Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz

1. Zarządzenie nr 1 z dnia 28.10.2002 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.

2. Zarządzenie nr 2 z dnia 14.11.2002 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Pruszcz na rok 2003.

3. Zarządzenie nr 3 z dnia 10.12.2002 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

4. Zarządzenie nr 4 z dnia 11.12.2002 r. w sprawie wyłączenia ze środków przyznanych przez gminę na zadania własne kwoty 10.000, zł z przeznaczeniem na cele i akcje socjalne o charakterze doraźnym.

5. Zarządzenie nr 5 z dnia 30.12.2002 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na rok 2002.

6. Zarządzenie nr 6 z dnia 14.01.2003 r. w sprawie powołania w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie Komisji Sprawdzającej stan dokumentacji.

7. Zarządzenie nr 7 z dnia 14.01.2003 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistycznej.

8. Zarządzenie nr 8 z dnia 21.01.2003 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Gminy Pruszcz.

9. Zarządzenie nr 9 z dnia 30.01.2003 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej i obiegu, dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Pruszczu oraz w podległych jednostkach organizacyjnych.

10. Zarządzenie nr 10 z dnia 31.01.2003 r. w sprawie ustalenia na 2003 rok maksymalnej kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

11. Zarządzenie nr 11 z dnia 11.03.2003 r. w sprawie wznowienia przejmowania ścieków przez oczyszczalnię scieków w Pruszczu.

12. Zarządzenie nr 12 z dnia 12.03.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

13. Zarządzenie nr 13 z dnia 24.03.2003 r. w sprawie ustalenia istrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego.

14. Zarządzenie nr 14 z dnia 24.03.2003 r. w sprawie powołania zespołu do pisania projektów dot. pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.

15. Zarządzenie nr 15 z dnia 18.04.2003 r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej.

16. Zarządzenie nr 16 z dnia 24.04.2003 r. w sprawie zasad przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektorów szkół, gimnazjów oraz przedszkoli na terenie gminy Pruszcz.

17. Zarządzenie nr 17 z dnia 24.04.2003 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2003 roku.

18. Zarządzenie nr 18 z dnia 20.05.2003 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

19. Zarządzenie nr 19 z dnia 16.06.2003 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w miesiącu czerwcu 2003 roku.

20. Zarządzenie nr 20 z dnia 25.06.2003 r. w sprawie ustalenia wzoru rejestru umów dzierżawy oraz użytkowania wieczystego.

21. Zarządzenie nr 21 z dnia 02.07.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie.

22. Zarządzenie nr 22 z dnia 22.07.2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na modernizację kotłowni obiektów gminnych.

23. Zarządzenie nr 23 z dnia 04.08.2003 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszcz - etap I.

24. Zarządzenie nr 24 z dnia 05.08.2003 r. w sparwie powołania doraźnej komisji.

25. Zarządzenie nr 25 z dnia 22.08.2003 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.

26. Zarządzenie nr 26 z dnia 15.09.2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Pruszcz.

27. Zarządzenie nr 27 z dnia 25.09.2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 2/1995 dot. diet i innych należności z tytulu podróży służbowych.

28. Zarządzenie nr 28 z dnia 26.09.2003 r. w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

29. Zarządzenie nr 29 z dnia 26.09.2003 r. w sprawie programu naprawczego gminy Pruszcz na lata 2003 - 2008.

30. Zarządzenie nr 30 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie okreslenia podstawowych parametrów niezbednych do opracowania projektu budżetu Gminy Pruszcz na rok 2004.

31. Zarządzenie nr 31 z dnia 22.10.2003 r. w sprawie ustałenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Pruszcz.

32. Zarządzenie nr 32 z dnia 27.10.2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na obsługę geodezyjną gminy Pruszcz.

33. Zarządzenie nr 33 z dnia 27.10.2003 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.

34. Zarządzenie nr 34 z dnia 30.10.2003 r, w sprawie wymiaru czasu pracy w miesiącu listopadzie 2003 roku.

35. Zarządzenie nr 35 z dnia 07.11.2003 r. w sparwie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na obsługę geodezyjną gminy Pruszcz.

36. Zarządzenie nr 36 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia zasad jej pracy celem dikonania oceny kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy Pruszcz.

37. Zarządzenie nr 37 z dnia 18.11.2003 r. w sprawie powołania oraz ustalenia struktury i trybu działania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

38. Zarządzenie nr 38 z dnia 24.11.2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przrtargu na wybór Firmy do ubezpieczenia mienia Gminy Pruszcz.

39. Zarządzenie nr 39 z dnia 12.12.2003 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Pruszcz na rok 2004.

40. Zarządzenie nr 40 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

41. Zarządzenie nr 41 z dnia 05.01.2004 r. w sprawie maksymalnych cen zakupu odzieży roboczej i ochronnej.

42. Zarządzenie nr 42 z dnia 06.01.2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

43. Zarządzenie nr 43 z dnia 08.01.2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę na materiały biurowe, obsługę prawną dla potrzeb Urzedu Gminy w Pruszczu oraz wybór rzeczoznawcy majątkowego.

44. Zarządzenie nr 44 z dnia 15.01.2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy dla pracowników Urzedu Gminy w Pruszczu.

45. Zarządzenie nr 45 z dnia 15.01.2004 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.

46. Zarządzenie nr 46 z dnia 20.01.2004 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.

47. Zarządzenie nr 47 z dnia 19.01.2004 r..

48. Zarządzenie nr 48 z dnia 20.01.2004 r..

49. Zarządzenie nr 49 z dnia 20.01.2004 r. w sprawie ustalenia od 2004 roku maksymalnej kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

50. Zarządzenie nr 50 z dnia 01.03.2004 r. w sprawie zatrudnienia Pani Haliny Malendowicz na stanowisku Dyrektora ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przdszkoli Gminnych w Pruszczu.

51. Zarządzenie nr 51 z dnia 01.03.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

52. Zarządzenie nr 52 z dnia 01.03.2004 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Informacji w Pruszczu.

53. Zarządzenie nr 53 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie dostawy (zakup i transport) żużla paleniskowego.

54. Zarządzenie nr 54 z dnia 05.03.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu zgodnie z zobowiązującymi procedurami programu SAPARD.

55. Zarządzenie nr 55 z dnia 05.03.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

56. Zarządzenie nr 56 z dnia 08.03.2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. Obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

57. Zarządzenie nr 57 z dnia 12.03.2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2003 z dnia 18.11.2003 roku w sprawie powołania oraz ustalenia struktury i rtybu działania Gminnego Zespołu Reagowania.

58. Zarządzenie nr 58 z dnia 12.03.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia zasad jej pracy celem dokonania oceny kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Osrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu.

59. Zarządzenie nr 59 z dnia 12.03.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

60. Zarządzenie nr 60 z dnia 15.03.2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

61. Zarządzenie nr 61 z dnia 23.03.2004 r. w sprawie zatrudnienia Pana Artura Nowak na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu.

62. Zarządzenie nr 62 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

63. Zarządzenie nr 63 z dnia 01.04.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

64. Zarządzenie nr 64 z dnia 01.04.2004 r. w sprawie umieszczenia plakatów i haseł wyborczych na terenie gminy.

65. Zarządzenie nr 65 z dnia 13.04.2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy.

66. Zarządzenie nr 66 z dnia 15.04.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

67. Zarządzenie nr 67 z dnia 23.04.2004 r..

68. Zarządzenie nr 68 z dnia 28.04.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

69. Zarządzenie nr 69 z dnia 28.04.2004 r. w sprawie inwentaryzacji oprogramowania.

70. Zarządzenie nr 70 z dnia 30.04.2004 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2004 roku.

71. Zarządzenie nr 71 z dnia 04.05.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

72. Zarządzenie nr 72 z dnia 20.05.2004 r. w sprawie powołania skladów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

73. Zarządzenie nr 73 z dnia 20.05.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

74. Zarządzenie nr 74 z dnia 28.05.2004 r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę.

75. Zarządzenie nr 75 z dnia 03.06.2004 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w miesiącu czerwcu 2004 roku.

76. Zarządzenie nr 76 z dnia 03.06.2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy.

77. Zarządzenie nr 77 z dnia 09.06.2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Pruszczu.

78. Zarządzenie nr 78 z dnia 21.06.2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

79. Zarządzenie nr 79 z dnia 29.07.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

80. Zarządzenie nr 80 z dnia 01.07.2004 r. w sprawie wprowadzenia rejestrów korespondencji wychodzącej i przychodzącej z Urzędu Gminy Pruszcz.

81. Zarządzenie nr 81 z dnia 08.07.2004 r. w sprawie przeprowadzenia pisu z natury sprzętu komputerowego, drukarek, kalkulatorów oraz maszyn do pisania wycofanych z użytkowania w Urzędzie Gminy w Pruszczu 81.gif (280kB) gif .

82. Zarządzenie nr 82 z dnia 14.07.2004 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/107/03 Rady Gminy Pruszcz z dnia 12 grudnia 2003 roku 82.gif (156kB) gif .

83. Zarządzenie nr 83 z dnia 14.07.2004 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych stanowiących własność Urzędu Gminy w Pruszczu 83.gif (246kB) gif .

84. Zarządzenie nr 84 z dnia 14.07.2004 r. w sprawie powołania stałego zespołu do przeprowadzania kontroli podatkowej 84.gif (186kB) gif .

85. Zarządzenie nr 85 z dnia 20.07.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia zasad jej pracy celem dokonania oceny ofert na wspieranie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 85.gif (255kB) gif .

86. Zarządzenie nr 86 z dnia 26.07.2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku 86.exe (382kB) plik .

87. Zarządzenie nr 87 z dnia 04.08.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 87.gif (186kB) gif .

88. Zarządzenie nr 88 z dnia 18.08.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 88.exe (397kB) plik .

89. Zarządzenie nr 89 z dnia 20.08.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 89.gif (151kB) gif .

90. Zarządzenie nr 90 z dnia 25.08.2004 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania projektu Budżetu Gminy Pruszcz na rok 2005 90.exe (381kB) plik .

91. Zarządzenie nr 91 z dnia 03.09.2004 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pruszczu 91.gif (172kB) gif .

92. Zarządzenie nr 92 z dnia 03.09.2004 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszcz - II etap 92.gif (230kB) gif .

93. Zarządzenie nr 93 z dnia 03.09.2004 r. w sprawie polityki rachunkowości budżetowej 93.gif (123kB) gif .

94. Zarządzenie nr 94 z dnia 29.09.2004 r. w sprawie powolania komisji przetargowej 94.gif (169kB) gif .

95. Zarządzenie nr 95 z dnia 29.09.2004 r. w sprawie powolania Obwodowej Komisji Wyborczej w Pruszczu do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pruszczu w okręgu nr 1 w Pruszczu 95.gif (180kB) gif .

96. Zarządzenie nr 96 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 96.exe (1405kB) plik .

97. Zarządzenie nr 97 z dnia 04.10.2004 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu" 97.gif (341kB) gif .

98. Zarządzenie nr 98 z dnia 05.10.2004 r. w sprawie powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego nauczycieli 98.gif (179kB) gif .

99. Zarządzenie nr 99 z dnia 29.10.2004 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w szkolach, bimnazjach i przedszkolach na terenie gminy 99.gif (417kB) gif .

100. Zarządzenie nr 100 z dnia 03.11.2004 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Pruszcz na rok 2005 100.exe (829kB) plik .

101. Zarządzenie nr 101 z dnia 20.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji "Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród przez Wójta Gminy" 101.gif (233kB) gif .

102. Zarządzenie nr 102 z dnia 20.12.2004 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w miesiącu grudniu 2004 roku 102.exe (410kB) plik .

103. Zarządzenie nr 103 z dnia 22.12.2004 r. w sprawie sprzedaży pokoju na powiększenie istniejącego mieszkania oznaczonego numerem 1 w miejscowości Gołuszyce 103.gif (126kB) gif .

104. Zarządzenie nr 104 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 104.gif (152kB) gif .

105. Zarządzenie nr 105 z dnia 29.12.2004 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w miesiącu styczniu 2005 roku 105.exe (510kB) plik .

106. Zarządzenie nr 106 z dnia 14.01.2005 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 106.gif (154kB) gif .

107. Zarządzenie nr 107 z dnia 14.01.2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 107.gif (264kB) gif .

108. Zarządzenie nr 108 z dnia 14.01.2005 r. w sprawie przeprowazdenia pełnej inwentaryzacji w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Zawadzie 108.gif (207kB) gif .

109. Zarządzenie nr 109 z dnia 14.01.2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 109.gif (209kB) gif .

110. Zarządzenie nr 110 z dnia 02.02.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 110.gif (307kB) gif .

111. Zarządzenie nr 111 z dnia 02.02.2005 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pruszcz 111.gif (257kB) gif .

112. Zarządzenie nr 112 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pruszczu Regulamin Organizacyjny.doc (252kB) word .

113. Zarządzenie nr 113 z dnia 02.03.2005 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na rok 2005 rok 113.exe (83kB) plik .

114. Zarządzenie nr 114 z dnia 08.03.2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2004 114.exe (131kB) plik .

115. Zarządzenie nr 115 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie polityki rachunkowości budżetowej 115.exe (116kB) plik .

116. Zarządzenie nr 116 z dnia 15.03.2005 r. w sprawie powolania komisji oraz ustalenia zasad przeprowadzenia konkursu na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Pruszczu 116.exe (57kB) plik .

117. Zarządzenie nr 117 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 113/2005 z dnia 02.03.2005 117.exe (296kB) plik .

118. Zarządzenie nr 118 z dnia 05.04.2005 r. w sprawie dnia wolnego od pracy 118.gif (33kB) gif .

119. Zarządzenie nr 119 z dnia 13.04.2005 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pogotowia kasowego 119.gif (26kB) gif .

120. Zarządzenie nr 120 z dnia 13.04.2005 r. w sprawie maksymalnych cen zakupu odzieży roboczej i ochronnej 120.gif (26kB) gif .

121.

122. Zarządzenie nr 122 z dnia 10.05.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

123. Zarządzenie nr 123 z dnia 10.05.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

124. Zarządzenie nr 124 z dnia 18.05.2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

125.

126. Zarządzenie nr 126 z dnia 03.06.2005 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt.

127. Zarządzenie nr 127 z dnia 08.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

128. Zarządzenie nr 128 z dnia 14.06.2005 r. w sprawie powołania komisji.

129. Zarządzenie nr 129 z dnia 20.06.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

130. Zarządzenie nr 130 z dnia 21.06.2005 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt.

131. Zarządzenie nr 131 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Pruszczu.

132. Zarządzenie nr 132 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla jednostek podległych Wójtowi Gminy w Pruszczu.

133. Zarządzenie nr 133 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie organizacji, funkcjonowania i obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Pruszcz oraz całodobowego gminnego Punktu Kontaktowego.

134. Zarządzenie nr 134 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

135. Zarządzenie nr 135 z dnia 01.07.2005 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu za rok 2004.

136. Zarządzenie nr 136 z dnia 20.07.2005 r. w sprawie darowania ruchomego mienia komunalnego.

137. Zarządzenie nr 137 z dnia 01.08.2005 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Kart Informacyjnych Usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Pruszczu oraz ustalenie procedury ich aktualizacji.

138. Zarządzenie nr 138 z dnia 08.08.2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2005 roku.

139. Zarządzenie nr 139 z dnia 18.08.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

140. Zarządzenie nr 140 z dnia 18.08.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego uchwalenia Regulaminy Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pruszczu.

141. Zarządzenie nr 141 z dnia 18.08.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

142. Zarządzenie nr 142 z dnia 29.08.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

143. Zarządzenie nr 143 z dnia 29.08.2005 r. w sprawie procedury przygotowania i rozpropagowania książeczki "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".

144. Zarządzenie nr 144 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbednych do opracowania projektu Budżetu Gminy Pruszcz na rok 2006.

145. Zarządzenie nr 145 z dnia 02.09.2005 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku 145.

146. Zarządzenie nr 146 z dnia 07.09.2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Pruszczu.

147. Zarządzenie nr 147 z dnia 07.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok 147.

148. Zarządzenie nr 148 z dnia 07.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

149. Zarządzenie nr 149 z dnia 09.09.2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Gołuszycach.

150. Zarządzenie nr 150 z dnia 15.09.2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP 150.

151. Zadządzenie nr 151 z dnia 29.09.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenie Wójta nr 115 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie polityki rachunkowości 151.doc (57kB) word .

155. Zarządzenie nr 155 z dnia 05.10.2005 r. w sprawie pełnej inwentaryzacji w obiektach będących własnością gminy 155.doc (28kB) word .

161. Zarządzenie nr 161 z dnia 08.11.2005 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na stanowiska obsługi w Urzędzie Gminy w Prusdzczu" 161.doc (91kB) word .

162. Zarządzenie nr 162 z dnia 08.11.2005 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Pruszczu" 162.doc (89kB) word .

165. Zarządzenie nr 165 z dnia 15.11.2005 r. w sprawie wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmująca szkolenia i samokształcenie 165.doc (57kB) plik .

166. Zarządzenie nr 166 z dnia 16.11.2005 r. w sprawie przekazania materiałów informacyjnych o działalności organów gminy Pruszcz oraz funkcjonowaniu urzędu gminy w Pruszczu 166.doc (28kB) word .

172. Zarządzenia nr 172 z dnia 22.12.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 172.txt (1kB) txt .

173. Zarządzenie nr 173 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie powołania Pani Aleksandry Rosińskiej-Burek na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu 173.txt (1kB) txt .

174. Zarządzenie nr 174 z dnia 03.01.2006 r. w sprawie maksymalnych cen zakupu odzieży roboczej i ochronnej w roku 2006 174.txt (0kB) txt .

175. Zarządzenie nr 175 z dnia 25.01.2006 r. w sprawie zasad sporządzania i ogłaszania wykazu umorzeń podatkowych 175.txt (1kB) txt .

177. Zarządzenie nr 177 z dnia 27.01.2006 r. w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji i brakowania dokumentów z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w roku 2005 177.txt (1kB) txt .

178. Zarządzenie nr 178 z dnia 31.01.2006 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu zalegającego na dachach budynków i na innych obiektach budowlanych 178.txt (1kB) txt .

180. Zarządzenie nr 180 z dnia 06.02.2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Pruszczu 180.txt (6kB) txt .

181. Zarządzenie nr 181 z dnia 07.02.2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzedzie Gminy w Pruszczu na rok 2006 181.txt (1kB) txt .

182. Zarządzenie nr 182 z dnia 08.02.2006 r. w sprawie powołania komisji 182.txt (1kB) txt .

187. Zarządzenie nr 187 z dnia 21.02.2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Serocku do zarządzania budynkiem szkoły 187.txt (1kB) txt .

188. Zarządzenie nr 188 z dnia 21.02.2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Serocku do zarządzania budynkiem szkoły 188.txt (1kB) txt .

189. Zarządzenie nr 189 z dnia 21.02.2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Pruszczu do zarządzania budynkiem szkoły 189.txt (1kB) txt .

190. Zarządzenie nr 190 z dnia 21.02.2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pruszczu do zarządzania budynkiem szkoły 190.txt (1kB) txt .

191. Zarządzenie nr 191 z dnia 21.02.2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowinku do zarządzania budynkiem szkoły 191.txt (1kB) txt .

192. Zarządzenie nr 192 z dnia 21.02.2006 r. w sprawie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieścinie do zarządzania budynkiem szkoły 192.txt (1kB) txt .

193. Zarządzenie nr 193 z dnia 21.02.2006 r. w sprawie Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie do zarządzania budynkiem szkoły 193.txt (1kB) txt .

194. Zarządzenie nr 194 z dnia 24.02.2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowych w Urzędzie Gminy w Pruszczu 194.txt (5kB) txt .

196. Zarządzenie nr 196 z dnia 06.03.2006 r. w sprawie ustalenia wzoru rejestru umów 196.txt (1kB) txt .

199. Zarządzenie nr 199 z dnia 08.03.2006 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa 199.txt (1kB) txt .

200. Zarządzenie nr 200 z dnia 8.03.2006 roku w sprawie pełnomocnictwa.

201. Zarządzenie nr 201 z dnia 16.03.2006 roku Wójt Gminy przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2005 rok.

202. Zarządzenie nr 203 z dnia 17.03.2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

203. Zarządzenie nr 203 z dnia 24.04.2006 roku Wójt Gminy Pruszcz przedstawia Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pruszcz.

204. Zarządzenie nr 204 z dnia 9.05.2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Serocku.

205. Zarządzenie nr 205 z dnia 9.05.2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowinku.

206. Zarządzenie nr 206 z dnia 9.05.2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pruszczu.

207. Zarządzenie nr 207 z dnia 9.05.2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieścienie.

208. Zarządzenie nr 208 z dnia 9.05.2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Serocku.

209. Zarządzenie nr 209 z dnia 9.05.2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Pruszczu.

210. Zarządzenie nr 210 z dnia 17.05.2006 roku Wójt Gminy przedstawia Informację o wykonaniu budżetu Gminy Pruszcz.

211. Zarządzenie nr 211 z dnia 23.05.2006 roku w sprawie ustalenia dnia 26.05.2006 r. dniem wolnym od pracy.

212. Zarządzenie nr 212 z dnia 2.06.2006 roku w sprawie powołania komisji egzekucyjnych 212.doc (35kB) plik .

213. Zarządzenie nr 213 z dnia 2.06.2006 roku w sprawie powołania komisji egzekucyjnych 213.doc (33kB) word .

214. Zarządzenie nr 214 z dnia 6.06.2006 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Serocku.

215. Zarządzenie nr 215 z dnia 6.06.2006 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Serocku.

216. Zarządzenie nr 216 z dnia 6.06.2006 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowinku.

217. Zarządzenie nr 217 z dnia 6.06.2006 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pruszczu.

218. Zarządzenie nr 218 z dnia 6.06.2006 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Pruszczu.

219. Zarządzenie nr 219 z dnia 6.06.2006 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieścienie.

220.

221. Zarządzenie nr 221 z dnia 29.06.2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy dot. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowinku.

222. Zarządzenie nr 222 z dnia 29.06.2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy dot. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pruszczu.

223. Zarządzenie nr 223 z dnia 29.06.2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy dot. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Pruszczu.

224. Zarządzenie nr 224 z dnia 29.06.2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy dot. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieścienie.

225. Zarządzenie nr 225 z dnia 29.06.2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

226. Zarządzenie nr 226 z dnia 29.06.2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

227. Zarządzenie nr 227 z dnia 29.06.2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

228. Zarządzenie nr 228 z dnia 29.06.2006 roku Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

229. Zarządzenie numer 229 z dnia 18.07.2006 roku w sprawie zasad i trybu likwidacji bezużytecznego wyposażenia.

230. Zarządzenie nr 230 z dnia 20.07.2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

231. Zarządzenie nr 231 z dnia 28.07.2006 roku Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104/

232. Zarządzenie numer 232 z dnia 28.07.2007 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji.

233.

234. Zarządzenie nr 234 z dnia 28.07.2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej w Szkole Podstawowej w Łowinku.

235. Zarządzenie nr 235 z dnia 14.08.2006 roku w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt.

236. Zarządzenie nr 236 z dnia 16.08.2006 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.

237. Zarządzenie nr 237 z dnia 16.08.2006 roku w sprawie przeprowadzania postępowania sprawdzającego.

238.

239. Zarządzenie nr 239 z dnia 16.08.2006 roku Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za I półrocze 2006 r.

240. Zarządzenie nr 240 z dnia 16.08.2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

241. Zarządzenie nr 241 z dnia 30.08.2006 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji.

242. Zarządzenie nr 242 z dnia 30.08.2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/ 2003 z dnia 18 listopada w sprawie powołania oraz ustalenia struktury i trybu działania Gminnego Zespołu Reagowania.

243. Zarządzenie nr 243 z dnia 30.08.2006 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Pruszcz na rok 2007.

244. Zarządzenie nr 244 z dnia 31.08.2006 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu.

245. Zarządzenie nr 245 z dnia 31.08.2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zwykłego zarządu pełniącemu obowiązki Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łowinku.

246. Zarządzenie nr 246 z dnia 3.09.2006 roku w sprawie powołania Społecznej Rady Gminnego Ośrodka, Sportu i Rekreacji w Pruszczu.

247. Zarządzenie nr 247 z dnia 6.09.2006 roku w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Pruszczu.

248. Zarządzenie nr 248 z dnia 12.09.2006 roku w sprawie przyjęcia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej.

249. Zarządzenie nr 249 z dnia 29.09.2006 roku Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

250. Zarządzenie nr 250 z dnia 5.10.2006 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zarządu nad boiskiem szkolnym.

251. Zarządzenie nr 251 z dnia 17.10.2006 roku w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w szkołach, gimnazjach przedszkolach na terenie gminy.

252. Zarządzenie nr 252 z dnia 17.10.2006 roku w sprawie powołania komisji egzekucyjnej.

253. Zarządzenie nr 253 z dnia 25.10.2006 roku Wójt Gminy Pruszcz przedstawia Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pruszcz.

254. Zarządzenie nr 254 z dnia 27.10.2006 roku w sprawie odwołania pełnomocnictwa.

255. Zarządzenie nr 255 z dnia 2.11.2006 roku w sprawie upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

256. Zarządzenie 256 z dnia 6.11.2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia dot. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pruszczu.

257. Zarządzenie nr 257 z dnia 6.11.2006 roku w sprawie wymiaru czasu pracy w miesiącu listopadzie 2006 roku.

258. Zarządzenie nr 258 z dnia 7.11.2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

259. Zarządzenie nr 259 z dnia 14.11.2006 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2007.

260. Zarządzenie nr 260 z dnia 14.11.2006 roku w sprawie wyłączenia ze środków przeznaczonych przez gminę na zadania własne kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na cele socjalne o charakterze doraźnym.

Wytworzył: Wójt Gminy Pruszcz (16 lipca 2004)
Opublikował: Adam Pszczoliński (16 lipca 2004, 12:06:09)

Ostatnia zmiana: Adam Pszczoliński (13 lutego 2007, 13:58:03)
Zmieniono: Zaktualizowano zarządzenia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18347

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij