Decyzja nr 6/07 o środowiskowych uwarunkowaniach

Pruszcz dnia, 4 lipca  2007r.
L.dz.bud.7625-151/2007

Decyzja nr 6/07 o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 46 a ust.1, art. 57 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), § 3 ust.1 pkt. 72, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn zm.), oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku: z dnia  28 marca 2007r.
Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"
ul. Dworcowa 8, 86 - 120 Pruszcz

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni ścieków przy istniejącym zakładzie przetwórstwa mięsnego- masarni, na terenie Gminnej Spółdzielni " Samopomoc Chłopska" w Pruszczu przy ul. Dworcowej 8, o wydajności 4,5m3 / h, zlokalizowanej na działce nr 10 w miejscowości Pruszcz.
po uzgodnieniu z :
1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym - postanowienie, znak:  
    NNZ- 4010-19/144/07 z dnia 21czerwca 2007r.
2. Starostą Świeckim, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - postanowienie,     
   znak: OŚ- 7633/46/2007 z dnia 20 czerwca 2007r.

OKREŚLAM
Środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegającej na budowie podczyszczalni ścieków przy istniejącym zakładzie przetwórstwa mięsnego-masarni, na terenie Gminnej Spółdzielni "SamopomocChłopska" przy ul. Dworcowej 8, o wydajności 4,5 m3 /h, zlokalizowanego na działce nr 10 w miejscowości Pruszcz.

I. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów  sąsiednich

1. Warunki użytkowania terenu w czasie budowy i eksploatacji ulegają nieznacznej zmianie w stosunku do stanu obecnego. Obszar planowanego przedsięwzięcia mogącego  znacząco oddziaływać na środowisko, którym jest planowana podczyszczalnia ścieków na terenie działki nr. 10 w Pruszczu, przy ul. Dworcowej 8, w całości usytuowany jest na terenie GS "Samopomoc Chłopska", będącym w dyspozycji Inwestora
2. Przedsięwzięcie wpłynie w nieznacznym stopniu na różnorodność krajobrazową i będzie miało niewielki wpływ na:
   - zmniejszenie różnorodności biologicznej
   - zmiany w lokalnych zasobach wodnych
   - utratę korzyści ekologicznych, jakie wynikają z istniejącej roślinności i siedlisk
3. Nie przewiduje się działań w zakresie przemieszczenia znacznych ilości mas ziemnych. Planowane prace ziemne będą związane  z budową obiektu naziemnego.
4. W fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wystąpią  uciążliwości związane z ;
- emisją hałasu do otoczenia - hałas mieszadeł, sprężarek oraz wentylatorów, hałas od komunikacji  samochodowej na drogach i placach,
- emisję niezorganizowaną amoniaku, siarkowodoru  i związków złowonnych z procesów magazynowania,  przemieszczania oraz chemicznej obróbki ścieków,
- wytwarzanie odpadów,
5. W fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzania do otoczenia promieniowania elektromagnetycznego nie jonizującego szkodliwego dla człowieka oraz  promieniowania jonizującego, toksycznych substancji chemicznych i związków biologicznie czynnych. 


3. Gospodarka ściekowa
   Zastosowana w projektowanej podczyszczani ścieków  technologia powinna uwzględniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984), a oczyszczone ścieki z oczyszczalni nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz powinny osiągnąć możliwie najwyższy procent redukcji zanieczyszczenia, określonych w wymienionym rozporządzeniu oraz powinny spełniać warunki zapisane w art. 41 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
   W oparciu przyjętą technologię oczyszczalni ścieków w Pruszczu, do której będą odprowadzane powyższe ścieki z zakładu przetwórstwa mięsnego ustala się parametry ścieków (wody) podczyszczonych wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej i docelowo do oczyszczalni ścieków w Pruszczu.
BZT5 < 80  mg O2/l
ChZT <400 mgO2/l
Zawiesina ogólna <100 mg/l
Azot <10  mgN/l
Fosfor <2  mgP/l
Ekstrat eterowy <50 mg/l
Ścieki wypływające z podczyszczalni na terenie Zakładu do kanalizacji sanitarnej  nie powinny przekraczać  parametrów ustalonych w porozumieniu zawartym w  dniu 21 marca 2007 roku, pomiędzy Wójtem Gminy Pruszcz a Gminną Spółdzielnią "Samopomoc Chłopska".

4. Gospodarka odpadami 
Podstawowym warunkiem   zorganizowania   gospodarki  odpadami jest zapewnienie stosownej ilości pojemników na zbiórkę poszczególnych rodzajów odpadów,  zapewnienie warunków czasowego ich  gromadzenia oraz zawarcie  stosownych umów na odbiór odpadów, zgodnie z ustawą z  dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz.628, z późn.zm.) i rozporządzeniami   wykonawczymi do w/w  ustawy.
Szczegółowy bilans i charakterystyka powstających odpadów   na terenie     rozpatrywanego  przedsięwzięcia powinny zostać określone w programie gospodarki  
odpadami przed oddaniem obiektów do użytku.
Podstawowym obowiązkiem wytwórcy odpadów jest ich minimalizacja poprzez ograniczenie ilości składowanych odpadów w środowisku,  wdrożeniu segregacji odpadów i przekazaniu ich do gospodarczego wykorzystania lub unieszkodliwienia.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego
Przy projektowaniu inwestycji należy  zapewnić zachowanie dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów  tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U.Nr. 87, poz. 796).

6. Ochrona przed hałasem
Dopuszczalny poziom hałasu nie powinien przekraczać wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.Nr. 178,poz.1841).Wymogi te należy zachować poprzez  odpowiedni dobór i montaż  urządzeń wyposażonych w  osłony akustyczne ograniczające emisję hałasu do otoczenia.

7. Przed uruchomieniem planowanej inwestycji należy opracować i wdrożyć instrukcję postępowania na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń środowiska(awarii).  

8. Ochrona walorów naturalnych środowiska
a) Teren inwestycji położony jest w odległości ok. 6 km  od  obszaru specjalnej ochrony      ptaków należący do sieci Natura 2000 - Dolina Dolnej Wisły oznaczony kodem PLB 040003, ustalony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów     specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) oraz na tereny położone w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, zatem inwestycja w trakcie budowy oraz eksploatacji nie może mieć negatywnego wpływu na w/w obszar.
b) Teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów   ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. - O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U.Nr 162,poz.1568 ). W zakresie archeologicznych dóbr kultury w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania nie występują zidentyfikowane stanowiska archeologiczne ( brak danych występowania na rozpatrywanym terenie stanowisk albo dóbr archeologicznego dziedzictwa kulturowego ).W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot zabytkowy należy wstrzymać prace, zabezpieczyć miejsce odkrycia i o zaistniałym fakcie powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.
c) Projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu powinny wpływać na poprawę estetyki i wyglądu terenu, dla podniesienia walorów wizualnych wskazane jest na terenie inwestycji wykonanie nasadzeń zieleni o funkcji ozdobnej.

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym
1. W projekcie budowlanym należy zawrzeć charakterystykę ekologiczną niniejszego zamierzenia - zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118z późn. zm.)
2. Projekt podczyszczalni ścieków powinien zawierać rozwiązania systemu  pomiarów dla prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem podczyszczania ścieków oraz dla  sygnalizowania i zapobiegania ewentualnym możliwym do wystąpienia awariom.
3. Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej z uwzględnieniem  wód  opadowych z  terenów utwardzonych , z dachów itp.
4. Na etapie projektu budowlanego przy instalowaniu urządzeń emitujących hałas oraz w                 trakcie eksploatacji zakładu należy uwzględnić następujące zalecenia :
- Urządzenia wytwarzające energię dźwiękową winy być  montowane  wewnątrz obiektów zamkniętych, tak aby ewentualnie przechodząca do środowiska zewnętrznego energia  ( na skutek niedostatecznej izolacji akustycznej obudowy lub rożnymi otworami np., wentylacyjnymi) była znacznie zredukowana.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na urządzenia umieszczone na zewnątrz , w tym zwłaszcza na wentylatory, klimatyzacje itp.  pracujące w przekroju całej doby, (nie mogą  powodować uciążliwości w godzinach nocnych ) - na etapie projektowania instalacji określić ewentualne zabezpieczenia akustyczne.
- W celu poprawy warunków akustycznych w otoczeniu zakładu należy, w miarę możliwości, wzbogacić istniejącą zieleń o zieleń średnią lub wysoką.
- Po uruchomieniu instalacji należy dokonać pomiarów hałasu, szczególnie na kierunku lokalizacji budownictwa mieszkaniowego, w przypadku przekroczenia wartości określonych w opracowaniu, Inwestor  może być zobowiązany do wykonania dodatkowych adaptacji akustycznych.
- Spełnienie  powyższych zaleceń pozwoli ograniczyć uciążliwość projektowanej instalacji do poziomu określonego obowiązującymi przepisami.

 III. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
Inwestycja nie jest zaliczana do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, stwierdza się jednak możliwość wystąpienia na terenie zakładu przetwórstwa mięsnego zagrożenie wybuchem i pożarem(substancje palne i paliwa ), oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza ( dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, metan, siarkowodór, merkaptany).
Przed uruchomieniem planowanej inwestycji należy opracować i wdrożyć instrukcję postępowania na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń środowiska(awarii).

IV. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
- W związku z powodowaniem oddziaływań na środowisko w granicach działki Inwestora,  nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko,

V. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
- Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji dla których tworzy się  obszar ograniczonego użytkowania. Przyjęte w koncepcji budowy planowanej instalacji, rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnią wyeliminowanie szkodliwego oddziaływania na środowisko  poza terenem zakładu.

VI. Obowiązki w zakresie zapobiegania ,ograniczania oraz monitorowania  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- W ramach monitoringu przewiduje się kontrolę i ewidencję powstających odpadów oraz ich selektywne magazynowanie, przed przekazaniem do uprawnionego odbiorcy odpadów.
- Wytwórcę ścieków zobowiązuje się do prowadzenia systematycznych, okresowych (raz na pół roku) analiz wskaźników podstawowych dla ścieków podczyszczonych, oraz archiwizowania tych danych w celu przeprowadzenia kontroli przez upoważnione do tego organy i instytucje.
- W zakresie monitorowania klimatu akustycznego należy wykonać badania poziomu dźwięku hałasu na granicy działki zakładu.

VI. Decyzję wydaje się na okres do dnia  5 lipca 2009 roku.
                                               
Uzasadnienie
Gminna Spółdzielnia " Samopomoc Chłopska"  w dniu 28 marca 2007r. wystąpiła z
wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie podczyszczalni  ścieków przy istniejącym zakładzie przetwórstwa
mięsnego- masarni, na terenie Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pruszczu
przy ul. Dworcowej 8, o wydajności 4,5m3 /h, zlokalizowanej na działce nr. 10 w
miejscowości Pruszcz.
Zgodnie z art.46 ust.1 pkt.1 realizacja planowanego przedsięwzięcia zaliczonego do mogącego znacząco oddziaływać na środowisko  jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia .
  
     Niniejszej przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust.1 pkt.72   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia   do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i może wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 257 z późn.zm. ) ).  
Zgodnie z wymogami art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 623 z p. zm.) - w dniu 15 czerwca 2007 r. Wójt Gminy Pruszcz zwrócił się do Starosty Świeckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie uwarunkowań środowiskowych planowanej inwestycji.
Starosta Świecki po przeanalizowaniu charakterystyki przedsięwzięcia w dniu 20 czerwca 2007r. postanowieniem znak: OŚ - 7633/46/2007 - postanowił uzgodnić przedstawione we wniosku i raporcie oddziaływania na środowisko uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem znak. N.NZ-4010-19/144/07 w dniu 21 czerwca 2007 r., stwierdził  dokonać uzgodnienia dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
W oparciu o art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne w sprawie oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. 
Na podstawie art. 32 wymienionej ustawy Prawo ochrony środowiska podano do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia  obejmującego budowę podczyszczalni ścieków  na terenie Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pruszczu przy ul. Dworcowej 8, o wydajności 4,5m3 /h, zlokalizowanej na działce nr 10 w miejscowości Pruszcz.

Przedstawiony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji budowy podczyszczalni ścieków na działce nr 10 w Pruszczu   pokazuje , że inwestycja nie stanowi zagrożenia dla powietrza, powierzchni ziemi ani dla innych komponentów środowiska.
Przewidywany w niniejszej ocenie obszar potencjalnego uciążliwego oddziaływania rozpatrywanego zakładu, mieszczący się w granicach działki może być ograniczony przez wprowadzenie zieleni niskiej i średnio-wysokiej na wszystkich nieutwardzonych powierzchniach działki. .
Ponadto planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem objętym specjalnymi formami ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Najbliższy obszar NATURA 2000, tj. Obszar NATURA 2000 Kod: PLB040003 Dolina Dolnej Wisły, położony jest w odległości ok. 6 km na wschód od planowanego przedsięwzięcia.
W sprawie planowanego przedsięwzięcia w postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 
Zgodnie z zapisem w załączonym do wniosku raportem o oddziaływaniu na środowisko,  stwierdzającym , iż na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska -  projektowane przedsięwzięcie oraz istniejący  Zakład Przetwórstwa Mięsnego nie należą do inwestycji, dla których tworzy się obszar ograniczonego oddziaływania zatem nie  ustanawia się konieczności wykonania analizy porealizacyjnej określonej w art.56 ust.4  pkt.2.w/w ustawy. 
Wobec  powyższego należało orzec  jak na wstępie.  

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 .poz. 627 z późn. zm.). Wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych stała się ostateczna. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Opracowała: mgr inż. Magdalena Jaworska
inspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska   tel. 0 52 562 86 72


Wytworzył: Magdalena Jaworska (4 lipca 2007)
Opublikował: Adam Pszczoliński (5 lipca 2007, 15:08:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2043

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij