Decyzja nr 2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

Pruszcz, dnia 19 marca 2010 r.

L.dz.bud. – OŚ – 7625 – 14/2010

Decyzja nr 2/2010
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  zmianami), w związku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), oraz § 3 ust 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami). 

po rozpatrzeniu wniosku:  z dnia  8 stycznia 2010 r.
       GMINY PRUSZCZ
       ul. Główna 33, 86 - 120 Pruszcz


w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na PRZEBUDOWIE ULIC: POCZTOWA, SIKORSKIEGO, KOLEJOWA, WITOSA I 3-GO MAJA W MIEJSCOWOŚCI PRUSZCZ Z UDROŻNIENIEM I PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO ODWODNIENIA DROGOWEGO.

po  uzyskaniu uzgodnień z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – postanowienie znak: RDOŚ-04.OO.6613-54/10/JS z dnia 18 lutego 2010 r. 
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – opinia znak: N.NZ – 4210 – 3/6/10
z dnia 14.01.2010 r.

OKREŚLAM

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

II. warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przebudowa dróg prowadzona będzie na następujących działkach: 58/1; 60/4; 58/2; 72/2; 212; 213; 14/2; 19; 14/1; 38/3. Długość przewidzianego do przebudowy odcinka wynosi ok. 1,0 km.
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z wnioskiem inwestora będzie polegała na – przebudowie ulic Pocztowej, Sikorskiego, Kolejowej, Witosa i 3-go Maja. Przebudowa dróg polegać będzie na wykonaniu nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na ulicach Kolejowej i Sikorskiego oraz odtworzeniu nawierzchni bitumicznej na ulicach Witosa, 3-go Maja i Pocztowej. Zakres robót obejmie również wykonanie przebudowy istniejącego odwodnienia. Istniejąca kanalizacja deszczowa zostanie poddana oczyszczeniu, a wpusty uliczne zostaną odpowiednio przebudowane.
Zakres prac zakłada również wykonanie chodników przy jezdni ulic 3-go Maja, Witosa i Pocztowej, budowę zjazdów do posesji oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego poprawiającego bezpieczeństwo użytkowania.
 Na terenie przewidzianym pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia część inwestycji obejmującej ul. Sikorskiego i Kolejową, jest położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa uchwalony został uchwałą
nr XLIV/305/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2009 r. (nie ma jeszcze mocy prawnej -  nie został ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego). Pozostała część inwestycji nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych
i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1) miejsce prowadzenia prac powinno być oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych,
2) w trakcie budowy przestrzegać zasad mających na celu ochronę wód i gruntów przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z układów paliwowych, sprzętu i maszyn budowlanych,
3) miejsca wyznaczone przez okres budowy do składowania materiałów zawierających substancje chemiczne podatne na migrację do wody i gleby wyłożyć materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną, z dodatkowym przykryciem separacyjnym,
4) w wykonawstwie zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku posiadające wymagane prawem certyfikaty i atesty.
5) sprzęt budowlany oraz materiały należy przechowywać w wyznaczonych i oznaczonych miejscach, zapewniając brak możliwości ich składowania i przenoszenia poza ustalony teren budowy,
6) w zakresie gospodarki odpadami - powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) odpady przed przekazaniem uprawnionym podmiotom, należy magazynować selektywnie w odpowiednich pojemnikach. Ewentualnie powstałe odpady niebezpieczne przechowywać w specjalnie do tego celu  przygotowanych miejscach w sposób wykluczający przenikanie do gruntu i wód, nie dopuszczając do ich mieszania z pozostałymi odpadami,
7) w zakresie gospodarki wodno – ściekowej: - należy wykonać prawidłowe odwodnienie nowobudowanej nawierzchni na całym projektowanym odcinku, wody opadowe należy kierować do rowów przydrożnych, lub do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne;
8) w zakresie ochrony powietrza: - emisja zanieczyszczeń do powietrza nie może przekraczać dozwolonych wartości tych stężeń; - w trakcie realizacji robót budowlanych należy zapewnić ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza poprzez zraszanie powierzchni terenu, na którym prowadzone będą przedmiotowe prace.
9) ze względu na hałas, wibracje i inne uciążliwości powstające w trakcie realizacji inwestycji, praca sprzętu mechanicznego odbywać się powinna w porze dziennej, nie może przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach odrębnych, szczególnie obowiązujących w strefie zabudowanej miejscowości.
10) w zakresie ograniczenia uciążliwości powodowanej przez hałas komunikacyjny ograniczyć uciążliwość szczególnie w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej i terenów wykorzystywanych na cele oświatowe.
11) przy prowadzeniu prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami), tj.: w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć – przy użyciu dostępnych środków – ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, a jeśli nie jest to możliwe Wójta Gminy.
12) teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych, a także obszarów sieci Natura 2000. Reguluje to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zmianami).

Najbliżej położone obszary chronione to:
a) Dolina Dolnej Wisły (kod PLB40003) położona o ok. 7 km od lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. Jest obszarem specjalnej ochrony ptaków regulowanym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku § 2 ptk. 6 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). Dolina Dolnej Wisły zaliczana jest do obszarów sieci Natura 2000 (Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku)
b) Solecka Dolina Wisły (kod PLH040003) – obszar planowany do objęcia ochroną położony o ok. 7,5 km od planowanej inwestycji. Obszar specjalnej ochrony siedlisk, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 17 lipca 2007 roku, jako oficjalnie zgłoszony Komisji Europejskiej, będący uzupełnieniem sieci Natura 2000. Wyznaczenie tego obszaru w Polskim prawie nastąpi z chwilą opublikowania stosownego Rozporządzenia Ministra Środowiska.
13) w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli zostaną zauważone siedliska roślin i zwierząt chronionych, należy przerwać prowadzone prace, poinformować odpowiednie instytucje z zakresu ochrony środowiska, które pomogą podjąć odpowiednie działania pozwalające na odtworzenie siedlisk chronionych gatunków roślin i zwierząt na specjalnie wyznaczonych obszarach chronionych.
14) należy ograniczyć do minimum zanieczyszczenie powierzchni biologicznie czynnej.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1) uwzględnić ograniczyć uciążliwość zamierzenia inwestycyjnego do granic działek, na których będzie wykonywana inwestycja,
2) zawrzeć charakterystykę ekologiczną  przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami),
3) przewidzieć ekrany akustyczne (lub inne rozwiązania) w rejonie skrzyżowań,
4) zaprojektować powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni drogi,  poprzez nadanie jezdni i poboczom spadków poprzecznych,
5) przebudować istniejące odwodnienie drogowe,
6) w przypadku wystąpienia sieci drenarskiej na trasie budowy należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku jej uszkodzenia wykonawca dokona jej odbudowy i udrożnienia w porozumieniu z Gminną Spółką Wodną,
7) uwzględnić możliwość odtworzenia nasadzeń wyciętych drzew w miejscowości Pruszcz.

4. Wymogi w  zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych  awarii:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w doniesieniu do tych przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Planowane przedsięwzięcie  nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

7. Decyzję wydaje się na okres zgodny z art.72 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko.

Inne informacje o planowanym przedsięwzięcia zawarte są w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Pruszcz w dniu 8 stycznia 2010 r. wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie ulic: Pocztowa, Sikorskiego, Kolejowa, Witosa i 3-go Maja w miejscowości Pruszcz z udrożnieniem i przebudową istniejącego odwodnienia drogowego.

Po analizie wniosku, informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4, art. 107 § 3 i art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  Wójt Gminy Pruszcz obwieszczeniem z dnia 8 stycznia 2010 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości udziału stron, społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu.


W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zasięgnięto opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Pismem znak: L.dz.bud – OŚ-7625 – 14/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. Wójt Gminy Pruszcz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Świeciu w sprawie ustalenia konieczności co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji polegającej na przebudowie ulic: Pocztowa, Sikorskiego, Kolejowa, Witosa i 3-go Maja w miejscowości Pruszcz z udrożnieniem i przebudową istniejącego odwodnienia drogowego.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Bydgoszczy pismem z dnia 27 stycznia 2010 r. znak sprawy- RDOŚ-04.OO.6613-54/10/DM wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej o informację dotycząca występowania w planowanych do wycinki drzewach obecności gatunków chronionych zwierząt oraz udzielenia informacji czy planowane przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków unijnych. Po uzupełnieniu informacji (pismo znak: L.dz.bud. OŚ.-7625-14/20010 z dnia 1 lutego i 3 lutego 2010 r.)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w odpowiedzi pismo znak: RDOŚ-04.OO.6613-54/10/JS z dnia 18 lutego 2010 r. postanowił uznać, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (pismem znak N.NZ-4210-3/6/10 z dnia 14.01.2010 r.) wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.

      Wójt Gminy Pruszcz postanowieniem z dnia  25 lutego 2010 r. (znak: L.dz.bud. – OŚ – 7625 – 14/2010) kierując się uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko (zawartymi w § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), a także brakiem wpływu przedmiotowej inwestycji na obszary Natura 2000, jak również faktem, iż planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska postanowił odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 k.p.a, w związku z art. 21, 33, 35, 36, 37 i 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),  informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie,  postanowienia i opinie organów uzgadniających, postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, informacja o wyznaczonym przez Wójta Gminy Pruszcz 3 dniowym terminie do wypowiedzenia się w przedmiotowej inwestycji oraz  informacja o decyzji  zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zwyczajowo u sołtysa wsi Pruszcz.

Organ zapewnił udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu stosując art. 49 Kpa oraz art. 39 wyżej wymienionej ustawy.

Ww. ogłoszenia również umożliwiły innym podmiotom, nie będącym stronami postępowania, zapoznanie się ze sprawą.

W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęło jedno zapytanie dnia 18 marca 2010 r. drogą e-mail odnośnie wycięcia drzew na ulicy Pocztowej. Po przekazaniu odpowiedzi, tego samego dnia, przez pracownika Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, nie wpłynęły żadne inne uwagi dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski nie zostały również zgłoszone przez żadne organizacje ekologiczne ani zainteresowane społeczeństwo.

Niniejszą decyzją ustalono warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, określono wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym i w fazie jej realizacji.

Teren inwestycji  położony jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.
 
Wójt Gminy Pruszcz jako organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 84, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) integralną częścią do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1 do decyzji.


POUCZENIE

Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja ta nie uprawnia do wycinki drzew i krzewów. Zgodę na wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Gminy Pruszcz.

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


W załączeniu:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia – zał. nr 1 do decyzji

Otrzymują:

1. Gmina Pruszcz
    ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz
2. Sołtys wsi Pruszcz
3. BIP Urząd Gminy Pruszcz
4. Tablica ogłoszeń Urzędu
5. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu

Sporządziła: E. Baumgart –  (52) 562 86 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji nr 2/2010
 
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

POLEGAJĄCEGO NA: PRZEBUDOWIE ULIC: POCZTOWA, SIKORSKIEGO, KOLEJOWA, WITOSA I 3-GO MAJA W MIEJSCOWOŚCI PRUSZCZ Z UDROŻNIENIEM I PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO ODWODNIENIA DROGOWEGO.
 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę fragmentu drogi powiatowej i czterech dróg gminnych wraz z wykonaniem odwodnienia oraz chodników i pieszo – jezdni.
Roboty przygotowawcze na obszarze zabudowanym polegać będą na usunięciu pojedynczych drzew.  Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na – przebudowie skrzyżowań ulic: 3-go Maja i Pocztowej z ul. Witosa, ul. Sikorskiego oraz ul. Kolejowej. Przebudowa dróg polegać będzie na wykonaniu nawierzchni utwardzonej, pieszojezdni z kostki betonowej na ulicach Kolejowej i Sikorskiego oraz odtworzeniu nawierzchni bitumicznej na ulicach Witosa, 3-go Maja i Pocztowej. Zakres robót obejmie również wykonanie przebudowy istniejącego odwodnienia. Istniejąca kanalizacja deszczowa zostanie poddana oczyszczeniu, a wpusty uliczne zostaną odpowiednio przebudowane. W miejscach gdzie będzie to możliwe nastąpi odtworzenie naturalnego spływu. W trakcie prowadzonych prac zostanie wykonany chodnik przy ulicy 3-go Maja, Witosa i Pocztowej oraz zjazdy do posesji.
Roboty towarzyszące i wykończeniowe polegać będą na wymianie i ustawieniu znaków pionowych, wykonaniu oznakowania poziomego, wykonaniu nowych nasadzeń drzew na terenie miejscowości Pruszcz.
      Planowane przedsięwzięcie spowoduje chwilowe przekształcenie ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. Przyjęte rozwiązania techniczne przyczynią się do poprawy płynności ruchu oraz do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi. Nowa nawierzchnia ograniczy negatywne oddziaływanie na środowisko, między innymi poprzez zmniejszenie emisji pyłów i hałasu spowodowanego istniejącymi nierównościami drogi.

 


Wytworzył: Ewelina Baumgart (19 marca 2010)
Opublikował: Sebastian Kendra (19 marca 2010, 14:49:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1303

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij