Decyzja nr 3/2010 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji kontroli pojazdów samochodowych na działkach nr 16/14 i 16/13 w m. Pruszcz

Pruszcz, dnia 23 marca 2010 r.

L.dz.bud. – OŚ – 7625 – 145/2010

Decyzja nr 3/2010

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  zmianami).

Wójt Gminy Pruszcz umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie stacji kontroli pojazdów samochodowych  w miejscowości Pruszcz na działkach nr 16/14 i 16/13, Gmina Pruszcz wszczętego na wniosek Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” ul. Dworcowa 8, 86-120 Pruszcz.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19 lutego 2010 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Dworcowa 8, 86-120 Pruszcz, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji kontroli pojazdów samochodowych  w miejscowości Pruszcz na działkach nr 16/14 i 16/13, Gmina Pruszcz.
 
Do wniosku dołączona została – wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) karta informacyjna przedsięwzięcia oraz mapy ewidencyjne.
 
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że projekt przewiduje rozbudowę istniejącego budynku stacji kontroli pojazdów mechanicznych o dobudowę stanowiska diagnostycznego spełniającego wymogi okręgowej stacji kontroli pojazdów w miejscowości Pruszcz. Zakres prac zakłada dobudowanie budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami technicznymi dla potrzeb świadczenia usług na stanowisku przeglądów technicznych (bez napraw warsztatowych) wszelkich pojazdów samochodowych.
 
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Pruszcz pismem znak L.dz.bud.- OŚ - 7625-145/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (pismem znak N.NZ-4210-7/44/10 z dnia 09.03.2010 r.) po zapoznaniu się z wnioskiem inwestora stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegające na „rozbudowie stacji kontroli pojazdów samochodowych  w miejscowości Pruszcz na działkach nr 16/14 i 16/13, Gmina Pruszcz” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko. Skala i rodzaj  planowanego przedsięwzięcia nie powinna wpłynąć na kumulację czynników niekorzystnie oddziałujących na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Bydgoszczy pismem z dnia 3 marca 2010 r. znak sprawy- RDOŚ-04.OO.6613-302/10/JM wezwał do uzupełnienia wniosku o informację dotycząca zakwalifikowania przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. Po uzupełnieniu informacji (pismo znak: L.dz.bud. OŚ.-7625-145/20010 z dnia 11 marca 2010 r.)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w odpowiedzi pismo znak: RDOŚ-04.OO.6613-302/10/JM z dnia 15 marca 2010 r. postanowił odmówić wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał brak podstawy prawnej do prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, gdyż nie wpisuje się ono w przedsięwzięcia wymagające takiego postępowania wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami).

Na podstawie zgromadzonych materiałów Wójt Gminy Pruszcz dnia 18 marca 2010 r. wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z uwagi na bezprzedmiotowość dalej prowadzonego postępowania.

Wójt Gminy Pruszcz spełniając wymogi  art.10 § 1 kpa pismem z dnia 19 marca 2010 r. L.dz.bud.–OŚ-7625-145/2010 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 3 dni licząc od dnia skutecznego doręczenia. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa w tym postępowaniu.
 
    Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów:
    - wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia;
    - decyzji o warunkach zabudowy nr 32/wz/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. oraz informacji
      o planie miejscowym;
    - uzyskanej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu;u
    - zyskanej odpowiedzi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
    - kierując się zapisami obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów § 3 ust 1 pkt.70
      „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub środków
     transportu, niewymienione w pkt. 17-19 i pkt. 45, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli
    pojazdów”  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
   znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
   kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
   (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami), a także szczegółowymi 
   uwarunkowaniami związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco
  oddziaływać na środowisko w szczególności:
   - rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia;
   - usytuowanie przedsięwzięcia;
   - rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia,
nie stwierdzono podstawy prawnej oraz konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie stacji kontroli pojazdów samochodowych  w miejscowości Pruszcz na działkach nr 16/14 i 16/13, Gmina Pruszcz”.

    Wobec powyższego postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

    Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 kpa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1.Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
   ul. Dworcowa 8, 86-120 Pruszcz.
2. Pozostałe strony według załącznika
3. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu


Sporządziła: E. Baumgart –  (52) 562 86 72

Wytworzył: Ewelina Baumgart (23 marca 2010)
Opublikował: Marcin Pyda (23 marca 2010, 14:38:39)

Ostatnia zmiana: Marcin Pyda (23 marca 2010, 14:56:29)
Zmieniono: Korekta tytułu informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2792

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij