Przetarg nieograniczony na Dostarczenie kompletnego i zmontowanego wyposażenia Budynku Biblioteki w Pruszczu w ramach inwestycji pn. Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu - WYPOSAŻENIE

Pruszcz 2015.12.02
ZP.271.1.2015
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Dotyczy przetargu przeprowadzonego w dniu 27.11.2015 roku na:
Dostarczenie kompletnego i zmontowanego wyposażenia Budynku Biblioteki w Pruszczu w ramach inwestycji pn. „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu” – WYPOSAŻENIE – w związku z oświadczeniem o rezygnacji z podpisania umowy przez Wykonawcę - Szydłowski, Łukasz Szydłowski, 50-075 Wrocław
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2004 r. Nr 19,poz.177 ze zm./ informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego:
1. Wykonawca wybrany:
- PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław                                            
oferta ważna uzyskała w kryterium oceny – 89,64+5,0 = 94,64 pkt.
2. Oferta ważna
2.1 - Szydłowski, Łukasz Szydłowski, ul. Św. Antoniego 35/19, 50-075 Wrocław
- oferta ważna uzyskała   w kryterium oceny –  95,50+2,5 = 97,50 pkt.
2.2 - KONCEPT, Elżbieta Hajder, Wólka Sokołowska 237, 36-050 Sokołów Młp.
oferta ważna uzyskała  w kryterium oceny – 83,41+5,0 = 88,41 pkt.
2.3 - PPPHU-Renata Musielska, Lubanów 28b, 98-235 Błaszki
oferta ważna uzyskała  w kryterium oceny – 73,15+2,5 = 75,65 pkt.
2.4 - Centrum SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin
oferta ważna uzyskała  w kryterium oceny – 60,80+2,5 = 63,30 pkt.
2.5 - Księgarnia Danuta Iadach, ul. Kościuszki, 36-100 KOLBUSZOWA
oferta ważna uzyskała  w kryterium oceny –72,20+5,0 = 77,20 pkt.
2.6 - Lucjan Sp. z o.o., ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski
oferta ważna uzyskała  w kryterium oceny – 69,26+5,0 = 74,26 pkt.
3. Oferty wykluczone -  brak
4. Oferty odrzucone –  brak
5. Przewidywany termin podpisania umowy - 09.12.2015 roku

________________________________________________________________________

Pruszcz, 2015.12.01
ZP.271.1.2015

Ogłoszenie o wyniku przetargu
Dotyczy przetargu przeprowadzonego w dniu 27.11.2015 roku na:
Dostarczenie kompletnego i zmontowanego wyposażenia Budynku Biblioteki w Pruszczu w ramach inwestycji pn. „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu” - WYPOSAŻENIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2004 r. Nr 19,poz.177 ze zm./ informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego:

1. Wykonawca wybrany:
Szydłowski, Łukasz Szydłowski, ul. Św. Antoniego 35/19
50-075 Wrocław
- oferta ważna uzyskała w kryterium oceny – 95,50+2,5 = 97,50 pkt.
2. Oferta ważna
2.1 - PHPU ZUBER, Andrzej Zuber,ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław
oferta ważna uzyskała w kryterium oceny – 89,64+5,0 = 94,64 pkt.
2.2 - KONCEPT, Elżbieta Hajder, Wólka Sokołowska 237,36-050 Sokołów Młp.
oferta ważna uzyskała w kryterium oceny – 83,41+5,0 = 88,41 pkt.
2.3 - PPPHU-Renata Musielska, Lubanów 28b, 98-235 Błaszki
oferta ważna uzyskała w kryterium oceny – 73,15+2,5 = 75,65 pkt.
2.4  - Centrum SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin
oferta ważna uzyskała w kryterium oceny – 60,80+2,5 = 63,30 pkt.
2.5  - Księgarnia Danuta Iadach, ul. Kościuszki, 36-100 KOLBUSZOWA
oferta ważna uzyskała w kryterium oceny – 72,20+5,0 = 77,20 pkt.
2.6   - Lucjan Sp. z o.o., ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski
oferta ważna uzyskała w kryterium oceny – 69,26+5,0 = 74,26 pkt.

3. Oferty wykluczone - brak;

4. Oferty odrzucone – brak;

5. Przewidywany termin podpisania umowy - 08.12.2015 roku.

_______________________________________________________________________

Pruszcz: Dostarczenie kompletnego i zmontowanego wyposażenia Budynku Biblioteki w Pruszczu w ramach inwestycji pn. Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu - WYPOSAŻENIE
Numer ogłoszenia: 169955 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna , Ul. Sportowa 10, 86-120 Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 525212738.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszcz.naszabiblioteka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie kompletnego i zmontowanego wyposażenia Budynku Biblioteki w Pruszczu w ramach inwestycji pn. Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu - WYPOSAŻENIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczenie kompletnego i zmontowanego wyposażenia Budynku Biblioteki w Pruszczu w ramach inwestycji pn. Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu - WYPOSAŻENIE.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2, 30.19.29.00-0, 30.19.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pruszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna, ul.Sportowa 1, 86-120 Pruszcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna, ul.Sportowa 1, 86-120 Pruszcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 04.12.2015.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Niezbędne załączniki:

- biblioteka.exe (2927kB) plik

Pytania do przetargu 1.pdf (53kB) pdf


Wytworzył: Aleksandra Rosińska-Burek (19 listopada 2015)
Opublikował: Adam Pszczoliński (19 listopada 2015, 15:24:38)

Ostatnia zmiana: Adam Pszczoliński (2 grudnia 2015, 15:34:11)
Zmieniono: Dodano rozstrzygnięcie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 466

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij