Ogłoszenie o zamówieniu na Sprzedaż i dostawę brykietu trocinowego do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu w okresie 01.05.2007 do 31.04.2008 r.

Ogłoszenie o wyniku.
Zamawiający: Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy, ul. Łowińska 9, 86-120 Pruszcz
Zamówienie na: Sprzedaż i dostawa brykietu trocinowego.
Wartość zamówienia: poniżej 60000 euro.
Termin składania ofert: 02.04.2007
Wynik postępowania: Wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjno-Usługowego "Neti-Partner" s.c. Sławomir i Przemysław Gładykowski, ul. Sandomierska 30/37, 85-830 Bydgoszcz. Powyższa firma przedstawiła najkorzystniejszą oferte cenową.

Pruszcz, 16.03.2007
M.O.O./143/III/2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Sprzedaż i dostawę brykietu trocinowego do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu w okresie  01.05.2007 do 31.04.2008 r.  
Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art.41 PZP Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa i adres zamawiającego: Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu, ul. Łowińska 9, Godziny urzędowania: 7.00 –15.00
2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
3) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu ul. Łowińska 9 w sekretariacie od godziny 8.00 do 14.00. Istnieje możliwość przesłania SIWZ na pisemny wniosek zainteresowanego przesłany pocztą lub faksem na numer 052-3320859.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Szczegółowy rodzaj, orientacyjna ilość  i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kupujący wymaga aby dostawa brykietu opałowego następowała do jego siedziby od poniedziałku do piątku w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty złożenia zamówienia.
5) Kupujący nie dopuszcza składania ofert wariantowych, uzupełniających oraz prowadzenia aukcji elektronicznej, a także nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, rozliczeń w walutach obcych, oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6) Termin wykonania zamówienia: 01.05.2007r. – 30.04.2008 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
a) O zamówienie mogą ubiegać się Sprzedawcy, którzy:
• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia
• Zaakceptują projekt umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
• Udzielą gwarancji na dostarczony towar.
b) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „ spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
c) Kupujący wzywa Sprzedawców, którzy  w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału           w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
d) Z zastrzeżeniem  art. 26 ust. 3 ustawy,  nie spełnienie  chociażby  jednego z  w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Sprzedawcy z postępowania, a jego oferta  traktowana będzie jako odrzucona.
8)    Kupujący nie przewiduje wniesienia wadium.
9) Kryterium oceny ofert: Waga:  100 % cena.
10) Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Przetarg na dostawy brykietu trocinowego” w siedzibie Kupującego: Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy, ul. Łowińska 9, 86-120 Pruszcz Sekretariat od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, od 16.03.2007 r do 02.04.2007 r.  do godziny 14.00. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do M.O.O w Pruszczu najpóźniej do dnia 02.04.2007 r , do godz. 14.00.
11) Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Kupującego - Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy, ul. Łowińska 9, 86-120 Pruszcz, biuro P. Winiarskiego Budynek II  dnia 03.04.2007 o godzinie 10.00
12) Oferty otrzymane przez Kupującego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
13) Osobą uprawnioną do porozumiewania się ze Sprzedawcami jest Piotr Winiarski tel.: 052 33 20 290, 052 33 20 858; kom. 502 44 38 91; fax: 052 33 20 859, w terminach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.

Załączniki do ogłoszenia. (157kB) word .


Wytworzył: MOO (16 marca 2007)
Opublikował: Adam Pszczoliński (20 marca 2007, 08:58:06)

Ostatnia zmiana: Adam Pszczoliński (11 kwietnia 2007, 14:33:29)
Zmieniono: Wynik przetargu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3448

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij