Decyzja Nr 1/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 031108C Parlin-Małociechowo

                                                                                  Pruszcz, dnia 22 kwietnia 2009r.

L.dz.bud – OŚ: 7625 – 81/2009

Decyzja nr 1/2009
o środowiskowych uwarunkowaniach

 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  zmianami), w związku z art. 71 ust.1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), oraz § 3 ust 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami). 

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia  5 lutego 2009r.
                                     GMINY PRUSZCZ     
                                     ul. Główna 33
                                     86-120 Pruszcz

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 031108C Parlin – Małociechowo od km 0+000 do km 2+003,06, gmina Pruszcz, województwo kujawsko – pomorskie. 

po uzgodnieniu z:

1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, - opinia, znak: N.NZ – 4210 – 4/35/09 z dnia 17 lutego 2009r.
  
2. Starostą Świeckim, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, - postanowienie,     
   znak: OŚ – 7633/17/2009 z dnia 23 lutego 2009r.

                                                     OKREŚLAM

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 031108C Parlin – Małociechowo od km 0+000 do km 2+003,06, gmina Pruszcz, województwo kujawsko –  pomorskie.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi nr 031108C Parlin – Małociechowo od km 0+000 do km 2+003,06, gmina Pruszcz, województwo kujawsko –  pomorskie, na działkach o nr 6 o powierzchni 1,08 ha w miejscowości Parlin i nr 211/1 o powierzchni 1,0930 ha w miejscowości Małociechowo. Przedmiotowa droga łączy dwie drogi Powiatowe 1284C w Małociechowie i 1282C w Parlinie.  Przebudowa wymienionej drogi w tym budowa nawierzchni o szerokości 6m będzie wymagała poszerzenia pasa drogowego o grunty sąsiednie  należące do właścicieli indywidualnych. W związku z powyższym niniejsza inwestycja realizowana będzie również na części działek nr:
- w obrębie Parlin 25/1, 6, 1, 3, 4, 5, 26, 25, 24, 4
- w obrębie Małociechowo 211/1, 46, 47/1, 51/5, 51/6, 51/3, 30, 136/1, 23, 24, 42/1, 45 
W ramach ww. przebudowy projektuje się:
a)  wykonanie nawierzchni o szerokości 6m dla ruchu lokalnego o konstrukcji nawierzchni:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, a na poszerzeniach drogi                                                                                                                                   wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłuczniem kamiennym.
- poszczególne warstwy składowe ww. podbudowy będą skropione emulsją kationową
b) wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 1,00m
c) wykonanie odwodnienia powierzchniowego przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących i projektowanych rowów oraz na pobocze i przyległy teren
d) przebudowy istniejących dwóch przepustów

I. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów  sąsiednich

• wszystkie prace odbywać się powinny na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny,
• miejsce prowadzenia prac powinny być oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób                                                                                                                                                       postronnych,
• na etapie budowy  należy zapewnić właściwą organizację robót oraz przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad mających na celu ochronę wód i gruntu przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z układów paliwowych, sprzętu i maszyn budowlanych,
• ze względu na hałas, wibracje i inne uciążliwości, praca sprzętu mechanicznego odbywać się powinna w porze dziennej, i nie przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach odrębnych,
• użyty na budowie sprzęt mechaniczny powinien pracować głównie w obrębie działki
   w celu   ograniczenia oddziaływania prac  na sąsiednie tereny,
• negatywne oddziaływanie fazy budowy (hałas, pylenie) na zdrowie pracowników oraz mieszkańców pobliskich zabudowań mieszkalnych, należy ograniczyć do minimum poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP oraz przez odpowiednią organizację robót,
• w trakcie realizacji zaplecze techniczne budowy winno być wyposażone w szczelne urządzenie do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze socjalno – bytowym,
• w trakcie realizacji robót budowlanych należy zapewnić ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza poprzez zraszanie powierzchni terenu, na którym prowadzone będą przedmiotowe prace,
• zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty, materiały i sprzęt przechowywać w wyznaczonych miejscach, w sposób zapewniający brak możliwości ich przedostania się poza teren budowy
•  teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów:

a)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. - O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162,poz.1568 z późn. zm.). W zakresie archeologicznych dóbr kultury w  bezpośrednim zasięgu oddziaływania nie występują zidentyfikowane stanowiska archeologiczne ( brak danych występowania na rozpatrywanym terenie stanowisk albo dóbr archeologicznego dziedzictwa kulturowego).W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot zabytkowy należy wstrzymać prace, zabezpieczyć miejsce i obiekt  odkrycia,  o zaistniałym fakcie powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy,

 b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z poźn. zm.);  planowane przedsięwzięcie położone jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000 wyznaczonych w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z poźn. zm.).
 
•  Najbliżej położone obszary chronione to:

1)  Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, powołany rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom Nr 72, poz. 1375 ze zm.) droga dochodzi do drogi powiatowej nr 1282C Stążki, – Gruczno której północna granica stanowi jednocześnie granicę tego obszaru,

2) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powołany         rozporządzeniem Nr 32/2004 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 118 poz. 1988). Planowana inwestycja przebiega w układzie równoległym w odległości około 1,8 do 2 km. od zachodniej granicy

3)   Na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego znajduje    się obszar sieci Natura 2000 ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz.2313) – Doliny Dolnej Wisły (kod PLB040003), obszar odległy o ok. 5 km mierzony w linii prostej na mapie od lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.

 II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie    
        budowlanym

• W projekcie budowlanym należy uwzględnić uciążliwość zamierzenia inwestycyjnego, ograniczając ją do granic działek, na których będzie wykonywana inwestycja.
• W projekcie budowlanym należy zawrzeć charakterystykę ekologiczną  przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
• Planowane zamierzenie inwestycyjne  należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska,
• Rosnące drzewa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych prac budowlanych, w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z istniejącymi drzewami należy uzyskać decyzje na ich ewentualną wycinkę. Po wykonaniu przebudowy drogi dokonać nasadzeń rekompensujących usunięte drzewa
• Po realizacji przedsięwzięcia tereny zniszczone należy odtworzyć poprzez pokrycie warstwą rodzimego humusu oraz obsiać trawą
• W przypadku wystąpienia sieci drenarskiej na trasie budowy należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku jej uszkodzenia wykonawca dokona jej odbudowy i udrożnienia w porozumieniu z Gminną Spółką Wodną
• Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) odpady przed przekazaniem uprawnionym podmiotom, należy magazynować selektywnie w odpowiednich pojemnikach
• Ograniczyć do minimum zanieczyszczenie powierzchni biologicznie czynnej
• Nie składować ziemi z wykopów ani żadnych materiałów budowlanych pod konarami drzew
• Określić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji
• Projekt budowlany powinien obejmować zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem zieleni

III. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Przedsięwzięcia nie zaliczono do stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

IV. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

V. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,poz. 627 z późniejszymi zmianami) – stwierdzenie konieczności obszaru ograniczonego użytkowania

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

VI. Decyzję wydaje się na okres zgodny z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

                                                          Uzasadnienie

GMINA PRUSZCZ w dniu 5 lutego 2009r. wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej  na przebudowie drogi gminnej nr 031108C Parlin – Małociechowo od km 0+000 do km 2+003,06, gmina Pruszcz, województwo kujawsko – pomorskie.

Po analizie wniosku, informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4, art. 107 § 3 i art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  Wójt Gminy Pruszcz zawiadomieniem z dnia 5 lutego 2009r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania  o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości udziału stron, społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu.

W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zasięgnięto opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Pismem z dnia 5 lutego 2009r. znak L. dz. bud. – OŚ – 7625/81/2009  Wójt Gminy Pruszcz zwrócił się do Starosty Świeckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Starosta Świecki po przeanalizowaniu wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia w dniu 23 lutego 2009r., postanowieniem znak: OŚ-7633/17/2009   wydał opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia do granicy działek ewidencyjnych, na których wykonywane będzie przedsięwzięcie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią znak: N.NZ.- 4210-4/35/09 w dniu 17 lutego 2009r. postanowił, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W  związku z powyższym Wójt postanowieniem  znak: OŚ – 7625/81/2009  z dnia 2 marca 2009r.  odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce nr 6 o powierzchni 1,08 ha obręb Parlin i na działce nr 211/1 o powierzchni 1,0930 ha obręb Małociechowo. Na niniejsze postanowienie nie przysługiwało zażalenie.

 Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 k.p.a, w związku z art. 33, 35, 36, 37 i 38 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, strony postępowania zostały zawiadomione listownie oraz poprzez obwieszczenia zamieszczane w każdym stadium postępowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz, na tablicach ogłoszeń u sołtysów i w miejscach planowanej inwestycji.

Organ zapewnił udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu stosując art. 49 Kpa oraz art. 39 w/w ustawy.

Ww. ogłoszenia również umożliwiły innym podmiotom, nie będącym stronami postępowania, zapoznanie się ze sprawą.
W toku przeprowadzonego postępowania nie zostały zgłoszone uwagi ani wnioski przez strony postępowania. Uwagi i wnioski nie zostały również zgłoszone przez żadne organizacje ekologiczne ani zainteresowane społeczeństwo.

Niniejszą decyzją ustalono warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, określono wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym i w fazie jej realizacji.

    Teren inwestycji  położony jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.
 
Wójt Gminy Pruszcz jako organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję.

Decyzja ta nie uprawnia do wycinki drzew i krzewów. Zgodę na ewentualną wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Gminy Pruszcz.

Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat, od dnia, w którym decyzja  o uwarunkowaniach środowiskowych stała się ostateczna. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                           Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
W załączeniu:
 1. Charakterystyka przedsięwzięcia – zał. Nr 1 do decyzji
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia – zał. Nr 2 do decyzji

Otrzymują;
1. Gmina Pruszcz
    ul. Główna 33
    86-120 Pruszcz
 2. a/a Wójt Gminy Pruszcz
 3. BIP Gminy Pruszcz
Do wiadomości:
-  strony wg odrębnego wykazu
 
Opracował: inż. Marek Trębacz
 Referent do spraw ochrony środowiska  tel. 0 52 562 86 72


Wytworzył: Marek Trębacz (22 kwietnia 2009)
Opublikował: Marcin Pyda (23 kwietnia 2009, 14:23:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1585

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij