Decyzja nr 5/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie i adaptacji obiektu na cele warsztatu samochodowego, maszyn rolniczych oraz sklepu w miejscowości Wałdowo

                                                                         Pruszcz, dnia 10 czerwca 2010 r.

L.dz.bud – OŚ: 7625 – 102/2010

Decyzja nr 5/2010
o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  zmianami), w związku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), oraz § 3 ust 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami).  

po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Bartkiewicza
                                    ul. Gen. Berlinga 2/124
                                    85-796 Bydgoszcz

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i adaptacji obiektu na cele warsztatu samochodowego oraz maszyn rolniczych, wulkanizacji, a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 235/1 w obrębie Wałdowo, Gmina Pruszcz.

określam

dla  Inwestora Łukasza Bartkiewicza, ul. Gen. Berlinga 2/124, 85-796 Bydgoszcz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na remoncie i adaptacji obiektu na cele warsztatu samochodowego oraz maszyn rolniczych, wulkanizacji, a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 235/1 w obrębie Wałdowo, Gmina Pruszcz warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 
Planowane przedsięwzięcie polega na remoncie budynków gospodarczych i ich adaptacji na  warsztat samochodowy z wulkanizacją i sklepem z częściami samochodowym, na dz. nr 35/1 w Wałdowie.
    W warsztacie zostaną zlokalizowane dwa stanowiska mechaniki pojazdowej i jedno stanowisko wulkanizacyjne. Ponadto wydzielone zostanie pomieszczenie handlowe z częściami samochodowymi oraz zapleczem socjalno-biurowym. Powierzchnia adaptowanej zabudowy budynków wynosi ok. 270 m2. Poza budynkiem zostaną wykonane i utwardzone drogi dojazdowe, parkingi, place i chodniki o powierzchni ok. 1170 m2. Nawierzchnie utwardzone zostaną wyposażone w kanalizację deszczową.
Planowane przedsięwzięcie zmieni dotychczasowy sposób użytkowania terenu stanowiącego wg ewidencji gruntów – „użytki rolne zabudowane, grunty orne i sad”. Planowana w adaptowanym obiekcie działalność obejmie świadczenie usług z branży motoryzacyjnej, w tym: naprawy oraz przeglądy pojazdów mechanicznych (samochodów i maszyn rolniczych) oraz wulkanizację i wymianę kół. Zakład funkcjonować będzie w systemie jednozmianowym, a zatrudnienie wyniesie docelowo 3 osoby. Ilość obsługiwanych pojazdów szacuje się na 5-10 pojazdów/dobę.
Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 235/1 zlokalizowanej we wsi Wałdowo w gminie Pruszcz, przy drodze z Niewieścina do Wałdowa, ok. 1,5 km na południe od zwartej zabudowy wsi.
Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią:
-    od północy –  droga prowadząca do centrum wsi Wałdowo, dalej grunty rolne,
-    od wchodu – rów melioracyjny, dalej grunty rolne,
-    od południa – zabudowa zagrodowa z budynkiem mieszkalnym byłego właściciela działki, dalej droga z Niewieścia i grunty rolne,
-    od zachodu – droga prowadząca do centrum wsi Wałdowo, dalej zabudowa zagrodowa z budynkami mieszkalnymi a następnie grunty rolne.
Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się na działce 235/2 w odległości ok. 10 m od planowanego warsztatu i 5 m od granicy terenu przedsięwzięcia. Właściciel tej działki oświadczył, iż nie ma przeciwwskazań co do planowanej działalności na sąsiadującej z jego posesją działką. Pozostałe budynki mieszkalne zlokalizowane są w dalszych odległościach od przedsięwzięcia, na działce nr 73 w odległości ok. 30 m.
    Planowane przedsięwzięcie zgodnie z wydanym zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4.02.2010 r., złożonym przez wnioskodawcę wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, oraz na podstawie materiałów własnych Urzędu Gminy Pruszcz - będzie realizowane poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Z uwagi na charakter, zakres przedsięwzięcia i lokalizację nie przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało znacząco negatywny wpływ na obszary Natura 2000.  

Ia.  Rodzaj technologii robót przy realizacji przedsięwzięcia:

Na terenie obiektu prowadzona będzie działalność polegająca na świadczeniu usług z branży motoryzacyjnej, w tym:
-    naprawy oraz przeglądy (diagnostyka) pojazdów mechanicznych,
-    wulkanizacja ogumienia,
-    sprzedaż części samochodowych.
Czas naprawy poszczególnych pojazdów będzie wynosił od około 15 minut do kilku godzin. Czas pełnego przeglądu (badań diagnostycznych) pojedynczego pojazdu będzie wynosił około 15-30 minut. Większość wykonywanych w tym czasie czynności odbywa się przy wyłączonym silniku. Praca silnika na stanowisku diagnostycznym wymagana jest tylko dla regulacji silnika i kontroli jakości spalin. Wszystkie stanowiska wyposażone będą w odpowiednie podnośniki hydrauliczne zamocowane na stale. Pozostałe wyposażenie będą stanowiły maszyny i urządzenia przenośne tj.: sprężarka, spawarka, przyrząd do napełniania klimatyzacji oraz wszelkiego rodzaju klucze. Wszystkie prace związane z naprawami i diagnostyką pojazdów prowadzone będą w obrębie budynku warsztatu. W warsztacie nie planuje się uruchamiać lakierni, urządzeń do nakładania powłok ochronnych ani też stanowiska do testowania i produkcji silników mechanicznych. Obiekt wyposażony będzie w bębnowy odciąg spalin, półautomaty spawalnicze oraz dwie szlifierki kątowe. Odciąg będzie uruchamiany w ramach badań diagnostycznych wentylatorów wyciągowych.
Przy warsztacie będzie również funkcjonował sklep, w którym będzie prowadzona sprzedaż części samochodowych tj. akumulatory, amortyzatory, sprzęgła, klocki hamulcowe, szczęki, łożyska, paski rozrządu, chłodnice, wycieraczki, oleje i inne.
                    
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów  sąsiednich:


1.     w zakresie gospodarki odpadami:

*    w rejonie prowadzonych prac wyznaczyć miejsca do tymczasowego gromadzenia odpadów i sukcesywnie przekazywać je do zagospodarowania lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom;
*    odpady gromadzić selektywnie w wyznaczonych i przystosowanych miejscach;
*    odpady niebezpieczne magazynować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych;
*    postępować z olejami odpadowymi zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968);
*    odpady przekazywać w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest on możliwy to do unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów;
*    transport odpadów realizować przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
*    przed rozpoczęciem działalności należy uregulować stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami;
    wytwórca odpadów przed oddaniem obiektu do użytkowania powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
    posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami;
    wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstaniu odpadów lub ograniczyć ich ilość w zakresie negatywnego oddziaływania na środowisko.

2.     w zakresie ochrony przyrody:

*     *   należy nasadzić zieleń izolacyjną, składającą się z roślinności średniej i wysokiej na południowej granicy wnioskowanej działki;  
*    wykonać nasadzenia zieleni izolacyjnej gatunków rodzimych drzew i krzewów iglastych oraz liściastych na granicy oraz fragmentach nieutwardzonych działki;
*    wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód powierzchniowych, oraz wód podziemnych przed zanieczyszczeniami;

*       Warunki uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
**     Warunki uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu
*    podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstawać w wyniku awarii;
*    w przypadku skażenia gleby substancjami ropopochodnymi podjąć niezwłocznie działania zapobiegające dalszemu skażeniu;
    w przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska podjąć odpowiednie działania w celu wstrzymania takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko;
    warstwę gleby próchnicznej, zdjętej w trakcie budowy, zabezpieczyć i wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu prac.

3.     w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

    w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

4.     w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

    negatywne oddziaływanie fazy budowy (hałas, pylenie) na zdrowie pracowników oraz mieszkańców pobliskich zabudowań mieszkalnych, należy ograniczyć do minimum poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP oraz przez odpowiednią organizację robót.
*    urządzenia stanowiące źródło hałasu montować wewnątrz obiektów zamkniętych;
*    prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
*    należy stosować paliwo stałe (węgiel) o zawartości siarki do 0,8 %;
*    nie przekraczać emisji zanieczyszczeń z istniejących i planowanych źródeł do powietrza poza granicami terenu, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny;
    emisje zanieczyszczeń do powietrza na etapie przebudowy budynku gospodarczego będzie miała charakter oddziaływania krótkotrwałego. Niemniej jednak prace budowlane należy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejszy stopień wtórnego zapylenia, ograniczając ją do minimum poprzez odpowiednią organizację robót;
*    prace związane z napełnianiem urządzeń klimatyzacyjnych prowadzić w sposób zapewniający szczelność układu;
    stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji w czystości oraz ograniczających emisje pyłu w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac budowlanych;
*       Warunki uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

*    zaprojektować przyłącze wodociągowe z sieci gminnej;
*    zaprojektować rozdzielczą sieć kanalizacji sanitarnej, przemysłowej i deszczowej;
*    zaprojektować wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej, wyposażonej w studzienki (wpusty) drogowe;
*    wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, narażonych na zanieczyszczenia kierować na tereny zielone, należące do inwestora lub do kanalizacji odpływowej do rowu melioracyjnego;
    na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, narażonych na zanieczyszczenie kierowanych na tereny zielone i do rowu melioracyjnego  należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, które wydaje organ uprawniony i określa w nim warunki oraz ustala czy takie dopuszczenie nie koliduje z utrzymaniem dobrego stanu wód lub z jego wymaganiami jakościowymi.
*    urządzenia i instalacje o poziomie hałasu powyżej 85 dB wyposażyć w odpowiednie adaptacje akustyczne;
    zastosować rozwiązania techniczne ograniczające emisję hałasu i pyłów;
    projekt budowlany omawianej inwestycji zawierać powinien charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 ze zmianami) tj. dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie;
    planowane zamierzenie inwestycyjne  należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska;
    w projekcie budowlanym należy wykazać, że przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane;
    zaprojektować otoczenie terenu stacji pasem zieleni izolacyjnej (roślinność średnią i wysoka o charakterze całorocznym);
    uwzględnić w projekcie budowlanym wszystkie zalecenia wynikające z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane, jako zakład o zwiększonym ryzyku albo zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.  Nr 58, poz. 535 ze zm.).

*       Warunki uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Z uwagi na rodzaj i charakter stosowanych substancji (substancje palne) istnieje możliwość wystąpienia pożaru. Ponadto zagrożenie dla środowiska o charakterze awaryjnym może wystąpić na skutek rozlania olejów i przedostania się ich do gruntu oraz na skutek niewłaściwego postępowania z odpadami.
Należy podjąć wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Na bieżąco należy przeciwdziałać tym zagrożeniom stosując prewencję w zakresie:
    utrzymywania w należytym stanie wszystkich urządzeń technicznych,
    wyposażenia zakładu w odpowiedni sprzęt p. pożarowy, który winien być zamontowany w miejscach widocznych i właściwie oznaczonych.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w doniesieniu do tych przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Planowane przedsięwzięcie  nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

VI. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w prawie trans granicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę*.

VII. W celu porównania ustaleń zawartych w niniejszej decyzji oraz w treści przedłożonego raportu z rzeczywistym oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia, zapobiegania oraz monitorowania należy*/**:  

- wykonać analizę porealizacyjną w zakresie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza. Analizę należy wykonać po upływie 12 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania przedstawić niezwłocznie Wójtowi Gminy Pruszcz; Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnych, należy zastosować odpowiednie środki ochronne.

VIII. Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

IX. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska zostaną podjęte odpowiednie działania w celu wstrzymania takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko*.

X. Decyzję wydaje się na okres zgodny z art.72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko.

*       Warunki uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
**     Warunki uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

UZASADNIENIE

Dnia 15.02.2010 r. Pan Łukasz Bartkiewicz wystąpił z wnioskiem, uzupełnionym wyjaśnieniami 19.02.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i adaptacji obiektu na cele warsztatu samochodowego oraz maszyn rolniczych, wulkanizacji, a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 235/1 w obrębie Wałdowo, Gmina Pruszcz.
Zgodnie z art.61 § 4 KPA  Wójt Gminy Pruszcz pismem znak  L.dz.bud. 7625-102/2010 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.
Dnia 22.02.2010 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami znak L.dz.bud. 7625-102/2010 do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na remoncie i adaptacji obiektu na cele warsztatu samochodowego oraz maszyn rolniczych, wulkanizacji, a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 235/1 w obrębie Wałdowo, Gmina Pruszcz.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w odpowiedzi wydał opinię dnia 2.03.2010 r. znak N.NZ – 4210-6/33/10, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska wydał postanowienie dnia 12 marca 2010 r. znak RDOŚ-04.00.6613-290/10/MT, że dla przedsięwzięcia pn.: „remont i adaptacja obiektu na cele warsztatu samochodowego oraz maszyn rolniczych, wulkanizacji, a także sklepu z częściami samochodowymi na działce nr 235/1 w obrębie Wałdowo, Gmina Pruszcz” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto w postanowieniu Regionalny Dyrektor ustalił zakres raportu.
Wójt Gminy Pruszcz postanowieniem z dnia 2.02.2010 r.  nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu. Inwestor dnia 8.04.2010 r. przedłożył raport.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227) Wójt Gminy Pruszcz w drodze obwieszczenia L.dz.bud. 7625-102/2010 z dnia 8.04.2010 r. podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń publikując treść obwieszczenia na stronie internetowej UG Pruszcz, tablicy ogłoszeń UG Pruszcz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia, tj. w miejscowości Wałdowo. W przewidywanym terminie, tj. 21 dni, nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
W celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia Wójt Gminy Pruszcz pismami z dnia 8.04.2010 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinie dnia 20.04.2010 r. znak NNZ-4210-11/79/10, w której określił, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna zawierać: - przeprowadzenie analizy porealizacyjnej (w ciągu 12 miesięcy) od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnych, należy zastosować odpowiednie środki ochronne; - na terenie projektowanej inwestycji należy wprowadzić zieleń izolacyjną ograniczającą niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko.  Ponadto uznał, że inwestycja ze względu na ochronę środowiska i zdrowie ludzi może być zrealizowana na określonym terenie i przy spełnieniu wyżej podanych warunków nie powodując zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w stopniu wymagającym stawiania szczególnych warunków do decyzji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał inwestora o uzupełnienie informacji i przedstawienie alternatywnego sposobu rozwiązania gospodarki ściekowej względem zaproponowanego zbiornika bezodpływowego. Na podstawie uzupełnionych wyjaśnień złożonych dnia 18.05.2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie z dnia 20.05.2010 r. znak: RDOŚ-04.00.6613-544/10/MT, uzgadniające i określające warunki realizacji przedsięwzięcia.
Wszelkie określone przez w/w organy warunki zostały uwzględnione w treści niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wójt Gminy Pruszcz spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA pismem z dnia 1.06.2010 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie do dnia 07.06.2009 r. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa w tym postępowaniu.
Wójt Gminy Pruszcz po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne, a także treści uzgodnień dokonanych przez upoważnione organy tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu (pismo nr NNZ-4210-11/79/10) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ-04.00.6613-544/10/MT), stwierdził, że przedsięwzięcie to nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko naturalne po spełnieniu określonych warunków w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załacznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. P. Łukasz Bartkiewicz
    ul. Gen. Berlinga 2/124, 85-796 Bydgoszcz
2. Strony według wykazu
3. BIP Urząd Gminy Pruszcz
4. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu

Sporządziła: E. Baumgart –  52 562 86 72

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami)
pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł

Załącznik nr 1 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (66kB) word


Wytworzył: Ewelina Baumgart (10 czerwca 2010)
Opublikował: Marcin Pyda (10 czerwca 2010, 14:41:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3943

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij