Decyzja Nr 4/07 w sprawie prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych komunalnych

                                                       Pruszcz, dnia 13 listopada  2007

L.dz.bud 545/2007

                                                       DECYZJA Nr  4/07

                                                                                                                                                                                                     
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. z 2006 r. nr. 5, poz.33), Zarządzenia Wójta  nr 5/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Kazimierz Nowakowski Serock, Aleja 1000-lecia 4,  86-120 Pruszcz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych komunalnych.

                                                           Orzekam

zezwolić firmie Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kazimierz Nowakowski Serock, Al.1000- lecia 4 , 86 – 120 Pruszcz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych komunalnych.


1. Przedmiot  działalności objętej zezwoleniem:
Działalność  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych komunalnych
2. Obszar działalności
Teren własnej posesji – Serock Aleja 1000-lecia 4, 86- 120 Pruszcz           
3. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:

a. Wyposażenie techniczne – pojazdy specjalistyczne
• do prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszej decyzji należy używać pojazdów specjalistycznych i uniwersalnych, do których posiada się tytuł prawny,
• pojazdy wyżej wymienione powinny spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
• pojazdy służące do prowadzenia działalności powinny odznaczać się estetycznym wyglądem,
• pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane oraz powinny posiadać w widocznym miejscu informację z nazwą (ewentualnym logo), adresem i numerem telefonu przedsiębiorcy, 

b. Wyposażenie techniczne – baza transportowa

• baza transportowa pojazdów zlokalizowana będzie na terenie siedziby przedsiębiorcy tj. w Serocku Aleja 1000-lecia 4, 86-120 Pruszcz
• teren bazy transportowej powinien posiadać nawierzchnię utwardzoną i być ogrodzony za pomocą ogrodzenia trwałego,
• teren bazy transportowej, jak również  pojazdy parkujące na terenie bazy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
• powierzchnia terenu bazy powinna być dostosowana do liczby i wielkości użytkowanych pojazdów oraz urządzeń,
• po zakończonej pracy pojazdy powinny być parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej.

c. Standardy sanitarne

• pojazdy asenizacyjne wykorzystywane do odbioru nieczystości ciekłych komunalnych powinny być opróżniane wyłącznie na stacjach zlewnych oczyszczalni ścieków, w Pruszczu ul. Kościelna 11
• mycie pojazdów asenizacyjnych powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
• pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz nieczystości ciekłych  komunalnych podczas ich odbierania i transportu,
• po każdorazowym opróżnieniu na stacji zlewnej, elementy spustowe zbiornika powinny być myte i odkażane,
• osoby świadczące usługi, będące przedmiotem decyzji powinny posiadać schludny i estetyczny ubiór, umożliwiający w sposób jednoznaczny identyfikację przedsiębiorcy.   

d. Standardy porządkowe

1. działalność objęta niniejszą decyzją powinna być prowadzona w szczególności zgodnie z:
• ustawą Prawo ochrony środowiska,
• ustawą o odpadach,
• ustawą o utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
• Regulaminem utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Pruszcz,
• Programem ochrony środowiska dla Gminy Pruszcz oraz Planem gospodarki odpadami dla Gminy Pruszcz,

2. świadczenie usług w zakresie objętym decyzją należy wykonywać  po uprzednim zawarciu umowy z każdym właścicielem nieruchomości,

3. w powyższej umowie powinny być określone ilości nieczystości ciekłych komunalnych ustalone na podstawie pisemnego oświadczenia właściciela nieruchomości  zawierającego:
- średnioroczne zużycie wody na danej nieruchomości,
- pojemność zbiornika bezodpływowego,
- informacje o zawartych umowach na udostępnienie zbiornika na nieczystości ciekłe 
  dzierżawcom lokali lub innym właścicielom nieruchomości,

4. zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami) przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania Wójtowi Gminy w terminie do 15 dnia po upływie  każdego miesiąca  drogą elektroniczną  wykazu właścicieli nieruchomości, który powinien zawierać:
• dane o nieruchomości (ulica, nr budynku),
• dane o kliencie (status prawny, NIP, PESEL, REGON, imię i nazwisko/nazwa,
ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
• dane o umowie (nr umowy, data obowiązywania, rodzaj odpadów,
częstotliwość opróżniania, liczba i pojemność zbiorników)

5.  zgodnie z art. 9a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami)  
przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania Wójtowi Gminy Pruszcz 
informacji dotyczących ilości i rodzaju  nieczystości ciekłych komunalnych z obszaru    
objętego działalnością   do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

6. przedsiębiorca zobowiązany jest zgłaszać Wójtowi Gminy każdorazowo wszelkie   
    zmiany danych określonych w niniejszej decyzji.

4. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:

• opróżnienie terenu bazy transportowej, obiektów, pojazdów i urządzeń ze zgromadzonych nieczystości ciekłych komunalnych,
• przekazanie wężów ssących do utylizacji,
• podjęcie innych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej w celu przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia działalności, a w szczególności przekazanie do utylizacji podłoża, jeżeli zostało ono zanieczyszczone PCB- polichlorowane bifenyle.

5. Termin podjęcia działalności objętej decyzją – z dniem  gdy decyzja stanie się   ostateczna

6. Termin ważności decyzji –   30 listopad 2009r.

7. Określenie stacji zlewnych do odbioru ścieków: Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Pruszczu ul. Kościelna 11

UZASADNIENIE

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kazimierz Nowakowski Serock, Aleja 1000-lecia 4, 86-120 Pruszcz złożył w dniu 26 października 2007r.  wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych komunalnych z terenu własnej posesji w miejscowości Serock. Po analizie przedstawionego wniosku przyjęto, że Wnioskodawca posiada odpowiednie możliwości techniczne (jeden pojazd asenizacyjny) i organizacyjne do prowadzenia działalności we wnioskowanym zakresie, jak i spełnia wymogi określone w warunkach, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w wyżej wymienionym zakresie (Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 12 grudnia 2006 r.), a także dostarczył pismo z  potwierdzeniem odbioru nieczystości ciekłych komunalnych przez oczyszczalnię ścieków w Pruszczu z dnia 26 .10. 2007r.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji. 


POUCZENIE

     Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie nie wypełnia określonych w nim warunków organ, który wydał decyzję, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca, mimo wezwania, nadal narusza te warunki, organ może cofnąć w drodze decyzji zezwolenie bez odszkodowania zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami).

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) opłata skarbowa od niniejszego zezwolenia wynosi 107 zł .


Opracowała mgr inż. Magdalena Jaworska
inspektor ds. Ochrony środowiska   tel. 0 52 562 86 72


Wytworzył: Magdalena Jaworska (14 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Pyda (14 listopada 2007, 13:26:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2726

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij