Decyzja Nr 5/2007 o śorodiwskowych uwarunkowaniach

Pruszcz, dnia 14 czerwca 2007r.


L.dz.bud. 7625-123/2007

Decyzja nr 5/2007
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:-art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska        ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), -§ 2 ust 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi  zmianami), -art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  zmianami):

po rozpatrzeniu z wniosku: z dnia 08.03.2007r.
                                             Grupy Forest Sp.zo.o.
                                              ul. Matejki 11
                                              80 – 283 Gdańsk
działającego w imieniu inwestora – firmy Polska Telefonia Komórkowa „Centertel” z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka  10A

w sprawie: wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej                 na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Luszkówko”
nr 1044/2926 o 9 sektorowych anten nadawczych 730691(4), BSA005 (2) i BSA001(3) oraz jednej anteny radioliniowej typu RLA 23-06 na terenie działki nr 77 w miejscowości Luszkówko gmina Pruszcz. Anteny sektorowe 730691 znajdować się będą w sektorach 60° oraz 190° a anteny BSA005 w sektorze 300°.
po uzgodnieniu z :
1. Państowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, - postanowienie,
 znak:N.NZ-400-Św-15/315-9525/07 z dnia 21.05.2007r. oraz postanowienie - znak:N.NZ4022-Św-15/11183/07 z dnia 01.06.2007r.
2. Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, wydziałem Środowiska i Rolnictwa, - postanowienie,     
   znak: WSRiRW- II-DJ/6613/204/07 z dnia 30.05.2007r.

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegające  na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Luszkówko” nr 1044/2926 o 9 sektorowych anten nadawczych 730691(4), BSA005 (2) i BSA001(3) oraz jednej anteny radioliniowej typu RLA 23-06 na terenie działki nr 77 w miejscowości Luszkówko gmina Pruszcz. Anteny sektorowe 730691 znajdować się będą w sektorach 60° oraz 190° a anteny BSA005 w sektorze 300°.


I. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów  sąsiednich
1. Anteny stacji bazowej należy sytuować w sposób eliminujący możliwość wystąpienia
elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o przekroczonym poziomie
dopuszczalnym gęstości mocy S= 0,1 W/m2 w rejonach dostępnych dla ludzi.
2. Powstające w wyniku budowy i eksploatacji odpady, w tym odpady niebezpieczne
(np. baterie, świetlówki, akumulatory) należy przekazać do utylizacji zgodnie procedurami
określonymi w ustawie o odpadach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).


3. Projekt budowlany powinien zawierać rozpracowanie poszczególnych elementów
oddziaływania niniejszej inwestycji na środowisko, a ewentualną uciążliwość zamierzenia   inwestycyjnego należy ograniczyć do granic działki, na której będzie wykonywana inwestycja
4. W czasie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpią żadne okresy, które mogłyby wpłynąć         w sposób ujemny i uciążliwy  dla   środowiska .
W przypadku wystąpienia konieczności likwidacji stacji bazowej telefonii komórkowej, zanieczyszczenie w postaci emisji pól elektromagnetycznych zostanie całkowicie usunięta. Tym samym nastąpi odtworzenie  pierwotnego stanu środowiska  elektromagnetycznego w otoczeniu instalacji.
5.Gospodarka odpadami
Powstałe odpady (złom metalowy, zużyte akumulatory i urządzenia) będą przekazane specjalistycznej firmie, z którą inwestor ma podpisaną umowę i zostaną poddane odzyskowi, czyli wszelkim działaniom nie stwarzającym zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegającym na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, bądź też prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii następnie ich ponownego wykorzystania.
6. Oddziaływanie przed hałasem
Dopuszczalny poziom hałasu nie powinien przekraczać wartości  określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych    poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.Nr. 178,poz.1841).
7. Zgodnie z informacją podaną w raporcie o oddziaływaniu na środowisko projektowana          stacja nie będzie źródłem powstawania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska z powodu emisji pól elektromagnetycznych. Stacja bazowa nie będzie emitować zanieczyszczeń do powietrza oraz nie wpłynie na właściwości fizyko – chemiczne wody. Eksploatacja obiektu nie będzie wpływać na środowisko glebowe oraz rośliny.
8.  Ochrona walorów naturalnych środowiska
 Lokalizacja stacji bazowej oraz przewidywany obszar jej oddziaływania nie są objęte programem Natura 2000. Najbliższy Obszar Specjalnej Ochrony – „Dolina Dolnej Wisły” znajduje się w odległości 5  km od miejsca lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie  
 budowlanym
1. Projekt budowlany, uwzględniający warunki decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia przedłożyć do uzgodnienia Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy w trybie
      art. 32 ustawy Prawo budowlane.
2. Emisje elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, którego źródłem będzie przebudowany system antenowy stacji bazowej nie może powodować aktywności biologicznej pól elektromagnetycznych docierających do ludzi.
3. Wykonać pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego wywarzanego przez obiekt i urządzenia bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji oraz każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji, o ile mogą one mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest ta instalacja, a ich wyniki przedłożyć Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Warunkiem dopuszczenia do użytkowania stacji bazowej będą pozytywne wyniki tych pomiarów przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 198  poz. 1883).
4. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.   
5. Bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji oraz każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji należy wykonać  pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych , a wyniki badań przesłać do Wojewody Kujawsko –Pomorskiego.
     

III. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
Inwestycja nie jest zaliczana do zakładów  stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Przed uruchomieniem planowanej inwestycji należy opracować i wdrożyć instrukcję postępowania na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń środowiska(awarii)

IV. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
1. Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie  na środowisko.
 V. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU. Nr 62,poz. 627 z późniejszymi zmianami) – stwierdzenie konieczności obszaru ograniczonego użytkowania
1. Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, jednakże ze względu na fakt, że pola o gęstościach przekraczających dopuszczalne wartości będą występowały na dużych wysokościach i w wolnej przestrzeni nie będą one stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska.

 

VI. Decyzję wydaje się na okres do dnia  30 czerwca 2009r.
 
Uzasadnienie
 
Firma Grupa Forest Sp.zo.o., działając w imieniu inwestora –firmy Polska Telefonia Komórkowa „Centertel” z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka10A  wystąpił w dniu 08.marca 2005 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Luszkówko” nr 1044/2926 o 9 sektorowych anten nadawczych 730691(4), BSA005 (2) i BSA001(3) oraz jednej anteny radioliniowej typu RLA 23-06 na terenie działki nr 77 w miejscowości Luszkówko gmina Pruszcz,  oraz przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. 
Na podstawie art. 46 ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Na jego podstawie określono, że teren, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego(Uchwała nr XXX/179/98 Rady Gminy Pruszcz z dnia 21 maja 1998).
Na podstawie  art. 52 ust.1 dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) podano do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W sprawie planowanego przedsięwzięcia w postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.       


Teren inwestycji polegającej na  rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Luszkówko”nr 1044/2926   o 9 sektorowych anten nadawczych 730691(4), BSA005 (2) i BSA001(3) oraz jednej anteny radioliniowej typu RLA 23-06 na terenie działki nr 77 w miejscowości Luszkówko gmina Pruszcz,  położony jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Ponadto najbliższa odległość inwestycji  od obszaru Specjalnej Ochrony „Doliny Dolnej Wisły”(PLB040003) znajduje się w odległości  5 km. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdza się ,że  stacja bazowa telefonii komórkowej GSM900/1800/UMTS nie będzie stanowiła zagrożenia dla ludności i środowiska i będzie spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów  (Dz.U.Nr 192 z 2003r. poz. 1883). 


                                                 Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 .poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych stała się ostateczna. Wyżej wymieniony termin może ulec wydłużeniu na 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 


Wytworzył: Magdalena Jaworska (18 czerwca 2007)
Opublikował: Sebastian Kendra (18 czerwca 2007, 07:40:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2158

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij