Decyzja Nr 1/08 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 031132C Mirowice-Sienno

                                                                                   Pruszcz dnia, 8 kwietnia 2008r.
L.dz.bud.7625-147/2008

Decyzja nr 1/2008
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art.47, 48 ust.2 pkt.1, art.55, oraz art. 56 ust. 4   pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150.), w związku z § 3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi  zmianami),  -art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  zmianami):


          po rozpatrzeniu wniosku: z dnia  17 marca 2008r
                                             Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej
                                             ul. Główna 33
                                             86 – 120 Pruszcz

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 031132C Mirowice- Sienno położonej na działkach ewidencyjnych nr 220, 37/4, 36/1, 216, 162, 22, 40,39,38,45,205,206,207,208 i 209 Mirowice gmina Pruszcz.

po uzgodnieniu z:

1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – pismo, znak:  NNZ-4210-3/75/08
    z dnia 27.03.2008r.
                     
2. Starostą Świeckim, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - postanowienie,
    znak: OŚ- 7633/31/2008 z dnia 26.03.2008r.

OKREŚLAM

Środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr031132C Mirowice- Sienno, położonej w obrębie Mirowice na działkach ewidencyjnych nr 220, 37/4, 36/1, 216, 162, 22, 40, 39, 38, 45, 205, 206,  207, 208,  209, w  miejscowości Mirowice  gmina Pruszcz

1. Rodzaj przedsięwzięcia

Przebudowa drogi gminnej  nr 031132C Mirowice – Sienno.

2. Miejsce realizacji

Planowana inwestycja obejmuje  działki nr  220, 37/4, 36/1, 216, 162, 22, 40, 39,38, 45, 205, 206, 207, 208 i 209  położone w obrębie ewidencyjnym Mirowice.

3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

• na etapie budowy  należy zapewnić właściwą organizację robót oraz przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad mających na celu ochronę wód i gruntu przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z układów paliwowych ,sprzętu i maszyn budowlanych ,

• wykonawca zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego oraz jego bezawaryjnej pracy, a zwłaszcza układów paliwowo-olejowych, co wykluczy niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych do wód i gruntu,

• użyty na budowie sprzęt mechaniczny powinien pracować głównie w obrębie pasa drogowego, w celu  na ograniczenie oddziaływania prac drogowych na sąsiednie tereny,

• zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska obowiązuje ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas i wibracje, zanieczyszczeniem gruntu, wód i powietrza atmosferycznego, Dopuszczalny poziom hałasu nie powinien przekraczać wartości określonych w   Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr.120,poz.826).

• Przy projektowaniu inwestycji należy  zapewnić zachowanie dopuszczalnych stężeń  substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne  , określonych w załączniku  nr  1 do rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie  dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów  tolerancji dla dopuszczalnych  poziomów niektórych substancji (Dz.U. z 2002r. Nr. 87, poz. 796).

• w trakcie realizacji zaplecze techniczne budowy winno być wyposażone w szczelne urządzenie do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze socjalno – bytowym,

• odpady powstałe w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji winny być sukcesywnie usuwane z terenu budowy przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie  w zakresie gospodarki odpadami,

• ze względu na hałas, wibracje i inne uciążliwości, praca sprzętu mechanicznego odbywać się powinna w porze dziennej,

• ewentualna wycinka drzew i krzewów przydrożnych powinna odbywać się poza okresem wegetacji ,

•  Teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów:

a)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. - O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U.Nr 162,poz.1568 z późn. zm. ). W zakresie archeologicznych dóbr kultury w  bezpośrednim zasięgu oddziaływania nie występują zidentyfikowane stanowiska archeologiczne ( brak danych występowania na rozpatrywanym terenie stanowisk albo dóbr archeologicznego dziedzictwa kulturowego ).W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot zabytkowy należy wstrzymać prace, zabezpieczyć miejsce i obiekt  odkrycia,  o zaistniałym fakcie powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy,

b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.); - planowane przedsięwzięcie położone jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,

c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. ( Dz.U. z dnia 21    
października 2004r. Nr 229, poz.3213) w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.


4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

• przedsięwzięcie realizować z ograniczeniem uciążliwości do granic działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie inwestycja,

• projektowane przedsięwzięcie nie może naruszać istniejących stosunków wodnych występujących na przedmiotowym obszarze ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

• odprowadzenie wód opadowych z wszystkich powierzchni utwardzonych zapewnić poprzez nadanie tym powierzchniom odpowiednich pochyleń podłużnych oraz poprzecznych w kierunku największego zaniżenia projektowanej niwelety, a następnie dalsze sprowadzenie tych wód do rowów otwartych.

• w projekcie budowlanym drogi należy założyć ograniczenie ewentualnej wycinki drzew do niezbędnego minimum,

• materiały budowlane i odpady poprodukcyjne należy składować i magazynować, zgodnie z przepisami o odpadach oraz ochrony środowiska,

• projekt budowlany powinien zawierać charakterystykę ekologiczną zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. , Nr 156, poz.
1118, z późn. zmianami) 

5. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

6. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko

Dla planowanego przedsięwzięcia nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

7. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Planowane przedsięwzięcie nie należy do wymienionych w art. 135, ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) , które w określonych okolicznościach wymagają utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

8. Wnioskodawca jest zobowiązany do

• uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów  na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

9. Decyzję wydaje się na okres do dnia 7 kwietnia 2010r.

UZASADNIENIE

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 031132C Mirowice- Sienno, położonej na działkach ewidencyjnych nr 220, 37/4, 36/1, 216, 162, 22, 40, 39, 38, 45, 205, 206, 207, 208, i 209 w miejscowości Mirowice gmina Pruszcz. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu       o oddziaływaniu na środowisko.
W toku postępowania przeanalizowano zgromadzone materiały (wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego  przedsięwzięcia oraz informacje o planowanym przedsięwzięciu wymagane art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska). Pismem znak OŚ-7625-147/08 z dnia 17 marca 2008 r. Wójt Gminy Pruszcz wystąpił do Starosty Świeckiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w sprawie ustalenia konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz określenia jego zakresu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 031132C Mirowice- Sienno, położonej na działkach ewidencyjnych nr 220, 37/4, 36/1, 216, 162, 22, 40, 39, 38, 45, 205, 206, 207, 208, i 209 w miejscowości Mirowice gmina Pruszcz.

W odpowiedzi Starosta Świecki (postanowienie znak OŚ-7633/31/2008 z dnia 26.03.2008 r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (pismo znak N.NZ-4210- 3/75/08 z dnia 27.03.2008r.) postanowili nie stwierdzić obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionej inwestycji. Z związku z powyższym Wójt postanowieniem  znak: OŚ – 7625/147/2008  z dnia 01.04.2008r. odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 031132C Mirowice – Sienno, położonej na działkach ewidencyjnych nr 220, 37/4, 36/1, 216, 162, 22, 40, 38, 39,  45, 205, 206, 207, 208 i 209 w Mirowicach gmina Pruszcz.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano po uzgodnieniu z organami ochrony środowiska (art. 48, ust.2, pkt. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska) tj. ze Starostą Świeckim – Postanowienie znak OŚ-7633/31/2008 z dnia 26.03.2008 r. oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świeciu – pismo znak NNZ-4010- 3/75/08 z dnia 27.03.2008r.

Wójt Gminy Pruszcz jako organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

                                                      POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, pkt 2-9- art.56 ust 9.

Decyzja ta nie uprawnia do wycinki drzew i krzewów. Zgodę na ewentualną wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Gminy Pruszcz.

Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 .poz. 627 z późn. zm.). Wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych stała się ostateczna. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Wytworzył: Magdalena Jaworska (8 kwietnia 2008)
Opublikował: Marcin Pyda (17 kwietnia 2008, 12:02:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1930

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij