Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategia rozwoju
  · Związki i stowarzyszenia
  · Ochrona środowiska
  · · Programy
  · · Zawiadomienia i Obwieszczenia
  · · Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  · · · Nieczystości ciekłe
  · · Gospodarka wodno-ściekowa
  · · · Ocena jakości wody
  · · · Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  · · Decyzje środowiskowe
  · · Informacje
  · · Formy ochrony przyrody
  · · Konkursy o tematyce ekologicznej
  · · Bezdomność zwierząt
  · · Karty informacyjne SIOS
  · · Wycinka drzew
  · · Nagrody i dofinanowanie działań proekologicznych
  · · · Usuwanie azbestu
  · · · Wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków
  · · Zgłoszenia eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia
  · · · Oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę
  · · · Wytwarzanie pól elektromagnetycznych
  · · · Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  · · Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń
  · Gospodarowanie odpadami komunalnymi
  · · Druk deklaracji
  · · Aktualności
  · · Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
  · · Opłata za śmieci
  · · Rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne
  · · GPSZOK w Małociechowie
  · · Osiągnięte poziomy recykilngu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  · · Analiza gospodarki odpadami komunalnymi
 AKTUALNOŚCI
 KURENDY
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada gminy - kadencja 2014-2018
  · · Komisje
  · · · Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Pruszcz
  · · Zaproszenia na sesje Rady Gminy Pruszcz
  · · Protokoły z Sesji Rady Gminy Pruszcz
  · · Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz
  · · Sprawozdania z działalności Rady Gminy Pruszcz
  · Rada gminy - kadencja 2010-2014
  · · Skład osobowy
  · · Komisje
  · · · Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Pruszcz
  · · Protokoły z Sesji Rady Gminy Pruszcz
  · · Zaproszenia na sesje Rady Gminy Pruszcz
  · · Oświadczenia majątkowe radnych
  · · Sprawozdania z działalności Rady Gminy Pruszcz
  · Rada gminy - kadencja 2006-2010
  · · Skład osobowy
  · · Komisje
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · Protokoły z Sesji Rady Gminy
  · · Wyniki głosowań jawnych Rady Gminy Pruszcz.
  · · Sprawozdania z działalności Rady Gminy Pruszcz
  · Rada gminy - kadencja 2002-2006
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Komisje
  · · Wnioski i opinie komisji
  · · Wnioski radnych
  · · Protokoły
  · · · Z sesji Rady gminy
  · · · Z posiedzeń komisji Rady
  · · · Wyniki głosowań
  · · Oświadczenia majątkowe Radnych
  · Wójt
  · · Podstawowe zadania i uprawnienia
  · · Zaświadczenie o bezpośrednim wyborze Wójta
  · Sekretarz
  · Skarbnik
  · Urząd gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Szczegółowe dane teleadresowe
  · Jednostki organizacyjne
  · · SZKOŁY
  · · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · · Statut
  · · · Informacje i sprawozdania
  · · · Kluby Pracy
  · · Zespół ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych
  · · · Sprawozdania
  · · Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu
  · Sołectwa
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Oświadczenia majątkowe Radnych
  · Oświadczenia majątkowe Wójta
  · Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich złożenia
  · · Oświadczenia majątkowe innych osób do tego zobowiązanych
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wykaz spraw
  · Sposób załatwiania
  · · Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczejziałalności gospodarczej
  · · Dowody osobiste
  · · Dodatki mieszkaniowe
  · · Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  · · Podatki
  · · Rejestracja urodzeń, małżeństwa, zgonów
  · · Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  · · Zameldowania
  · · Zaświadczenia dla osób posiadających gospodarstwo rolne
  · · Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  · · Zezwolenia na usunięcie drzew
  · Łowiectwo
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · Rejestr zbioru danych osobowych
  · Zapewnienie tłumacza języka migowego
  · Organizacja zgromadzenia publicznego
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 PRAWO LOKALNE
  · Uchwały
  · · Uchwały Rady
  · · Projekty uchwał
  · Statut
  · Podatki i opłaty oraz ulgi podatkowe
  · · Stawki podatkowe w 2008 roku.
  · · Opłaty i podatki w roku 2010
  · · Opłaty i podatki w roku 2011
  · · Opłaty i podatki w roku 2012
  · · Opłaty i podatki w roku 2013
  · · Opłaty i podatki w roku 2014
  · · Opłaty i podatki w roku 2015
  · · Opłaty i podatki w roku 2016
  · · Ulgi podatkowe - pliki do pobrania
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego
  · · Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  · Zarządzenia Wójta 2002-2006
  · Zarządzenia Wójta 2006-2010
  · Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz
  · Dziennik Ustaw
  · Monitor Polski
  · Dzienniki Urzędowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Budżet na rok 2003
  · · Budżet na rok 2004
  · · Budżet na rok 2005
  · · Budżet na rok 2006
  · · Budżet na rok 2007
  · · Budżet na rok 2008
  · · Budżet na rok 2009
  · · Budżet na rok 2010
  · · Budżet na rok 2011
  · · Budżet na rok 2012
  · · Budżet na rok 2013
  · · Budżet na rok 2014
  · · Budżet na rok 2015
  · · Budżet na rok 2016
  · · Wieloletnia Prognoza Finansowa
  · Majątek gminy
  · Wskaźnik G
  · Sprawozdania budżetowe
  · · Sprawozdania finansowe za 2007
  · · Sprawozdania finansowe za 2008
  · · Sprawozdania finansowe za 2009
  · · Sprawozdania finansowe za 2010
  · · Sprawozdania finansowe za 2011
  · · Sprawozdania finansowe za 2013
  · · Sprawozdania finansowe za 2014
  · · Sprawozdania finansowe za 2015
  · · Sprawozdania finansowe za 2016
  · Zobowiązania Gminy Pruszcz
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Przetargi
  · Ogłoszenia związane z planowanymi przetargami
  · Przetargi na terenie gminy
 PROMOCJA GMINY
 PRZEJRZYSTA POLSKA
  · Zadania obligatoryjne
  · · 1.1 Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.
  · · 2.1 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego.
  · · 3.1 Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  · · 4.1 Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy.
  · · 5.1 Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze.
  · · 6.1 Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. 'Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy'
  · Zadania fakultatywne
  · · 1.6 Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny, powszechny dostęp do informacji.
  · · 2.4 Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w tym urzędzie.
  · · 3.5 Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi.
  · · 5.4 Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie.
  · Zadania dla Rady Gminy
  · · 3.6 Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców.
  · · 4.3 Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy/powiatu (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji.
  · · 6.4 Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego.
 PRACA W URZĘDZIE GMINY PRUSZCZ
  · Ogłoszenia
  · Zasady przeprowadzania naboru
 INFORMACJA O PRACY NA TERENIE GMINY PRUSZCZ
 KONTROLE
 KONTROLA ZARZĄDCZA
  · 2010
  · 2011
  · 2012
  · 2013
  · 2014
  · 2015
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 SPORT KWALIFIKOWANY
 GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
  · Statut
  · Bilans za rok 2013
  · Lokalizacja
  · Zamówienia publiczne
 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2004-2014
 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
  · Sprawozdania
 GMINNA KIMISJA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 WYBORY - ARCHIWUM
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004
  · Wybory Prezydenta oraz do Sejmu i Senatu RP 2005
  · Wybory Samorządeowe 2006
  · · Obwieszczenia
  · Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2007
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  · Wybory Prezydenta 2010
  · Wybory Samorządowe 2010
  · Wybory Parlamentarne 2011
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  · Wybory Samorządowe w 2014 R.
  · · Gminna Komisja Wyborcza w Pruszczu
  · Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
  · Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
  · Wybory do Sejmu i Senatu w 2015
 Wybory do Izb Rolniczych 2015
 NAGRODY WÓJTA GMINY PRUSZCZ
 KARTA DUŻEJ RODZINY
 OFERTY PRACY Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU
  · Informacje ogólne
  · Oferty pracy
 WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH 2016-2019


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij