejącej ulicy Korczaka, dopuszcza się urządzenie zjazdu na działkę nr 3 - z ul. Kościelnej, na warunkach zarządcy drogi,
b) obowiązują ustalenia § 3 pkt 10 lit. b-l,
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:
- nie ustala się,
12) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36. ust. 4:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 12 lit a,
§ 6. Ustala się następujące szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 2 K:
1) przeznaczenie terenu:
2 K – teren infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji – istniejąca przepompownia ścieków,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 2 lit. a, c-g,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 3,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 4,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 5 lit.a,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
a) nowe obiekty na terenie należy lokalizować z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu,
b) obowiązują ustalenia § 3 pkt 6 lit. a,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
 - § 3 pkt 7,
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
- nie ustala się,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- nie ustala się,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna terenu infrastruktury technicznej z istniejącej ulicy Kościelnej, na warunkach właściwego zarządcy drogi,
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:
- nie ustala się,
12) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36. ust. 4:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 12 lit. b,
§ 7. Ustala się następujące szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 3 KD(p):
1) przeznaczenie terenu:
3 KD(p) – teren komunikacji publicznej – teren na urządzenie trójkąta widoczności dla zachowania bezpieczeństwa ruchu,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 2 lit. f,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 3 lit. a, c,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 4,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 5 lit b,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
- nie ustala się,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
 - nie ustala się,
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
- nie ustala się,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- nie ustala się,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- nie ustala się,
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:
- nie ustala się,
12) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36. ust. 4:
- obowiązują ustalenia § 3 pkt 12 lit c,

Rozdział 4
Przepisy końcowe.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i obowiązuje po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(Zbigniew Jagła)

Mapka do uchwały. (1244kB) jpg


Wytworzył: Aleksandra Pawlik-Nowak (17 sierpnia 2006)
Opublikował: Adam Pszczoliński (18 września 2006, 08:47:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2198

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij