NABÓR NA STANOWISKO POBORCY W URZĘDZIE GMINY W PRUSZCZU


Wójt  Gminy  Pruszcz
86-120 Pruszcz
ul. Główna  33
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze poborcy
w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

1) Opis stanowiska
a) początek zatrudnienia – 1.09.2014r.
b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,
c) wymiar czasu pracy – ½  etatu (20 godzin tygodniowo), a w przyszłości zwiększenie na 1 etat(40 godzin tygodniowo)
d) okres próbny – zawarcie umowy na czas określony na okres 6 miesięcy, a następnie istnieje możliwość jej przedłużenie na czas nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym – 6 miesięczny okres  służby przygotowawczej zakończony zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, co warunkuje przedłużeniem umowy o pracę.  
e) zatrudnienie w Urzędzie Gminy na stanowisku samodzielnym, bezpośrednio podporządkowanym Wójtowi Gminy.  

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
Prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, w tym:
a) przyjmowanie tytułów wykonawczych  z referatu finansów i analiz, sprawdzanie  poprawności  ich wystawienia i dopuszczalność  egzekucji  administracyjnej,
b) prowadzenie ewidencji,
c) prowadzenie egzekucji administracyjnej z zastosowaniem wszystkich dopuszczalnych prawem środków,
d) zabezpieczenie należności objętych egzekucją,
e) orzekanie w sprawach egzekucji,
f) prowadzenie składnicy zajętych ruchomości,
g) podejmowanie działań zapobiegających  powstawaniu zaległości,
h) pobieranie środków pieniężnych u zobowiązanych i bieżące rozliczanie ich w budżecie gminy.

3) Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
a) stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy na piętrze wyposażone jest w komputer wraz z oprogramowaniem ,
b) czynności wykonywane w pozycji siedzącej, wymagana praca w terenie,
c) bezpośredni kontakt  z dłużnikami, wysiłek umysłowy.

4) Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pruszczu był niższy niż  6%.

5) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) wykształcenie wyższe (magisterskie) ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie ekonomii, administracji, prawa lub innymi pokrewnymi bądź średnie o kierunkach wyżej wskazanych i 3 letni staż pracy na stanowisku,
b) nie była skazana  prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) prawo jazdy kategorii „B”, dysponowanie własnym samochodem osobowym do celów służbowych,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww  stanowisku,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
f) wymagana znajomość  wiedzy specjalistycznej, tj. przepisów  związanych z egzekucją  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z:
· Ustawy z dnia  29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa,
· Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
· Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie  zmian dot. gospodarki odpadami,
· Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
· Ustawy z dnia  17.06.1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
· Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014r. w sprawie trybu postepowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

6) Wymagania dodatkowe (w tym wymagane cechy osobowe) związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) dokładność wykonywanej pracy,
b) samodzielność i stanowczość w podejmowanym działaniu,
c) znajomość obsługi komputera,
d) doświadczenie zawodowe – zatrudnienie  na podobnym stanowisku lub zatrudnienie  na stanowisku, gdzie  występował podobny  poziom trudności  w wykonywaniu czynności.
e) odporność na trudne sytuacje zawodowe.

7) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
b) kwestionariusz osobowy*,
c) list motywacyjny,
d) kserokopia dyplomu ukończenia szkoły,
e) oświadczenie, że  osoba nie była nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne  przestępstwo skarbowe,*
f) oświadczenie, ze osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych *,
g) kserokopia świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
h) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,*
i) kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudnienia, o ile  znajdują się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych) powinni złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
j) oświadczenie, że kandydat  wyraża zgodę na  przetwarzanie danych  osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.  Nr 101, poz. 926 ze zmianami).*

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.
Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

*druki kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej. - oświadzcenia do naboru.doc (34kB) word

8) Informacje dodatkowe:
- Dokumenty opatrzone informacją „Nabór na stanowisko  poborcy”  należy składać  w zamkniętych kopertach  osobiście w Sekretariacie  Urzędu Gminy Pruszcz   pokój nr 12 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33,   86-120 Pruszcz w terminie do dnia  1 sierpnia 2014 roku włącznie. O zachowaniu  terminu decyduje odpowiednio data złożenia dokumentów  w Urzędzie lub data stempla  pocztowego.
- Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie nie będą rozpatrywane;
- Dokumenty muszą być kompletne, opatrzone własnoręcznym podpisem. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do drugiego etapu naboru.

Wójt Gminy
Franciszek Koszowski

Wytworzył: Hanna Baśniak (14 lipca 2014)
Opublikował: Adam Pszczoliński (14 lipca 2014, 14:08:11)

Ostatnia zmiana: Adam Pszczoliński (14 lipca 2014, 15:09:20)
Zmieniono: Dodano oświadczenie do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1767

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij