Wójt Gminy Pruszcz OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO MARKI DAF

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

Wójt Gminy Pruszcz OGŁASZA  PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO MARKI DAF
               
 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Pruszcz
ul. Główna 33
86-120 Pruszcz

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego pok. nr 15 w dniu 24.01.2014 r. o godzinie 10:15, przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz.

3. Miejsce i termin , w którym można oglądać sprzedawany pojazd:
Samochód strażacki można oglądać w siedzibie OSP Łowinek,
ul. Postępowa 3, po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu 600 538 628.

4. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
- Marka i typ – samochód pożarniczy marki DAF, model 1100 turbo
- rok bud. i nr identyfikacyjny - 1989, nr XLRAE61NTOE328882
- masa własna – 7.770 kg
- silnik (rodzaj, ilość cylindrów i pojemność)- diesel, turbo. 6-cyl., V=5880 cm3
- moc zainstalowana - 116 kW/160KM
- przebieg – 46.439 km (wg wskazań licznika w dniu oględzin do wyceny)
- cena wywoławcza – 53.140,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści złotych)
- badania techniczne ważne: do 17.07.2014 roku
- ubezpieczenie ważne do: 24.11.2014 roku

5. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w kwocie 2.657,00 zł (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych) należy wpłacić w pieniądzu na konto Sprzedającego w BS Pruszcz Nr 54 8170 0008 0000 0550 2000 0020. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajduje się na rachunku Sprzedającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert , tj.  24.01.2014 r. godz. 1000.Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1. Imię nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta.
2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
3. Oświadczenie oferenta , że przystępując do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
4. Dowód wniesienia wadium.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:
1. Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 24.01.2014 r. do godz. 10:00. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Urząd Gminy Pruszcz
ul. Główna 33
86-120 Pruszcz
Z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu strażackiego marki DAF – nie otwierać przed 24.01.2014r. godz. 10:15"
2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-15:15
3. Okres związania z ofertą – 14 dni od dnia złożenia oferty.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Informacje dodatkowe:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą ceną.
2. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.    
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty i podpisaniu
właściwej umowy kupna-sprzedaży lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty przetargu.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przetargu na konto lub w kasie Urzędu.
4.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

dokumentacja fotograficzna.exe (1855kB) plik

Wytworzył: Janusz Pyda (8 stycznia 2014)
Opublikował: Adam Pszczoliński (8 stycznia 2014, 12:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2000

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij