Decyzja Nr 4/2008 w sprawie zmiany decyzji Nr 3/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 031126C Zawada-Niewieścin

                                                                                      Pruszcz, dnia 29 lipca 2008 r.
L.dz.bud.  7625-146/2008

                                          D E C Y Z J A      N r  4  /2008

        Na  podstawie art.154 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r.   – Kodeks postępowania administracyjnego - (Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) art.56 ust.8, art. 56a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity : Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150   )

                                                     o r z e k a m

- z urzędu zmienić decyzję Wójta Gminy Pruszcz nr 3/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 maja 2008 r. (znak : L.dz.bud.7625-146/2008) dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 031126C Zawada-Niewieścin położonej na działkach ewidencyjnych nr 134 obręb Zawada i nr 20 obręb Niewieścin
- w zakresie dotyczącym uzupełnienia i zmiany części uzasadnienia  uwzględniającego przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz  udziału społeczeństwa w postępowaniu o   wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                               w następując sposób:

W uzasadnieniu decyzji Nr 3/2008 z dnia 07 maja 2008 r. po słowach ’’zdrowie i życie ludzi’’ dodatkowo uzasadnia się treść:

1.Organ analizując obecny stan drogi gminnej nr 031126C Zawada – Niewieścin rozważał wariant jej przebudowy poprzez   budowę różnych rodzajów nawierzchni  z kostki betonowej, płyt betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Wariantowaniu nie podlegał przebieg drogi , ustalony w jej obecnych liniach rozgraniczających w okresie historycznym, jak również liczba  istniejących zjazdów. Przeważył wariant budowy drogi o nawierzchni asfaltowej jako najbardziej ekonomicznej.  Również z   uwarunkowań środowiskowych jest on korzystny, biorąc pod uwagę, że część drogi odcinek przebiegający przez wieś Niewieścin, ma już nawierzchnię bitumiczną.
2.Udział społeczeństwa w postępowaniu o środowiskowych uwarunkowaniach- zgody na realizację przedsięwzięcia obowiązkowo dotyczy inwestycji, dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko ( art.63 ustawy Prawo ochrony środowiska ). Dla  przedmiotowej inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 031126 C Zawada-Niewieścin nie nałożono obowiązku sporządzenia raportu. Organ zapewnił udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu stosując art. 49 Kpa oraz art. 32 i art. 46a ust. 5 ustawy POŚ.
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przebudowy drogi gminnej nr 031126 C Zawada-Niewieścin zostały
1/ wywieszone na tablic ogłoszeń w sołectwach Zawada  i Niewieścin w terminie od  20 marca 2008 r. do 08 kwietnia 2008 r.,
2/wywieszone w obrębie  terenu inwestycji na tablicy ogłoszeń przy kościele parafialnym w Niewieścinie w terminie od  20 marca 2008 r.  do  08 kwietnia 2008 r.,
3/wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu w terminie od 17 marca 2008 r. do 02 kwietnia 2008 r.,
4/ umieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Pruszcz  od dnia  25 marca  2008 r – nadal.
W wymienionych terminach nie zostały wniesione  żadne uwagi ani wnioski do przedmiotowego przedsięwzięcia , zarówno ze strony społeczeństwa jak również organizacji ekologicznych.
Niniejsza decyzja zawiera wszystkie środowiskowe uwarunkowania zawarte w postanowieniach organów ją opiniujących.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów  przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko – niniejsze przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 031126 Zawada-Niewieścin położonej na działkach ewidencyjnych nr 134 obręb Zawada i nr 20 obręb  Niewieścin – wymienione jest w §3 pkt  56 jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Organ  prowadząc postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 031126C Zawada-Niewieścin  przeprowadził  ocenę  jej oddziaływania:
1/ na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi :
- inwestycja położona jest na terenie, który nie jest objęty żadnymi formami ochrony środowiska  na podstawie przepisów  odrębnych   w tym np.  ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. - o ochronie przyrody , Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych  oraz  gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000, Rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie specjalnej  ochrony  ptaków Natura 2000,  realizacja zamierzenia poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze , uporządkuje sprawy  związane z odprowadzeniem wód deszczowych z nawierzchni do rowów  przydrożnych  , podniesie  warunki  korzystania z wymienionej  drogi  mieszkańców  przy niej zamieszkujących oraz pozostałych  mieszkańców  gminy,  ograniczy ( w okresie suszy) powstawanie  nadmiernego  kurzu  w związku  z ruchem  pojazdów,
2/ na dobra materialne :
-pozwoli przez uporządkowanie i budowę  prawidłowych zjazdów na poszczególne nieruchomości w tym grunty orne, podnieść  ich dostępność i zagospodarowanie,
3/na zabytki :
- w obrębie  miejscowości   Niewieścin   droga  przebiega przez  teren objęty strefą’’ A’’ i ‘’W’’ ochrony konserwatorskiej, realizacja  zamierzenia  poprawi dostępność do obiektów kultu religijnego położonych w strefie ‘’A’’ i wpisanych do rejestru zabytków,
4/ponadto przebudowa wymienionej  drogi w tym szczególnie realizacja nowej nawierzchni na całej jej długości prawidłowe  jej  odwodnienie i budowa zjazdów - ograniczy negatywne oddziaływanie na  środowisko polegające na powstawaniu nadmiernego zapylenia przyległych terenów  spowodowanego ruchem, powstawaniu miejscowych zastoin wodnych po intensywnych opadach  gromadzących zanieczyszczenia z pojazdów np. ropopochodne itp.
Organ wystąpił w oparciu o art.49 ust.3 z zapytaniem do organu właściwego do wydania tej decyzji Starosty Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wymienione organy  w swoich postanowieniach odstąpiły od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 031126 C Zawada – Niewieścin .
Wójt Gminy biorąc pod uwagę uzyskane postanowienia organów  właściwych do określenia zakresu raportu – wydał  postanowienie o odstąpieniu o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedmiotowego zamierzenia uzasadniając  brakiem  wpływu przedmiotowej inwestycji na obszary Natura 2000 jak również, że planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.
Przeprowadzone  postępowanie wyczerpuje  obowiązujące na dzień jej wydania przepisy prawa wspólnotowego i krajowego.

                                                                      Uzasadnienie

Organ postanowił zmienić decyzję własną nr 03/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07 maja 2008 r.  w zakresie dotyczącym zmiany części uzasadnienia  uwzględniającego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz  udziału społeczeństwa w przeprowadzonym postępowaniu o   wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ’’Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych ‘’ zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zalecanymi  do stosowania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 03 stycznia 2008 r. znak : WI.II.0717/5/07.
Biorąc pod uwagę  słuszny interes strony i interes społeczny jakim jest możliwość   realizowania i współfinansowania  inwestycji przez Gminę przy udziale środków finansowych  pochodzących z różnych źródeł   , organ w oparciu o art.154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p. zm.) postanowił zmienić przedmiotową  decyzję.
Zmiana  decyzji nr 03/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach w żaden sposób nie narusza przepisów    odrębnych, które miałyby wpływ na realizację inwestycji.
Biorąc  powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji.

                                                       Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:  

1. Gmina Pruszcz
       ul. Główna 33, 86 – 120 Pruszcz
2. sołtys wsi Zawada
3. sołtys wsi Niewieścin
4. BIP Urzędu Gminy Pruszcz
5. tablica ogłoszeń UG
6. a/a Wójt Gminy Pruszcz
Do wiadomości :
1. Powiatowy Zarząd Dróg
    ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie
                                                                                  


Wytworzył: Barbara Buchholz (29 lipca 2008)
Opublikował: Marcin Pyda (30 lipca 2008, 14:01:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2068

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij