Zarządzenie Nr 112/2012 Wójta Gminy Pruszcz w sprawie: wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pruszczu

Zarządzenie Nr 112/2012
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 08 marca 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pruszczu

Na podstawie art. 40 ust 2 Ustawy z dnia 8 marca o Samorządzie Gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zm.)  w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej i efektywnej kontroli zarządczej na podstawie art. 69 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) ustalam Procedurę samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pruszczu

§ 1
1. Regulamin określa zasady i tryb dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pruszczu.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
a) UG – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Pruszczu;
b) samoocenie – należy przez to rozumieć proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pruszczu;
c) mechanizmy samooceny – należy przez to rozumieć wszystkie działania i procedury podejmowane lub ustanawiane w celu dokonania samooceny;

§ 2
1. Celem samooceny jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pruszczu, w szczególności w tych obszarach, w których nie było żadnych działań audytorskich czy kontrolnych.
2. Wyniki samooceny mogą być jednym ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, będących podstawą do podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
3. W procesie samooceny biorą udział osoby obejmujące stanowiska kierownicze, które są bezpośrednio zaangażowane w ocenę ryzyka i mechanizmów kontroli, co będzie przyczyniać się do stałego doskonalenia systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem.
4. Samoocena może wskazywać obszary, które mogą lepiej i sprawniej funkcjonować.
5. Samoocena może przyczynić się także do poprawy komunikacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami jednostki oraz może wzmacniać świadomość odpowiedzialności kierownictwa i pracowników jednostki za funkcjonowanie kontroli zarządczej.

§ 3
1. Osobą odpowiedzialną za koordynację samooceny w Urzędzie Gminy w Pruszczu (przygotowanie, przeprowadzenie oraz opracowanie jej wyników) jest koordynator kontroli zarządczej.
2. Termin przeprowadzenia samooceny oraz dostarczenia wypełnionych ankiet w/w koordynatorowi odpowiedzialnemu za koordynację kontroli zarządczej  wyznacza się na koniec II kwartału  każdego roku.
3. Samoocena obejmuje swoim zakresem:
a) Urząd Gminy w Pruszczu

4. Samoocena zostanie skierowania do kierownictwa Urzędu Gminy w Pruszczu i przeprowadzona na podstawie ankiety stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zakres pytań w ankiecie może być zmieniany rokrocznie w zależności od potrzeb wynikających z procesu samooceny oraz przyjętych standardów kontroli zarządczej.
5. W ramach potrzeb zgłaszanych przez kierownictwo Urzędu Gminy w Pruszczu zostanie przeprowadzone przeszkolenie osób odpowiedzialnych za wypełnienie ankiety samooceny. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez osobę odpowiedzialną za koordynację samooceny rok rocznie przed terminem przeprowadzenia samooceny.
6. Próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze to 50% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytanie.
7. Wyniki samooceny zostaną opracowane w formie pisemnej przez koordynatora kontroli zarządczej. Raport winien zawierać następujące informacje:
cel przeprowadzanej samooceny,
zakres samooceny
wyniki samooceny:
ogólna ocena stanu kontroli zarządczej (jeżeli można taką wypracować),
zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej (jeżeli takie zostały zidentyfikowane),
proponowane działania naprawcze (w przypadku zidentyfikowania ryzyk czy słabości kontroli zarządczej).
Ankiety wykorzystane w procesie samooceny winny zostać załączone do raportu.
8. Przygotowany raport powinien zostać przekazany Wójtowi Gminy Pruszcz  oraz omówiony rokrocznie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik do 112.doc (59kB) word

Wytworzył: Teresa Krauze (8 marca 2012)
Opublikował: Adam Pszczoliński (21 marca 2012, 12:00:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3130

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij