Decyzja Nr 4/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącej stacji paliw w miejscowości Pruszcz, przy ul. Łowińskiej

Pruszcz, dnia 24 lipca 2009 r.

L.dz.bud. – OŚ – 7625 – 377/09

Decyzja 4/2009
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. Zm.), oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72, art. 75 ust. 1 pkt 4, ust 3, art. 84 ust. 1, 2, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt. 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póżn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku:   z dnia 4 czerwca 2009 r.
                                       firmy NAFTPOL S.J. Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka
                                                    ul. Leśna 5
                                                    86 – 010 Koronowo

OKREŚLAM

Dla planowanego przedsięwzięcia: „rozbudowa i przebudowa istniejącej Stacji Paliw na działce nr 24/2 w miejscowości Pruszcz ul. Łowińska”, objętego wnioskiem  NAFTPOL S.J. Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka ul. Leśna 5, 86 – 010 Koronowo

1.   stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

2.   brak potrzeby stwierdzania zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z zapisami       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ to przedsięwzięcie ma być realizowane na terenie,  który nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego,

3.     określić niżej wymienione środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

3.1.      na etapie projektowania uwzględnić:

3.1.1.  wykonanie kanalizacji deszczowej posiadającej separator produktów ropopochodnych i szlamu, zbierającej wszystkie wody opadowe z powierzchni utwardzonych stacji paliw. Separator powinien mieć oddzielną lub zintegrowaną studzienkę do poboru próbek,

3.1.2.  zapewnienie separacji wód spływających z terenu dystrybucji paliw od substancji ropopochodnych,

3.1.3.  podwyższoną twardość i szczelność podłoża w miejscach tankowania i dystrybucji    paliw,

3.1.4.  zastosowanie dwupłaszczowych zbiorników na paliwo wyposażonych w tzw. „suchy” lub „mokry” system kontroli szczelności przestrzeni międzypłaszczowej, elektroniczne urządzenia pomiarowe, które automatycznie śledzą zawartość zbiornika i sygnalizują wystąpienie jakiejkolwiek nieprawidłowości (np. nieszczelność instalacji, przekroczenia stężenia par w studzienkach, itp.),

3.1.5.  zastosowanie rozwiązań zapewniających szczelność rurociągów i pozostałych urządzeń stacji paliw, w celu zapobieżenia wydostawania się substancji ropopochodnych do środowiska,

3.1.6.  zastosowanie systemu pełnej hermetyzacji instalacji benzyn,

3.1.7. zabezpieczenie obiektów, urządzeń i instalacji przed wyładowaniami       atmosferycznymi i zapewnienie ochrony od porażeń.

3.2.  na etapie realizacji uwzględnić:

3.2.1.  wszystkie prace należy wykonać z należytą dbałością i maksymalną ostrożnością,

3.2.2.   ewentualne prace odwodnieniowe powinny być prowadzone przy niskim poziomie wód gruntowych, z zastosowaniem technologii zapewniającej zminimalizowanie zasięgu leja depresyjnego,

3.2.3.  należy dbać o właściwą eksploatację i konserwację maszyn budowlanych i środków transportu, aby zapobiec zanieczyszczeniu ziemi i wód płynami eksploatacyjnymi. Zapewnić wyposażenie placu budowy w sorbenty, maty bądź biopreparaty neutralizujące rozlewy olejowe. Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych spowodowane awarią sprzętu budowlanego, samochodów, itp. natychmiast usuwać,

3.2.4.  w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 600 – 2200),

3.2.5.  należy chronić rosnące drzewa przed ich zniszczeniem podczas realizacji przedsięwzięcia,

3.2.6.  segregowanie i gromadzenie w przeznaczonych do tego miejscach i pojemnikach i sukcesywne usuwanie z placu budowy powstających w trakcie modernizacji odpadów. W przypadku wytworzenia odpadów niebezpiecznych powinny być one gromadzone w szczelnych pojemnikach, oddzielnych dla każdego rodzaju odpadów i odbieranie przez firmy posiadające niezbędne uprawnienia,

3.2.7.  należy zabezpieczyć pozostawione wykopy i oświetlić je w porze nocnej,

3.2.8.  wyposażyć obiekt w odpowiednią ilość sprzętu ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3.2.9.  wyposażyć stację paliw w zestaw do likwidacji niewielkich wycieków produktów naftowych przy użyciu odpowiednich środków chemicznych,

3.2.10.  zagospodarowanie powierzchni nieutwardzonych jako terenów zieleni,

3.3  na etapie eksploatacji:

3.3.1.  zapewnić stały dozór nad sprawnością funkcjonowania instalacji, w szczególności systemu monitoringu,

3.3.2.  na bieżąco i bezzwłocznie usuwać wycieki produktów naftowych za pomocą sorbentów,

3.3.3.  prowadzić okresowe czyszczenie urządzeń gospodarki wodno – ściekowej zapewniające prawidłowe funkcjonowanie instalacji,

UZASADNIENIE

Po analizie wniosku, informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4, art. 107 § 3 i art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  Wójt Gminy Pruszcz  dnia 10 czerwca 2009 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i przebudowie istniejącej Stacji Paliw na działce nr 24/2 w miejscowości Pruszcz ul. Łowińska” oraz o możliwości udziału stron, społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu.

W przeprowadzonym postępowaniu, wszczętym wymienionym w osnowie wnioskiem, dążono do ustalenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie §3 ust.1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573, z późn. zm.), ponieważ przedsięwzięcie mieści się w kategorii: „instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej; produktów naftowych lub substancji chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 22,z wyłączeniem stacji paliw  na gaz płynny”. W oparciu o art.64 ust.1, przy uwzględnieniu art.78 ust.1 pkt 2 i art.156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) zwrócono się o opinię w tej sprawie do Starosty Powiatu Świeckiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.

Organy te wyraziły swoje opinie: w postanowieniu Starosty  Świeckiego pismo znak OŚ-7633/49/2009 z dnia 18. 06. 2009 r. oraz opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu pismo znak N.NZ-4210-17/145/09, z dnia 23. 06. 2009 r. Oba opiniujące organy nie wnioskują o nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw. Przewiduje się rozbiórkę budynku gospodarczego o konstrukcji metalowej, rozbiórkę naziemnego zbiornika na gaz płynny wraz z odmierzaczem, wiatą i ścianami oddzielenia pożarowego, budowie zbiorników podziemnych na paliwo płynne o pojemności 60 m3 i gaz płynny o pojemności 10 m3. 
 
Podczas realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystane typowe materiały dla tego typu inwestycji. Na etapie eksploatacji inwestycji zapotrzebowanie wody oraz energii będzie kształtowało się na niezmienionym poziomie, jak dotychczas.
 
W trakcie realizacji inwestycji oddziaływania w zakresie wpływu na stan czystości powietrza związane będą głownie z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiałów, dostarczanych na plac budowy. Dochodzi do tego niewielka emisja niezorganizowana, związana z przemieszczaniem materiałów sypkich i pylastych oraz urobku ziemnego. Oddziaływanie inwestycji na środowisko, w okresie jej realizacji, nie będzie miało większego wpływu na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Ponadto będzie to oddziaływanie  o charakterze czasowym, ograniczone do okresu realizacji inwestycji.
 
Ze względu na obrót produktami naftowymi, w tym paliwami lotnymi, w okresie eksploatacji należy przewidywać możliwość przedostawania się zanieczyszczeń związków ropopochodnych do wód i do ziemi oraz emisje par do powietrza. Ponad to należy uwzględniać emisje spalin powstających w urządzeniach grzewczych. Emisja oparów benzyn występować będzie podczas: napełniania zbiorników magazynowych benzynami z autocysterny (wypychanie oparów ze zbiorników przez paliwo spływające z autocysterny) ograniczona poprzez zastosowanie tzw. „wahadła gazowego” polegającego na odsysaniu par benzyn ze zbiorników magazynowych do autocysterny, napełniania zbiorników pojazdów benzynami (wypychanie oparów ze zbiorników paliwa pojazdów przez paliwo spływające z dystrybutora). Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia i możliwe do zastosowania techniczne środki ochrony środowiska, ewentualnym zanieczyszczeniom można zapobiegać, zaś emisje do powietrza znacznie ograniczać.
 
Emisja hałasu podczas eksploatacji związana będzie z ruchem pojazdów i pracą urządzeń dystrybucji paliw.
 
Na etapie eksploatacji najistotniejszą grupę będą stanowiły odpady zawierające substancje ropopochodne: szlamy z osadników, sorbenty, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych. Odpady te będą powstawały w stosunkowo niewielkich ilościach. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania dużych ilości odpadów.
 
Planowane przedsięwzięcie, przy uwzględnieniu ilości występujących substancji niebezpiecznych nie należy zaliczać do zakładów o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ponieważ na terenie stacji paliw będą się znajdowały substancje łatwopalne, należy brać pod uwagę możliwe zagrożenie pożarem lub wybuchem.
 
Inwestycja realizowana będzie na działce o nr geodezyjnym 24/2 stanowiącej własność inwestora, położonej przy ul. Łowińskiej w Pruszczu.
 
Teren, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
W otoczeniu przedsięwzięcia nie ma dużych źródeł emisji zanieczyszczeń ani kumulujących się tak, aby miało to znaczenie dla realizacji przedsięwzięcia, nie stwierdza się przekroczeń standardów jakości środowiska.
 
Zasięg oddziaływania emisji dla planowanego przedsięwzięcia będzie niewielki i praktycznie będzie się zamykał w obrębie nieruchomości inwestora. Nie przewiduje się uciążliwości dla obszarów zaludnionych.
 
Biorąc pod uwagę miejsce realizacji przedsięwzięcia, jego skalę i zakres nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na: obszary wymagające ochrony ze względu na występowanie gatunków zwierząt i roślin w tym na obszary Natura 2000. Najbliższe takie obszary to:

• Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, powołany rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom Nr 72, poz. 1375 ze zm.) najbliższa granica obszaru odległa o ok. 6,3 km mierzony w linii prostej na mapie od lokalizacji planowanego przedsięwzięcia,

• Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powołany rozporządzeniem Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwie kujawsko – pomorskim (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. Nr 108 poz. 1874). Znajduje się on w odległości ok. 4,5 km mierzone w linii prostej na mapie od lokalizacji planowanej inwestycji.

• W granicy obszaru Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego znajduje się obszar sieci Natura 2000 ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (D. U. Nr 229, poz. 2313) – Doliny Dolnej Wisły (kod PLB040003), obszar odległy o ok. 7,5 km mierzony w linii prostej na mapie od lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać transgranicznie.

W postępowaniu zidentyfikowano możliwe oddziaływania przedsięwzięcia. Mają one, w trakcie normalnej pracy mały zasięg w zasadzie nie przekraczający granic działki, na której będzie realizowane niniejsze przedsięwzięcie. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy się liczyć ze wzrostem hałasu, ale będzie to miało charakter przejściowy.

Postanawiając o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia wzięto pod uwagę wymienione powyżej okoliczności oraz zgodne stanowiska organów opiniujących.
 
Biorąc pod uwagę wyżej opisane okoliczności oraz zgodne stanowiska organów opiniujących wydano postanowienie Wójta Gminy Pruszcz pismo znak: L.dz.bud. – OŚ – 7625 – 377/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie art.84 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w osnowie niniejszej decyzji stwierdzono brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Orzekając o powyższym wzięto pod uwagę wymienione powyżej okoliczności, opinię i postanowienia.
 
W decyzji niniejszej nie zachodziła potrzeba stwierdzania zgodności planowanej inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ przedsięwzięcie ma być realizowane na terenie, na którym nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, co wypełnia zapis art. 80 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W oparciu o przedłożone wraz z wnioskiem dokumenty oraz w/w stanowiska organów opiniujących, w tym wskazań dotyczących koniecznych do nałożenia obowiązków, określono w osnowie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, na podstawie art.71 w/w ustawy. Mają one przede wszystkim na celu zabezpieczenie przed niekorzystnym oddziaływaniem przedsięwzięcia na najbliższe otoczenie, ochrony przed wprowadzaniem zanieczyszczeń do wód i do ziemi.

Organem właściwym w sprawie na podstawie art.75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy, przy uwzględnieniu właściwości miejscowej jest, Wójt Gminy Pruszcz.

Sprawa została załatwiona w drodze decyzji na podstawie art.104 §1 Kpa. Informacja o wydaniu tej decyzji podana jest do publicznej wiadomości zgodnie z art.85 ust.3 w/w ustawy, przez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz, zamieszczeniu obwieszczeń w siedzibie Urzędu, u sołtysa  oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Załącznikami tej decyzji są, zgodnie z art.84 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia.

W toku przeprowadzonego postępowania nie zostały zgłoszone uwagi ani wnioski przez strony postępowania. Uwagi i wnioski nie zostały również zgłoszone przez żadne organizacje ekologiczne ani zainteresowane społeczeństwo.

POUCZENIE

Zgodnie z art.72 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzja niniejsza traci ważność po upływie 4 lat od daty, kiedy stanie się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie, za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji.

W załączeniu:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia – zał. Nr 1 do decyzji
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia – zał. Nr 2 do decyzji

Otrzymują:


1. NAFTPOL S. J. Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka
    ul. Leśna 5, 86 – 010 Koronowo
2. BIP Gminy Pruszcz
3. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Do wiadomości:
- strony wg odrębnego wykazu

Opracował: inż. Marek Trębacz
Samodzielny referent d/s ochrony środowiska tel. 052 562 86 72


Wytworzył: Marek Trębacz (24 lipca 2009)
Opublikował: Marcin Pyda (28 lipca 2009, 10:28:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2052

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij