Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ubojni we wsi Serock.

Uchwała Nr XXVI/152/04
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 24 września 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ubojni we wsi Serock.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz, uchwalonego uchwałą nr XXXI/184/98 rady Gminy w Pruszczu z dnia 16 czerwca 1998 r.

Uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ubojni we wsi Serock, oznaczonego symbolem U/P, w granicach określonych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1: 1000. Plan obejmuje działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 239, położoną po wschodniej stronie ul. Kolejowej.
2. Załącznik nr 1 do uchwały - stanowi rysunek planu miejscowego wymienionego w ust. 1, który jest jego integralną częścią.
3. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych oznaczony na rysunku planu symbolem U/P.
4. Ponadto załącznikami do uchwały są:
a) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - załącznik nr 2,
b) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.
§ 2. 1. Uchwała niniejsza przez swoje ustalenia ustanawia dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania, określając jednocześnie konieczne zasady, wymagania, parametry, wskaźniki, nakazy i zakazy.

2. Teren o którym mowa w § 1 może być wykorzystywany na cele, których przeznaczenie i zasady zagospodarowania zostały określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - należy przez to rozumieć plan określony w § 1 niniejszej uchwały,
2) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie terenu, wydzielonego za pomocą linii rozgraniczających, składające się z liter zgodnie z oznaczeniami rysunku planu miejscowego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,
3) numerze działki - należy przez to rozumieć numer działki według rejestru ewidencji gruntów;
4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym użytkowaniu lub zasadach zagospodarowania;
5) powierzchni zabudowanej terenu - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zabudowaną obiektami kubaturowymi mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej (gdy jej obrys występuje poza obrys przyziemnej) obiektów włącznie z rampami, wjazdami do garaży i innymi elementami budynku mającymi oparcie na ziemi, z wyłączeniem powierzchni utwardzonych terenu przeznaczonych na komunikację i place manewrowe itp.,
6) przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonej niniejszą uchwałą.

4. Uchwala się jako obowiązujące oznaczenia graficzne rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1) linie rozgraniczające tereny o różnym użytkowaniu,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) linie wymiarowe w m.

Rozdział 2
Zasady zagospodarowania terenów.

§ 3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu ubojni we wsi Serock, wydzielonego liniami rozgraniczającymi, w granicach określonych na rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:
a) przeznaczenie terenu - ubojnia drobiu i przetwórstwo spożywcze lub inny rodzaj działalności produkcyjnej związany przetwórstwem rolno - spożywczym
b) oznaczenie terenu symbolem: - U/P,


2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) wymagane zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu dla obiektów istniejących i nowo realizowanych,
b) nowa zabudowa lokalizowana na terenie nie powinna wprowadzać dysharmonii i zakłóceń kompozycyjno - wizualnych w odniesieniu do zabudowy już istniejącej na terenie oraz do zainwestowania terenów sąsiednich,
c) ogrodzenie terenu powinno zapewniać wysokie walory estetyczne a jego wygląd powinien być zharmonizowany z otoczeniem,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) teren położony jest poza przyrodniczymi obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych; charakteryzuje się przekształconym przez istniejące zainwestowanie typem krajobrazu; przewidywane zmiany sposobu użytkowania terenu spowodują utrwalenie istniejącego typu krajobrazu,
b) prowadzona na terenie działalność musi spełniać zakazy i nakazy określone przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego na podstawie decyzji o ustanowieniu strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla Bydgoszczy na rzece Brdzie w miejscowości Czyżkówko, z zachowaniem przepisów odrębnych i szczególnych (w tym m.in. prawo ochrony środowiska, prawo wodne itp.) obowiązujących na dzień realizacji zamierzenia inwestycyjnego,
c) zabudowa oraz zmiana sposobu użytkowania terenu powinny tworzyć harmonijne powiązanie z otaczającym krajobrazem,
d) rozwiązania techniczne i technologiczne w obiektach budowlanych powinny uwzględniać potrzebę ochrony środowiska a prowadzona działalność nie może powodować uciążliwości dla środowiska w formie zjawisk fizycznych a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami,
e) wszelka uciążliwość wynikająca z prowadzonej na terenie działalności musi zamykać się w granicach terenu U/P,
f) zmiana sposobu użytkowania terenu powinna zapewniać pozostawienie minimum 25 % jego powierzchni biologicznie czynnej niezabudowanej i nieutwardzonej,
g) adaptacji podlegają istniejące nasadzenia żywopłotowe, wskazane nasadzenie na terenie zieleni ozdobnej i izolacyjnej szczególnie od strony zabudowy mieszkaniowej, (na pozostałym terenie jeżeli będzie to wynikało z dodatkowych opracowań sporządzanych w oparciu o przepisy szczególne), wskazane jest by rodzaj stosowanych nasadzeń był typowy dla tego rodzaju siedliska,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren położony jest poza strefami ochrony konserwatorskiej ustalonymi przepisami odrębnymi,
b) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy prace należy wstrzymać a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwe władze służby ochrony zabytków,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
- nie ustala się,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
a) adaptuje się część z istniejącej na terenie zabudowy kubaturowej, dopuszczając jej przebudowę i rozbudowę w oparciu o przepisy odrębne i szczególne, dla zachowania wymogów niezbędnych dla prowadzenia określonej niniejszym planem działalności, dopuszcza się adaptację całej zabudowy istniejącej na terenie,
b) nowe obiekty należy lokalizować z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu,
c) wysokość obiektów na terenie maksymalnie do 10.0 m npt liczona w linii zabudowy od rzędnej terenu przed głównym wejściem do budynku do górnej krawędzi kalenicy,
d) dachy budynków - wskazane o pochyleniu połaci powyżej 30 %, dwuspadowe, lokalizowane kalenicą równolegle do granicy terenu z ul. Kolejową, dopuszcza się inne pochylenie połaci dachowych oraz inną lokalizację na terenie obiektów budowlanych, o ile będzie to wynikało z technologii prowadzonej działalności,
e) powierzchnia zabudowana terenu do 50 %,

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
 - nie ustala się - teren położony poza obszarami występowania zjawisk erozyjnych i innych,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
- nie ustala się,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- nie ustala się,

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna terenu przez istniejącą ul. Kolejową przebiegającą w przyległych terenach kolejowych, na warunkach określonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej,
b) należy utwardzić tereny dróg wewnętrznych, place manewrowe i postojowe a wody opadowe z tych terenów podlegają podczyszczeniu i odprowadzeniu do odbiornika na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
c) zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez jej gestora, na sieci należy wykonać niezbędne urządzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciw pożarowego,
d) odprowadzenie wód opadowych z terenu z uwagi na położenie w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody na rzece Brdzie w miejscowości Czyżkówko wymaga zachowania warunków określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
e) odprowadzenie ścieków poprodukcyjnych oraz bytowych do szczelnych bezodpływowych zbiorników, podczyszczenie ich w stopniu określonym w przepisach odrębnych i szczególnych, odbiór i wywóz przez wyspecjalizowane firmy na miejsce wskazane przez właściwe władze sanitarne i gminne, docelowo po zrealizowaniu gminnej kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków bytowych przez sieć kolektorów do oczyszczalni,
f) odpady poprodukcyjne należy składować w szczelnych pojemnikach na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych, utylizacja odpadów przez wyspecjalizowane firmy w oparciu o przepisy odrębne i szczególne,
g) przez teren przebiegają sieci uzbrojenia energetycznego, które podlegają zachowaniu i wkomponowaniu w przewidywane zagospodarowanie terenu,
h) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez gestora sieci z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej słupowej, lokalizacja stacji na terenie U/P, dla zasilania stacji należy wybudować odcinek napowietrznej linii średniego napięcia jako odgałęzienie od linii zasilającej stację transformatorową "Serock 8", dopuszcza się również możliwość wykonania odgałęzienia od linii głównej przebiegającej po zachodniej stronie torów kolejowych,
i) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne terenu i obiektów należy projektować i wykonać z zachowaniem przepisów obrony cywilnej,
j) przez teren przebiegają sieci uzbrojenia telekomunikacyjnego, które podlegają zachowaniu i wkomponowaniu w przewidywane zagospodarowanie terenu z zachowaniem normatywnych odległości,
k) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł własnych, wskazane stosowanie źródeł ciepła i paliw o niskiej uciążliwości dla środowiska,

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:
- nie ustala się,

12) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36. ust. 4:
- dla niniejszego terenu ustala się stawkę w wysokości 30 %,

Rozdział 3
Przepisy końcowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i obowiązuje po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Gminy

(Zbigniew Jagła)

Ogłoszenie: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 108, poz. 1830 z dnia 18 października 2004 r.


Wytworzył: Rada Gminy Pruszcz (24 września 2004)
Opublikował: Adam Pszczoliński (21 października 2004, 11:19:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3260

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij