Decyzja Nr 7/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (obora) na działce nr 68 w miejscowości Serock

Pruszcz, dnia 16 lipca 2010 r.

L.dz.bud – OŚ: 7625 – 218/2010

Decyzja nr 7/2010
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  zmianami), w związku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), oraz § 3 ust 1 pkt. 90 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami), uwzględniając art. 17 ust.3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.  o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033 ze zmianami), § 2 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80 poz. 479) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 93 poz. 778,779 i 780).

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia  22 marca 2010 r.  
                                     Pana Waldemara Spychalskiego
                                     ul. Wyzwolenia 46, Serock, 86-120 Pruszcz

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego (obora) na działce nr 68 w miejscowości Serock Gmina Pruszcz.

po uzyskaniu uzgodnień:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – postanowienie znak: RDOŚ-04.OO.6613-539/10/AMP z dnia 25 maja 2010 r.,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – opinia znak: N.NZ – 4210 – 10/78 10
z dnia 20 kwietnia 2010 r.

OKREŚLAM

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
II. warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z wnioskiem inwestora będzie polegała na budowie wolnostojącego budynku inwentarskiego (obory)wraz z wybiegiem na pastwisko na działce nr 68 w Serocku wchodzącej w skład istniejącego gospodarstwa rolnego P. Waldemara Spychalskiego.
 
Projektowany budynek przeznaczony będzie do chowu i hodowli bydła mięsnego docelowo w ilości 104,05 DJP.

Budynek inwentarski będzie połączony z wybiegiem, tak aby większość czasu zwierzęta mogły przebywać na powietrzu. Obora zlokalizowana zostanie na działce, gdzie obecnie znajduje się pastwisko. W pobliżu usytuowania budynku nie występują studnie ani miejsca poboru wody. Na podstawie zebranej dokumentacji stwierdza się, że przedmiotowa działka położona jest poza obszarami chronionymi i teren na którym prowadzone będą prace, nie jest siedliskiem chronionej flory i rzadkich gatunków zwierząt oraz nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew. Obszar planowanej eksploatacji położony jest poza zabudową mieszkaniową i nie obejmuje obszaru Szczególnie Narażonego na Zanieczyszczenia Związkami Azotu ze Źródeł Rolniczych (OSN).

2.  Rodzaj technologii robót przy realizacji przedsięwzięcia:

Inwestycja będzie miała charakter lokalny. Usytuowanie planowanego budynku inwentarskiego o powierzchni całkowitej 1250 m2 i wymiarach 25 x 50 m przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej decyzji. W ramach prowadzonych prac wykonana zostanie obora głębokościołowa wraz z wybiegiem na pastwisko. Technologia produkcyjna zakłada chów i hodowlę tylko i wyłącznie bydła mięsnego różnych ras, które będą obejmować następujące grupy zwierząt:

- Buhaje 2 [szt.]
- Krowy mięsne (mamki) 50 [szt.]
- Jałówki powyżej 1 roku 50 [szt.]
- Jałówki od ½ do 1 roku 25 [szt.]
- Cielęta di ½ roku (młodzież) 25 [szt.]
Inwestor nie zamierza hodować bydła udojowego.   

3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów  sąsiednich:

a. w zakresie gospodarki odpadami:

    - w rejonie prowadzonych prac inwestycyjnych wyznaczyć miejsca do tymczasowego gromadzenia odpadów i sukcesywnie przekazywać je do zagospodarowania lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom;
    - w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia prowadzić prace ziemne i fundamentowe, w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych;
    - do wykonywania prac budowlanych używać sprawny technicznie sprzęt, a wszelkie jego konserwacje, uzupełnienie paliwa, przeglądy i naprawy wykonywać w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym;
    - odpady gromadzić selektywnie w wyznaczonych i przystosowanych miejscach;
    - wszystkie odpady z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, zagospodarować w ramach systemu gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami;
    - sztuki padłe przekazywać wyspecjalizowanym odbiorcom w celu unieszkodliwiania w zakładzie utylizacyjnym;
    - powstały w wyniku procesu technologicznego obornik zagospodarować na własnych polach inwestora, dzierżawionych, użyczonych od rodziców, jako nawóz naturalny zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 z późn. zm.) oraz Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej;
    - w przypadku nie zagospodarowania obornika należy zawrzeć umowę na odbiór ww. nadwyżki lub traktować jako odpad i zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

b. w zakresie ochrony przyrody:

    - w celu zmniejszenia uciążliwości: zapachów złowonnych zalecane byłoby nasadzenie wokół budynku inwentarskiego oraz nad granicą działki (zwłaszcza nad drogą) pasa zieleni izolacyjnej, co będzie stanowiło skuteczny pochłaniacz substancji złowonnych oraz zanieczyszczeń. Poza tym „wzmocniona” zostanie estetyka krajobrazu i drzewa będą filtrowały wody podskórne, rozkładając zawarte w nich toksyny. Do tego celu należy używać gatunków rodzimych drzew i krzewów iglastych oraz liściastych. Pas zieleni pozwoli nie tylko ograniczyć odór z pomieszczeń inwentarskich lecz także będzie zwalczać mikroorganizmy chorobotwórcze, poprawiając tym samym stan sanitarny w obiekcie;
    - planowane wykopy spowodują przekształcenie powierzchni ziemi i okresowo zakłócą walory krajobrazowe w obrębie prowadzonych prac, dlatego należy dążyć do minimalizowania tych zakłóceń.
    - warstwę gleby próchnicznej, zdjętej w trakcie budowy, należy zabezpieczyć i wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu prac;
    - teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych, a także obszarów sieci Natura 2000. Reguluje to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zmianami);
    - w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli zostaną zauważone siedliska roślin i zwierząt chronionych, należy przerwać prowadzone prace, poinformować odpowiednie instytucje z zakresu ochrony środowiska, które pomogą podjąć odpowiednie działania pozwalające na odtworzenie siedlisk chronionych gatunków roślin i zwierząt na specjalnie wyznaczonych obszarach chronionych.
 
c. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

    - w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi;
    - należy wykonać posadzkę w budynku inwentarskim z materiałów zabezpieczających przedostawanie się cieków gnojówki do gruntu;
    - wybieg należy odpowiednio skanalizować, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu, dopuszcza się łączenie z wewnętrzną kanalizacją deszczową wód opadowych i roztopowych;
    - zaleca się wykonanie placu manewrowego dla obsługi usuwania i wywożenia obornika z budynku inwentarskiego.

d. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

    - negatywne oddziaływanie fazy budowy (hałas, pylenie) na zdrowie pracowników oraz mieszkańców pobliskich zabudowań mieszkalnych, należy ograniczyć do minimum poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP oraz przez odpowiednią organizację robót;
    - prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
    - emisja hałasu w fazie prowadzonych prac oraz eksploatacji budynku inwentarskiego na terenie zabudowy zagrodowej nie powinna przekraczać 55 dB w porze dziennej (od 600 – 2200 godz.) i 45 dB w porze nocnej (od 2200- 600 godz.);
    - emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy budynku inwentarskiego będzie miała charakter oddziaływania krótkotrwałego. Niemniej jednak prace budowlane należy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejszy stopień wtórnego zapylenia, ograniczając ją do minimum poprzez odpowiednią organizację robót.

e. w zakresie ochrony zabytków:

    - przy prowadzeniu prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami), tj.: w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć – przy użyciu dostępnych środków – ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.

4. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
    - zaprojektować przyłącze wodociągowe z sieci wodociągowej na warunkach określonych przez gestora sieci;
    - wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz z terenów przyległych dopuszcza się odprowadzać bezpośrednio do gruntu w sposób niezorganizowany, wskazane ujęcie w wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej;
    - w projekcie budowlanym zaleca się zaplanowanie placu manewrowego do wywożenia obornika oraz należy zaprojektować niezbędny wybieg utwardzony, dla zwierząt, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne i nie dopuścić do zanieczyszczeń otaczającego terenu i wód wgłębnych;
    - projekt budowlany omawianej inwestycji zawierać powinien charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 ze zmianami) tj. dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie;
    - na etapie realizacji inwestycji należy uwzględnić rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 87 z późn. zm.);
    - w projekcie budowlanym należy wykazać, że przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub wyeliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

5. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane, jako zakład o zwiększonym ryzyku albo zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.  Nr 58, poz. 535 ze zm.).

Należy jednak podjąć wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Na bieżąco należy przeciwdziałać tym zagrożeniom stosując prewencję w zakresie:
-  utrzymywania w należytym stanie wszystkie urządzenia techniczne,
- wyposażyć oborę w odpowiedni sprzęt p. pożarowy, który winien być zamontowany w miejscach widocznych i właściwie oznaczonych oraz wyznaczyć drogi ewakuacji pożarowej.

6. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w doniesieniu do tych przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Planowane przedsięwzięcie  nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

7. Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

8. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska zostaną podjęte odpowiednie działania w celu wstrzymania takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

9. Decyzję wydaje się na okres zgodny z art.72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Pan Waldemar Spychalski w dniu 22 marca 2010 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (obora) na działce nr 68 w miejscowości Serock Gmina Pruszcz.

Po analizie wniosku, informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 1 i 4, art. 107 § 3 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  Wójt Gminy Pruszcz zawiadomieniem z dnia 2 kwietnia 2010 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości udziału stron, społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu.

W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zasięgnięto opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Pismem znak: L.dz.bud – OŚ-7625 – 218/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. Wójt Gminy Pruszcz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w sprawie ustalenia konieczności co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego (obora) na działce nr 68 w miejscowości Serock Gmina Pruszcz.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Bydgoszczy w oparciu o art. 50 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego wezwał wnioskodawcę (pismem z dnia 22 kwietnia 2010 r. znak sprawy- RDOŚ-04.OO.6613-539/10/AMP) do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Po uzupełnieniu informacji dnia 11.05.2010 r. przez Pana Waldemara Spychalskiego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w odpowiedzi do Wójta Gminy Pruszcz pismo znak: RDOŚ-04.OO.6613-539/10/AMP z dnia 25 maja 2010 r. postanowił uznać, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (pismem znak N.NZ-4210-10/78/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r.) wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Pruszcz postanowieniem z dnia  23 czerwca 2010 r. (znak: L.dz.bud. – OŚ –7625 – 218/2010) kierując się uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko (zawartymi w § 3 ust. 1 pkt 90 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), a także w oparciu o uzyskane postanowienia organów opiniującego i uzgadniającego oraz na podstawie złożonych wyjaśnień przez Pana Waldemara Spychalskiego 14 czerwca 2010 r. postanowił odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Pruszcz spełniając wymogi  art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 23.06.2010 r. L.dz.bud. – OŚ- 7625-218/2010 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia.

W toku przeprowadzonego postępowania nie zostały zgłoszone uwagi ani wnioski przez strony postępowania. Uwagi i wnioski nie zostały również zgłoszone przez żadne organizacje ekologiczne ani zainteresowane społeczeństwo.
 
Niniejszą decyzją ustalono warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, określono wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym i w fazie jej realizacji.

Teren inwestycji  położony jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.

Wójt Gminy Pruszcz jako organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie powinna wpłynąć negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest charakterystyka przedsięwzięcia – zał. nr 1, karta informacyjna przedsięwzięcia – zał. nr 2 oraz mapa z planowaną lokalizacją budynku inwentarskiego – zał. nr 3.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załączniki: (plik)

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia – zał. nr 1
2.    Karta informacyjna przedsięwzięcia  - zał. nr 2
3.    Mapa z planowaną lokalizacją budynku inwentarskiego – zał. nr 3

Otrzymują:

1. P. Waldemar Spychalski
    ul. Wyzwolenia 46, 86-120 Pruszcz
2. Strony według wykazu
3. BIP Urząd Gminy Pruszcz
4. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
    ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
    ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

Sporządziła: E. Baumgart –  52 562 86 72

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami)
pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (26kB) word

Załącznik nr 2 - Karta informacyjna przedsięwzięcia (2095kB) pdf

Załącznik nr 3 - Mapa z planowaną lokalizacją budynku inwentarskiego (375kB) jpg

Wytworzył: Ewelina Baumgart (16 lipca 2010)
Opublikował: Marcin Pyda (21 lipca 2010, 12:39:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2618

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij