Decyzja nr 4/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele usługowo-produkcyjne na działce nr 650/2 w obrębie Serock

                                                                            Pruszcz, dnia 14 kwietnia 2010 r.

L.dz.bud – OŚ: 7625 – 23/2010

Decyzja nr 4/2010
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  zmianami), w związku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), oraz § 3 ust 1 pkt. 44 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami).  

po rozpatrzeniu wniosku:  z dnia  13 stycznia 2010 r.
                                     Pana Stanisława Woźniak
                                     ul. Piaskowa 19, Wudzyn, 86-022 Dobrcz

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele usługowo-produkcyjne (produkcja brykietu) na terenie działki nr 650/2 położonej w obrębie Serock.

po  uzyskaniu uzgodnień z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – postanowienie znak: RDOŚ-04.OO.6613-82/10/MT z dnia 24 marca 2010 r.  
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – opinia znak: N.NZ – 4210 – 4/9/10
z dnia 19 stycznia 2010 r.

OKREŚLAM

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
II. warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z wnioskiem inwestora będzie polegała na przebudowie części budynku gospodarczego położonego na działce nr 650/2 w Serocku na cele produkcyjno-usługowe związane z wytworzeniem brykietu z trocin i słomy. Zainstalowana brykieciarka tworząca linię produkcyjną umożliwi rozdrobnienie słomy zbóż i rzepaku, a następnie jej sprasowanie w celu otrzymania produktu energetycznego o wyższej wydajności energetycznej od surowca .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
    Na obszarze inwestycyjnym, ani w sąsiedztwie nie występują żadne obiekty zabytkowe oraz zasoby przyrodnicze podlegające ochronie, a także teren ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
                              
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów  sąsiednich:

a)    na etapie przebudowy budynku  należy zapewnić właściwą organizację robót oraz przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad mających na celu ochronę wód i gruntu przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze sprzętu i maszyn budowlanych;
b)    w trakcie przebudowy budynku i eksploatacji należy zastosować najlepsze dostępne techniki oraz urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób ingerują w środowisko;
c)    podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
d)    stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji w czystości oraz ograniczających emisje pyłu w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac budowlanych;
e)    emisje zanieczyszczeń do powietrza na etapie przebudowy budynku gospodarczego będzie miała charakter oddziaływania krótkotrwałego. Niemniej jednak prace budowlane należy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejszy stopień wtórnego zapylenia, ograniczając ją do minimum poprzez odpowiednią organizację robót;
f)    w trakcie eksploatacji źródłami zanieczyszczeń powietrza będą:
-  pyły powstałe w procesie rozdrabniania słomy w szarpaczu i młynie domielającym, które należy kierować do układu odpylającego;
- emisje powstające w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie objętym inwestycją (pyły zawieszone, tlenki węgla, dwutlenki siarki, dwutlenki azotu, benzen, węglowodory alifatyczne i aromatyczne) zgodnie z wnioskiem inwestora nie przekroczą określonych wartości w obowiązujących aktach prawnych (rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu - Dz. U. Nr 16, poz. 87 oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, Poz. 281).
Zakład jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony powietrza i na bieżąco do kontrolowania stanu emitowanych substancji.
g)    powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady zależnie od rodzaju należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 ze zmianami). Odpady w pierwszej kolejności należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz poddać odzyskowi, a gdy odzysk nie będzie możliwy przekazać do unieszkodliwiania i utylizacji  uprawnionym podmiotom;
h)    inwestycja nie będzie naruszała obecnej szaty roślinnej występującej na działce nr 650/2 w Serocku;
i)    poziom hałasu, generowanego przez zakład usługowo-produkcyjny i prognozowany ruch pojazdów w obrębie obszaru inwestycyjnego nie powinien przekroczyć dopuszczalnych wartości tj. 60 dB w porze dziennej oraz 50 dB w porze nocnej;
j)    w instalacji należy zastosować urządzenia o poziomie dźwięku poniżej 85 dB, lub dla urządzeń o większej głośności wprowadzić adaptacje akustyczne;
k)    w przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska podjąć odpowiednie działania w celu wstrzymania takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

a)    projekt budowlany omawianej inwestycji zawierać powinien charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 ze zmianami) tj. dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
- emisji zanieczyszczeń gazowych (z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
- emisji hałasu oraz wibracji i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
- wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
b)    planowane zamierzenie inwestycyjne  należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niezbędnych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w doniesieniu do tych przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Planowane przedsięwzięcie  nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć o których mowa w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Decyzję wydaje się na okres zgodny z art.72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Pan Stanisław Woźniak w dniu 13 stycznia 2010 r. wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele usługowo-produkcyjne (produkcja brykietu) na terenie działki nr 650/2 położonej w obrębie Serock.

Po analizie wniosku, informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4, art. 107 § 3 i art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  Wójt Gminy Pruszcz zawiadomieniem z dnia 13 stycznia 2010 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości udziału stron, społeczeństwa i organizacji ekologicznych w niniejszym postępowaniu.

W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zasięgnięto opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
 
Pismem znak: L.dz.bud – OŚ-7625 – 23/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. Wójt Gminy Pruszcz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w sprawie ustalenia konieczności co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele usługowo-produkcyjne (produkcja brykietu) na terenie działki nr 650/2 położonej w obrębie Serock.
 
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku ze złożonym wnioskiem dnia 20 stycznia 2010 r. przez Pana Stanisława Woźniaka wydano postanowienie prostujące błąd pisarski w złożonym wniosku z dnia 13 stycznia 2010 r.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Bydgoszczy w oparciu o art. 50 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego wezwał wnioskodawcę (pismem z dnia 28 stycznia 2010 r. znak sprawy- RDOŚ-04.OO.6613-82/10/MT) do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Po uzupełnieniu informacji dnia 16.03.2010 r. przez Pana Stanisława Woźniaka Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w odpowiedzi pismo znak: RDOŚ-04.OO.6613-82/10/MT z dnia 24 marca 2010 r. postanowił uznać, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (pismem znak N.NZ-4210-3/6/10 z dnia 14.01.2010 r.) wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Pruszcz postanowieniem z dnia  1 kwietnia 2010 r. (znak: L.dz.bud. – OŚ – 7625 – 23/2010) kierując się uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko (zawartymi w § 3 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), a także w oparciu o uzyskane postanowienia organów opiniującego i uzgadniającego oraz niewielkim zakresem przedsięwzięcia,  jego usytuowaniem miejscem realizacji poza obszarem szczególnej ochrony i brakiem oddziaływania na środowisko  postanowił odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Pruszcz spełniając wymogi  art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 2.04.2010 r. L.dz.bud. – OŚ- 7625-23/2010 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia.
 
W toku przeprowadzonego postępowania nie zostały zgłoszone uwagi ani wnioski przez strony postępowania. Uwagi i wnioski nie zostały również zgłoszone przez żadne organizacje ekologiczne ani zainteresowane społeczeństwo.

Niniejszą decyzją ustalono warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, określono wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym i w fazie jej realizacji.

Teren inwestycji  położony jest poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.
 
     Wójt Gminy Pruszcz jako organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 84, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) integralną częścią do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1 do decyzji i karta informacyjna przedsięwzięcia – załącznik nr 2 do decyzji.
 
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

W załączeniu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia
2.    Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

1.    Stanisław Woźniak
       ul. Piaskowa 19, 86-022 Dobrcz
2.    Strony według wykazu
3.    BIP Urząd Gminy Pruszcz
4.    a/a Wójt Gminy Pruszcz

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu

Opracowała: E. Baumgart –  (52) 562 86 72

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami)
pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł

Załącznik nr 1 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (26kB) word

Załącznik nr 2 - karta informacyjna przedsięwzięcia (64kB) wordWytworzył: Ewelina Baumgart (14 kwietnia 2010)
Opublikował: Marcin Pyda (15 kwietnia 2010, 12:56:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2431

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij