Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żywności dla MOO.

Pruszcz, 15.12.2006
M.O.O./ 534/ XII/ 2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
I. Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego oraz przetworów z mięsa wołowego
       i wieprzowego do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu w okresie
       10.01.2007 do 10.01.2008 r. – Zadanie nr 1.
II.   Dostawa mięsa drobiowego oraz przetworów mięsnych drobiowych do Międzygminnego
      Ośrodka  Opiekuńczego  w  Pruszczu w  okresie  10.01.2007 do 10.01.2008 r.  – Zadanie 
      nr 2.
Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art.41 PZP Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa i adres zamawiającego: Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu, ul. Łowińska 9; Godziny urzędowania: 7.00 –15.00
2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
3) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Miedzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu ul. Łowińska  9, w sekretariacie od godziny 7.00 do 15.00. Istnieje możliwość przesłania SIWZ na pisemny wniosek zainteresowanego przesłany pocztą lub faksem na numer 052-3320859.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Szczegółowy rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone produkty posiadały odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACAP.
Zamawiający wymaga aby dostawa mięsa wołowego i wieprzowego, podrobów wieprzowych, przetworów mięsnych oraz mięsa drobiowego i jego przetworów następowała do jego siedziby od poniedziałku do piątku w terminie nie dłuższym niż
2 dni od daty złożenia zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień:
5111000-9   - mięso wołowe
15113000-3 – mięso wieprzowe
15114000-0 – podroby
15131700-2 – przetwory mięsne
15131500-0 – produkty drobiowe
15131135-0 – wędliny drobiowe
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, uzupełniających oraz  prowadzenia aukcji elektronicznej, a także nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, rozliczeń w walutach obcych, oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6) Termin wykonania zamówienia: 10.01.2007r. – 10.01.2008 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
a) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
· Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
· Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia
· Zaakceptują projekt umowy stanowiącej załącznik do SIWZ
· Udzielą gwarancji na dostarczony towar
b) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „ spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
c) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy  w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału           w postępowaniu lub którzy dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia              w określonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
d) Z zastrzeżeniem  art. 26 ust. 3 ustawy,  nie spełnienie  chociażby  jednego z  w/w  warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a oferta wykonawcy wykluczonego traktowana będzie jako odrzucona.
8)   Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
9) Kryterium oceny ofert: Waga:  100 % cena.
10) Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy, ul. Łowińska 9, 86-120 Pruszcz; Sekretariat od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, od 18.12.2006 r do 29.12.2006 r. Jednak nie później niż do dnia 29.12.2006 r , do godz. 10:00. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do MOO w Pruszczu najpóźniej do dnia 29.12.2006 r , do godz. 10:00.
11) Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy, ul. Łowińska 9, 86-120 Pruszcz, Gabinet Dyrektora dnia 29.12.2006 o godzinie 10.15
12) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
13) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Piotr Winiarski, tel: 055 33 20 290, 052 33 20 858; kom. 502 44 38 91; fax: 052 33 20 859 w terminach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Załączniki do ogłoszenia załączniki.doc (272kB) word .


Wytworzył: Piotr Winiarski (15 grudnia 2006)
Opublikował: Adam Pszczoliński (18 grudnia 2006, 16:40:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2332

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij