ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI INSTALACJI Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

Podstawa prawna:
- art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 roku, Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia powinno być wykonane zgodnie z art.152 ust 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, powinno zawierać:
• oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
• adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
• rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
• czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
• wielkość i rodzaj emisji,
• opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
• informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. W przypadku, gdy instalacja jest już eksploatowana, prowadzący instalację obowiązany jest zgłosić ją w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem, czyli od dnia 1 października 2001 r.
Opłaty:
Opłata skarbowa - 120 zł za dokonanie czynności urzędowej
- od przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
- opłata za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa

Opłatę skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Gminy Pruszcz lub przelewem na konto Gminy Pruszcz:
Urząd Gminy w Pruszczu
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010
z dopiskiem: "opłata za zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.”

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Uwagi:

1. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

2. Osoby fizyczne zgłaszają instalacje wójtowi, burmistrzowi, lub prezydentowi miasta.
Miejsce składania zgłoszeń/jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Pruszczu, ul. Główna 33,
Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3, tel. (52) 562 43 21.
Kiedy: poniedziałek - piątek 7:15-15:15
Tryb odwoławczy od decyzji:
W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Załączniki:
1. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
2. Zgłoszenie eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
3. Zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Wytworzył: Ewelina Grumbliniak (31 stycznia 2013)
Opublikował: Adam Pszczoliński (31 stycznia 2013, 12:32:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3045

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij