Decyzja nr 7/2007

                                            Pruszcz, dnia  29 sierpnia 2007r.

L.dz.bud. 7625-278/2007

Decyzja nr 7/2007
o środowiskowych uwarunkowaniach

 Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art.47,48 ust.2 pkt.1, art.55, oraz art. 56 ust. 4   pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z § 3 ust.1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi  zmianami),  -art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  zmianami):

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 1 czerwca 2007r.
        Pana Dawida Poćwiardowskiego    
        Łowin 10,
        86-120 Pruszcz

w sprawie: wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej               na budowie  i zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo- gospodarczego na obiekt usługowo handlowy z zakresu mechaniki pojazdowej, zlokalizowany na działce nr 31/1 w miejscowości Łowin, gmina Pruszcz.


po uzgodnieniu z :
1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, - postanowienie, znak: N.NZ-4210-       
    24/159/07 z dnia 03.07.2007r.
  
2. Starostą Świeckim, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, - postanowienie,     
   znak: OŚ -7633/50/2007 z dnia 29.06.2007r.

                                                     OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 31/1 w miejscowości Łowin, gmina Pruszcz, polegającej na budowie  i zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo- gospodarczego na obiekt usługowo handlowy z zakresu mechaniki pojazdowej.

I. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów  sąsiednich

          1.  Przy projektowaniu inwestycji i w czasie eksploatacji należy zachować
               dopuszczalną ilość stężeń substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne,
               określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6
               czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w
               powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz
               marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji,
          2.  Dopuszczalny poziom hałasu nie powinien przekraczać wartości określonych w
               Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie 
               dopuszczalnych    poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.Nr.  178,poz.1841).  
          3.  Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych i socjalno – bytowych,
               powinna uwzględniać  wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24    lipca
              2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do  
              wód lub do ziem oraz   w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
               wodnego  (Dz.U. Nr 137,poz.984)
4. Materiały i odpady budowlane należy składować i magazynować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.Nr. 62, poz. 628 z późn. zm.)
          5.  Podstawowym warunkiem  w prowadzonej działalności powinna być  prawidłowo
                zorganizowana  gospodarka odpadami,  zapewnienie  stosownej ilości pojemników        
                na zbiórkę  poszczególnych rodzajów odpadów, zapewnienie warunków czasowego
                ich   gromadzenia oraz zawarcie stosownych umów na odbiór , transport i            
                unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia  27 kwietnia 2001r. o          
               odpadach (Dz. U.Nr 62 poz.628, z późn.zm.)
           6. Odpady z procesu technologicznego tj. zużyte opony, akumulatory, świetlówki
               należy  przechowywać w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, a przepracowane 
               oleje silnikowe przechowywać w szczelnych pojemnikach do czasu ich odbioru
               przez firmę posiadająca zezwolenie  na prowadzenie działalności w zakresie
               transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
          7.  Przed uruchomieniem planowanej inwestycji należy opracować i wdrożyć instrukcje
               postępowania na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń środowiska(awarii)
8. Planowana inwestycja nie może wpływać negatywnie na obszary ochrony prawnej i obszar  Natura   2000 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U.  nr 229, poz. 3213) ze względu na swoje położenie,
9. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 31/1  we wsi Łowin położona jest w strefie „W” ścisłej archeologicznej ochrony konserwatorskiej, inwestycja będzie realizowana w obrębie istniejącej zabudowy, wymagane jest zatem:
      -  uzgodnienie projektu budowlanego i planu zagospodarowania terenu  inwestycji z                       
         Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy,
      -  nad pracami ziemnymi należy zapewnić nadzór archeologiczny, na koszt inwestora,
      -  w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy należy
         przerwać prace i powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu , 
         Delegatura w Bydgoszczy, dla zapewnienia prawidłowego zadokumentowania
         nawarstwień kulturowych , przeprowadzenia niezbędnych prac ratowniczych i
         właściwego  zabezpieczenia materiału zabytkowego, 
   

 

 


 II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie    
      budowlanym
1. W projekcie budowlanym należy uwzględnić uciążliwość zamierzenia inwestycyjnego, ograniczając ją do granic działek, na których będzie wykonywana inwestycja.
2. W projekcie budowlanym należy zawrzeć charakterystykę ekologiczną  zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
3. Planowane zamierzenie inwestycyjne  należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska,
4. W celu ograniczenia oddziaływania planowanej inwestycji na strefę zabudowy mieszkaniowej wskazane jest urządzenie na działce zieleni izolacyjnej  w postaci trawników, pasów zieleni niskiej i wysokiej,

III. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
1. Przedsięwzięcie nie zaliczono do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

IV. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
1. Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
V. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU. Nr 62,poz. 627 z późniejszymi zmianami) – stwierdzenie konieczności obszaru ograniczonego użytkowania
1. Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

VI. Decyzję wydaje się na okres do dnia 31 sierpnia 2009r.


 
                                                          Uzasadnienie

Pan Dawid Poćwiardowski z  Łowinia w dniu 1 czerwca 2007 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej  na budowie  i zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo- gospodarczego na obiekt usługowo handlowy z zakresu mechaniki pojazdowej, zlokalizowany na działce nr 31/1 w miejscowości Łowin 10, gmina Pruszcz.
Zgodnie z wymogami art. 51 ust. 3 – Prawo ochrony środowiska w dniu 25 czerwca 2007 r. Wójt Gminy Pruszcz zwrócił się do Starosty Świeckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Starosta Świecki po przeanalizowaniu charakterystyki przedsięwzięcia w dniu 29 czerwca 2007r., postanowieniem znak: OŚ-7633/50/2007   wydał opinię o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem znak: N.NZ.- 4210-24/159/07w dniu 3 lipca  2007 r. postanowił, że „.dla powyższego zadania inwestycyjnego nie jest konieczne opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko”. 
Z związku z powyższym Wójt postanowieniem  znak: OŚ – 278/2007  z dnia 11 lipca 2007r.  odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce nr 31/1 w miejscowości Łowin , polegającej na 
budowie  i zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo- gospodarczego na obiekt usługowo handlowy z zakresu mechaniki pojazdowej.

 W sprawie planowanego przedsięwzięcia w postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
Na podstawie art. 46 ust. 3 z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne w sprawie oceny oddziaływania  planowanej inwestycji na środowisko. 
Teren inwestycji  położony jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.
 W sprawie planowanego przedsięwzięcia w postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie. 


                                                  Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Opracowała: mgr inż. Magdalena Jaworska
 inspektor ds.  Ochrony środowiska   tel. 0 52 562 86 72

 


 


Wytworzył: Magdalena Jaworska (3 września 2007)
Opublikował: Sebastian Kendra (3 września 2007, 11:41:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1840

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij