Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żywności (mięs) dla MOO.

Pruszcz, 15.01.2007
M.O.O./27/I/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa mięsa drobiowego, podrobów oraz przetworów mięsnych drobiowych do Międzygminnego Ośrodka  Opiekuńczego w Pruszczu w okresie  01.02.2007 do 31.01.2008 r.  – Zadanie  nr 2.
Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art.41 PZP Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa i adres zamawiającego: Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu, ul. Łowińska 9, Godziny urzędowania: 7.00 –15.00
2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
3) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Miedzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu ul. Łowińska  9 w sekretariacie od godziny 7.00 do 15.00. Istnieje możliwość przesłania SIWZ na pisemny wniosek zainteresowanego przesłany pocztą lub faksem na numer 052-3320859.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Szczegółowy rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone produkty posiadały odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACAP. Zamawiający wymaga aby dostawa mięsa drobiowego i jego przetworów następowała do jego siedziby od poniedziałku do piątku w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty złożenia zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień:
15131500-0 – produkty drobiowe
15131135-0 – wędliny drobiowe
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, uzupełniających oraz prowadzenia aukcji elektronicznej, a także nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, rozliczeń w walutach obcych, oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6) Termin wykonania zamówienia: 01.02.2007r. – 31.01.2008 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
a) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia
• Zaakceptują projekt umowy stanowiącej załącznik do SIWZ
• Udzielą gwarancji na dostarczony towar
b) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „ spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
c) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy  w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
d) Z zastrzeżeniem  art. 26 ust. 3 ustawy,  nie spełnienie  chociażby  jednego z  w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a oferta wykonawcy wykluczonego traktowana będzie jako odrzucona.
8) Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
9) Kryterium oceny ofert: Waga:  100 % cena.
10) Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Przetarg” w siedzibie zamawiającego: Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy ul. Łowińska 9, 86-120 Pruszcz Sekretariat od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, od 15.01.2007 r. do 26.01.2007 r.  do godziny 10.00. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do MOO w Pruszczu najpóźniej do dnia 26.01.2007 r , do godz. 10:00.
11) Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy, ul. Łowińska 9, 86-120 Pruszcz, Gabinet Dyrektora dnia 26.01.2007 o godzinie 10.15
12) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
13) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Piotr Winiarski tel.: 052 33 20 290, 052 33 20 858; kom. 502 44 38 91; fax: 052 33 20 859 w terminach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Załączniki do ogłoszenia Z 2007- II.doc (210kB) plik .


Wytworzył: MOO (15 stycznia 2007)
Opublikował: Adam Pszczoliński (15 stycznia 2007, 12:59:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2386

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij